dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO – Koordynator Zespołuprof. dr hab. inż. Czesława Rosik – Dulewska członek korespondent PAN
dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk
, prof. UO
dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO
dr inż. Katarzyna Łuczak

mgr  Aleksandra Cichoń


PROFIL NAUKOWY ZESPOŁU
Prace naukowo-badawcze dotyczą zagadnień związanych z transformacją materii organicznej gleb, ochroną środowiska glebowego i rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Prace są prowadzone w ramach badań własnych pracowników i projektów finansowanych z NCN, podmiotów zewnętrznych. Problematyka badań jest spójna z tematyką zajęć dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Badanie systemu humusowego w zależności od czynników siedliskowych oraz antropogenicznych (również w aspektach ekologicznych), przy zastosowaniu możliwie szerokiego warsztatu analitycznego.
  • Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na właściwości związków próchnicznych gleb.
  • Zasoby próchnicy w glebach leśnych.
  • Zdolność materii organicznej gleb do tworzenia kompleksów próchniczno-mineralnych z Ca, Fe, Al.
  • Aktywność biologiczna preparatów humusowych uzyskanych z torfów i murszów.
  • Skład frakcyjny próchnicy na tle właściwości fizykochemicznych gleb.
 2. Charakterystyka gleb kompleksów leśnych w rejonach wysokiej antropopresji oraz na obszarach chronionych.
 3. Badanie właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych gleb miejskich.
 4. Wyznaczanie obszarów potencjalnie zanieczyszczonych wokół punktowych źródeł emisji.
 5. Charakterystyka depozycji alkalicznych oraz rekultywacja gruntów zdegradowanych przez przemysł cementowo-wapienniczy, Kopalnie Wapieni należące do “Górażdże Cement” S.A. i Zakładów Wapienniczych Lhoist  S.A.
 6. Wykorzystanie magnetometrii glebowej do badań rozkładu zanieczyszczeń w górnej warstwie gleby oraz wielkości depozycji pyłów przemysłowo-miejskich.
 7. Charakterystyka zanieczyszczeń komunikacyjnych.
 8. Wpływ środków chemicznych stosowanych do usuwania śliskości na jakość gleb.
 9. Badania własności chemicznych odpadów przemysłowych w celu wyboru metody unieszkodliwiania oraz określania możliwości i kierunku wykorzystania ich w technologiach przemysłowych jako substytutów surowców naturalnych;
 10. Badania własności fizyko-chemicznych odpadów przemysłowych w aspekcie możliwości składowania oraz zagospodarowania ich w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 11. Badania chemiczne i biologiczne osadów ściekowych z czyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w celu określenia możliwości ich gospodarczego wykorzystania;
 12. Badania chemiczne i biologiczne odpadów komunalnych i wyprodukowanych z nich kompostów (np. wg biotechnologii DANO) w celu określenia: przydatności odpadów komunalnych do kompostowania oraz uzyskanych kompostów do przyrodniczego zagospodarowania;
 13. Określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego;
 14. Rolnicze wykorzystanie ścieków; nowe systemy oczyszczania ścieków na terenach wiejskich;
 15. Analiza oddziaływań antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne;
 16. Badania form azotu i fosforu w wodach i ściekach;
 17. Badania oddziaływań na hydrosferę rolniczego wykorzystywania nawozów organicznych;
 18. Badania wpływu wielkoobszarowych i indywidualnych gospodarstw wiejskich na hydrosferę;
 19. Optymalizacja procesów uzdatniania wód zanieczyszczonych.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ 

W ramach działalności dydaktycznej pracowni zespołu prowadzą zajęcia z dwunastu przedmiotów (wykłady, zajęcia konwersatoryjne, laboratoryjne i terenowe):

 • Gleboznawstwo (na kierunkach: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Rolnictwo)
 • Techniki ochrony gleb (na kierunku Ochrona Środowiska)
 • Rekultywacja gruntów zdegradowanych (na kierunku Ochrona Środowiska)
 • Geologia (na kierunku Ochrona Środowiska)
 • Gleba w krajobrazie (na kierunku Architektura Krajobrazu)
 • Magnetyzm środowiska (na kierunku Ochrona Środowiska)
 • Substancje humusowe w glebach i odpadach organicznych (na kierunkach: Ochrona Środowiska, Biologia)
 • Biologia gleb (Biologia)
 • ineralogia środowiska (Ochrona Środowiska)
 • Podstawy projektowania w rekultywacji (Architektura Krajobrazu).
 • Techniki rekultywacji gruntów przekształconych (Ochrona Środowiska)
 • Ogrody w mieście  (Kurs ogólnouczelniany)
  Zakres programowy wykładów, zajęć laboratoryjnych i terenowych dla w/w przedmiotów przygotowano jako programy autorskie dla studiów uniwersyteckich.
 • gospodarka odpadami;
 • gospodarka wodno – ściekowa;
 • hydrologia;
 • meteorologia i klimatologia,
 • ochrona wód,
 • mineralne surowce odpadowe,
 • organiczne surowce odpadowe.