prof. dr hab. inż. Czesława Rosik – Dulewska członek korespondent PAN – Kierownik Katedry


dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO
dr Mariusz Głowacki
dr Urszula Karwaczyńska
dr Beata Gołuchowska
dr Elżbieta Gołąbek
dr Jarosław Sławiński


Profil dydaktyczny:

 • gospodarka odpadami;
 • gospodarka wodno – ściekowa;
 • hydrologia;
 • meteorologia i klimatologia,
 • ochrona wód,
 • mineralne surowce odpadowe,
 • organiczne surowce odpadowe

Profil naukowy:

 • badania własności chemicznych odpadów przemysłowych w celu wyboru metody unieszkodliwiania oraz określania możliwości i kierunku wykorzystania ich w technologiach przemysłowych jako substytutów surowców naturalnych;
 • badania własności fizyko-chemicznych odpadów przemysłowych w aspekcie możliwości składowania oraz zagospodarowania ich w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • badania chemiczne i biologiczne osadów ściekowych z czyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w celu określenia możliwości ich gospodarczego wykorzystania;
 • badania chemiczne i biologiczne odpadów komunalnych i wyprodukowanych z nich kompostów (np. wg biotechnologii DANO) w celu określenia: przydatności odpadów komunalnych do kompostowania oraz uzyskanych kompostów do przyrodniczego zagospodarowania;
 • określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego;
 • rolnicze wykorzystanie ścieków; nowe systemy oczyszczania ścieków na terenach wiejskich;
 • analiza oddziaływań antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne;
  badania form azotu i fosforu w wodach i ściekach;
 • badania oddziaływań na hydrosferę rolniczego wykorzystywania nawozów organicznych;
 • badania wpływu wielkoobszarowych i indywidualnych gospodarstw wiejskich na hydrosferę;
 • optymalizacja procesów uzdatniania wód zanieczyszczonych.