Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

W jednostce realizowane są badania dotyczące następujących specjalizacji:

I. Gospodarka odpadami
Oferujemy wykonanie prac w zakresie:
1. Badania właściwości chemicznych odpadów przemysłowych w celu wyboru metody unieszkodliwiania oraz określenia możliwości i kierunku wykorzystania ich w technologiach przemysłowych jako substytutu surowców naturalnych;
2. Badania właściwości fizyko-chemicznych odpadów przemysłowych w aspekcie możliwości składowania oraz zagospodarowania ich w podziemnych wyrobiskach górniczych;
3. Badania chemiczne i biologiczne osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w celu określenia możliwości ich gospodarczego wykorzystania;
4. Badania chemiczne i biologiczne odpadów komunalnych i wyprodukowanych z nich kompostów (np. wg biotechnologii
DANO) w celu określenia przydatności:
a/ odpadów komunalnych do kompostowania
b/ uzyskanych kompostów do przyrodniczego zagospodarowania;
5. Określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego

Szczegółowy zakres analiz dotyczących badań odpadów:
1. Analizy właściwości fizycznych i chemicznych odpadów komunalnych i przemysłowych:
– wykonywanie testów wymywalności i analiza wyciągów wodnych
– oznaczanie wilgotności
– oznaczanie toksyczności
– oznaczanie składu chemicznego popiołu
– oznaczanie węgla w ciałach palnych popiołu
– oznaczanie rozkładalnych i nierozkładalnych substancji organicznych
– oznaczanie zawartości metali: sód, potas, żelazo (ogólne, dwu- i trójwartościowe), mangan, ołów, miedź, cynk, kadm, kobalt, glin, magnez, chrom, nikiel, bor, rtęć
– oznaczanie gazów wysypiskowych (siarkowodór, tlen, dwutlenek węgla)
– oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 16 pojedynczych związków wg specyfikacji EPA
– oznaczanie węglowodorów alifatycznych C7 – C30
– oznaczanie węglowodorów monoaromatycznych BTX
– oznaczanie ekstraktu eterowego i ogólnej ilości związków ropopochodnych
2. Analizy właściwości fizycznych i chemicznych osadów ściekowych:
– oznaczanie zawartości wody
– oznaczanie zawartości suchej masy
– oznaczanie zawartości substancji organicznych
– oznaczanie zawartości substancji mineralnych
– oznaczanie zawartości węgla
– oznaczanie zawartości fosforanów ogólnych
– oznaczanie zawartości wapnia
– oznaczanie zawartości azotu amonowego
– oznaczanie zawartości azotu organicznego
– oznaczanie zawartości ogólnego Kjeldahla
– oznaczanie zawartości potasu
– oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 16 pojedynczych związków wg specyfikacji EPA
– oznaczanie węglowodorów alifatycznych C7 – C30
– oznaczanie węglowodorów monoaromatycznych BTX
– oznaczanie ekstraktu eterowego i ogólnej ilości związków ropopochodnych
3. Analizy właściwości fizycznych i chemicznych kompostów:
– oznaczanie odczynu
– oznaczanie zawartości potasu
– oznaczanie zawartości fosforu
– oznaczanie zawartości substancji organicznych
– oznaczanie zawartości węgla organicznego
– oznaczanie zawartości azotu amonowego
– oznaczanie zawartości azotu organicznego
– oznaczanie zawartości ogólnego Kjeldahla
– oznaczanie zawartości metali: sód, potas, żelazo, mangan, ołów, miedź, cynk, kadm, kobalt, glin, magnez, chrom, nikiel, bor, rtęć
– oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 16 pojedynczych związków wg specyfikacji EPA
– oznaczanie węglowodorów alifatycznych C7 – C30
– oznaczanie węglowodorów monoaromatycznych BTX
– oznaczanie ekstraktu eterowego i ogólnej ilości związków ropopochodnych

II.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Oferujemy wykonanie prac w zakresie:

  1. Badania właściwości fizykochemicznych wód i ścieków
  2. Badania systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w miastach
  3. Badań fizykochemicznych ścieków w kierunku ich rolniczego wykorzystania
  4. Określenia wpływu czynników antropogenicznych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych
  5. Biologicznej oceny jakości wód powierzchniowych płynących.

Szczegółowy zakres analiz dotyczących badań wód i ścieków:
– oznaczanie mętności
– oznaczanie barwy
– oznaczanie smaku
– oznaczanie zapachu (na zimno i na gorąco)
– oznaczanie przewodnictwa elektrolitycznego właściwego
– oznaczanie odczynu
– oznaczanie kwasowości
– oznaczanie zasadowości
– oznaczanie twardości ogólnej
– oznaczanie twardości magnezowej
– oznaczanie twardości niewęglanowej
– oznaczanie zawartości siarczanów
– oznaczanie zawartości chlorków
– oznaczanie zawartości pozostałego chloru użytecznego
– oznaczanie suchej pozostałości
– oznaczanie pozostałości po prażeniu
– oznaczanie strat przy prażeniu
– oznaczanie zawartości substancji rozpuszczonych mineralnych i lotnych
– oznaczanie zawartości zawiesiny
– oznaczanie zawartości metali: sód, potas, żelazo (ogólne, dwu- i trójwartościowe), mangan, ołów, miedź, cynk, kadm, kobalt, glin, magnez, chrom, nikiel, bor, rtęć
– oznaczanie zawartości azotu amonowego
– oznaczanie zawartości azotu azotynowego
– oznaczanie zawartości azotu azotanowego
– oznaczanie zawartości azotu organicznego
– oznaczanie zawartości ogólnego Kjeldahla
– oznaczanie zawartości azotu ogólnego
– oznaczanie zawartości fosforanów rozpuszczonych
– oznaczanie zawartości fosforu ogólnego
– oznaczanie zawartości krzemionki
– oznaczanie zawartości tlenu rozpuszczonego
– oznaczenie pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT_5)
– oznaczanie chemicznego zapotrzebowania na tlen metodą nadmanganianową
– oznaczanie chemicznego zapotrzebowania na tlen metodą dwuchromianową (ChZT)
– oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 16 pojedynczych związków wg specyfikacji EPA
– oznaczanie węglowodorów alifatycznych C7 – C30
– oznaczanie węglowodorów monoaromatycznych BTX
– oznaczanie ekstraktu eterowego i ogólnej ilości związków ropopochodnych
– analiza zespołu fauny dennej

II.2. Hydrologia i gospodarka wodna
W tym zakresie wykonujemy:
– opinie i ekspertyzy z zakresu hydrologii i gospodarowania wodą stanowiące podstawę do wydania decyzji administracyjnych,
– obliczamy bilanse wodne zlewni cieków i zbiorników wodnych,
– pomiary hydrometryczne na rzekach,
– prace przy tworzeniu programów małej retencji dla jednostek samorządu terytorialnego,
– analizy wystąpienia powodzi o założonym prawdopodobieństwie przewyższenia,
– prace polegające na wyznaczaniu obszarów zagrożonych powodzią,
– oceny stanu użytkowania zbiorników wodnych,
– oceny zamulania zbiorników (podatności na zamulanie).

III. Gleboznawstwo i rekultywacja i ochrona gleb
Oferujemy wykonanie prac w zakresie:

  1. Rekultywacji i ochrona gleb

Przygotowanie koncepcji rekultywacji i zagospodarowania gruntów, w tym:
– dobór składu gatunkowego roślin
– sprawdzenie udatności upraw i nasadzeń
– zastosowanie rekultywacji bezglebowej

  1. Kształtowanie terenów zieleni, określenia stanu zdrowotnego drzew
  2. Badania właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb
  3. Badania systemu humusowego w zależności od czynników siedliskowych oraz antropogenicznych, przy zastosowaniu możliwie szerokiego warsztatu analitycznego.
  4. Proekologicznych technologii uprawy roślin (ograniczone dawki agrochemikaliów), w tym;

– dobór optymalnych zabiegów agrotechnicznych w zależności od zastosowanej uprawy
– dobór środków ochrony roślin
– optymalizacja nawożenia w zależności od rodzaju uprawy

Szczegółowy zakres analiz dotyczących badań gleb i gruntów:
1. Analizy właściwości fizycznych i chemicznych gruntów
– skład granulometryczny (uziarnienie)
– gęstość właściwa i objętościowa
– właściwości filtracyjne gruntów
– wilgotność
– właściwości wodno-powietrzne
– kwasowość wymienna i hydrolityczna
– zawartość węglanu wapnia i obliczanie potrzeb wapnowania
– zawartość materii organicznej
– rozpoznanie jakości materii organicznej (frakcjonowanie)
– właściwości kompleksu sorpcyjnego
– makro i mikro elementy
– określanie potrzeb nawozowych
– zawartość metali ciężkich
– oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 16 pojedynczych związków wg specyfikacji EPA
– oznaczanie węglowodorów alifatycznych C7 – C30
– oznaczanie węglowodorów monoaromatycznych BTX
– oznaczanie pestycydów chloroorganicznych
– oznaczanie ekstraktu eterowego i ogólnej ilości związków ropopochodnych
2. Glebowe prace kartograficzne:
– mapy glebowo-rolnicze
– mapy glebowo siedliskowe
– mapy degradacji gruntów
– mapy zanieczyszczeń gleb

Wszystkie oznaczenia wykonywane są wg obowiązujących Polskich Norm lub metodyk przyjętych przez ośrodki badawcze w kraju i za granicą.