Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) w Uniwersytecie Opolskim (formalnie powołanego Zarządzeniem Rektora z dnia 05.03.2012r.) jest zgodne:

 • z ogólnymi założeniami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, zintegrowanego z Europejskim Systemem Punktów Kredytowych (ECTS) oraz typowymi rozwiązaniami w Unii Europejskiej
 • z międzynarodowymi standardami, określonymi w Deklaracji Bolońskiej i w dokumentach dotyczących jakości kształcenia, przyjętych przez Ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w krajach europejskich, (Komunikat z Bergen z 2005r.- dla szkolnictwa wyższego oraz Zalecenie Parlamentu Europejskiego z 2008r. – dla całego systemu edukacji);
 • ze Statutem UO w zakresie: wspomagania procesu dydaktycznego, zapewnienia jakości badań naukowych, oceny pracowników, zarządzania administracją oraz wewnętrznej kontroli finansowej;

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi jest odpowiedzialna za programy studiów na kierunkach Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska i Rolnictwo.
Do pobrania uchwała Rady Wydziału w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakość Kształcenia: UCHWAŁA.doc
Strukturę organizacyjną WSZJK na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, wynikającą  po części z opracowanej strategii rozwoju wydziału, przedstawia schemat:

Jak widać, udział w systemie mają zapewniony różne grupy interesariuszy wewnętrznych (władze wydziału, pracownicy, studenci, doktoranci, uczestniczą w pracach różnych komisji, zespołów i rad, które odpowiadają za opracowanie i podejmowanie określonych decyzji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia) oraz interesariusze zewnętrzni, tj. w szczególności absolwenci i pracodawcy.

Spośród pracowników i studentów Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi szczególną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu WSZJK pełnią członkowie Rad Programowych (wymienieni niżej) oraz dr hab Izabella Pisarek- Pełnomocnik Rektora UO ds. Procesu Bolońskiego, dr hab Krystyna Borecka – przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, dr Maciej Wyszyński koordynator Wydziałowy ds. ECTS i Karina Kózka, studentka I roku II stopnia kierunku Ochrona Środowiska – członek Zespołu.


Składy osobowe Rad Programowych

Rada Programowa kierunku Ochrona Środowiska:

 1. dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza –  przewodnicząca,
 2. prof. dr hab. inż. Czesława Rosik–Dulewska
 3. dr inż. Tomasz Ciesielczuk
 4. dr Urszula Karwaczyńska– koordynator ECTS
 5. dr Krzysztof Badora
 6. mgr Agnieszka Brożonowicz

Rada Programowa kierunku Architektura Krajobrazu:

 1. dr Grzegorz Kusza – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Czesława Rosik–Dulewska
 3. dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO
 4. dr Krzysztof Badora – koordynator ECTS
 5. dr Elżbieta Gołąbek
 6. mgr Aleksandra Cichoń
 7. student
 8. student

Rada Programowa kierunku Rolnictwo:

 1. dr Mariusz Głowacki – przewodniczący

Interesariusze zewnętrzni:

kierunek studiów – Ochrona Środowiska

Małgorzata Rabiega – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miasta Opola

Violetta Brosz-Ołyniec specjalista d.s. Ochrony Środowiska PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Oddział Elektrownia Opole

Dariusz Sitko – zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Jarosław Szczęsny – absolwent kierunku Ochrona Środowiska (Kierownik Pracowni Monitoringu WIOŚ Opole)

Justyna Kantorczyk-Gałkiewicz – absolwentka kierunku Ochrona Środowiska (Regionalny Konserwator Przyrody w Opolu)

kierunek studiów – Architektura Krajobrazu

Grażyna Rącka  – Ogrodnik Miejski w Opolu

Piotr Konieczko – Szkółki Konieczko w Gogolinie (produkcja materiału roślinnego)

Izabela Najwer – właściciel firmy Flor-Bud Czarnowąsy (projektowanie i zakładanie ogrodów)

Formalne ukonstytuowanie się WSZJK zarówno na poziomie uczelni, jak i wydziałów jest w pewnym sensie konsekwencja wdrażania w naszym kraju (począwszy od 2011r.) wielkiej strategii budowy zintegrowanego obszaru szkolnictwa wyższego Europy, której podstawowym narzędziem są Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK).
Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, to szczególna metoda opisu procesu kształcenia oferowanego przez polskie uczelnie wyróżniająca się spośród dotychczas stosowanych tym, że opisy te:

 • sformułowane są w języku efektów kształcenia tzn. przedstawiają wymagania (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), jakim powinien sprostać student po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu kształcenia;
 • za pomocą wspólnego europejskiego systemu, pozwolą na dokonywanie porównań dyplomów uzyskiwanych w rożnych uczelniach na terenie całej Europy, umożliwiając studentom danego kraju odnoszenie wymiernych korzyści z mobilnego trybu zdobywania wiedzy w kilku ośrodkach akademickich.

Czy wprowadzenie ram kwalifikacji spełni stawiane im zadania i oczekiwania zależy od zaangażowania całego środowiska akademickiego, nauczycieli akademickich, pracowników administracji, a także samych studentów, doktorantów i absolwentów oraz ich potencjalnych pracodawców, żywotnie zainteresowanych predyspozycjami intelektualnymi swoich pracowników.

Jednak aby refleksja nad zamierzonymi efektami kształcenia oraz mechanizmami ich weryfikacji stała się zasadniczym narzędziem lepszego dopasowania oferty dydaktycznej zarówno do możliwości poszczególnych grup studiujących, jak również do potrzeb rynku pracy należy zadbać o to by oryginalne opisy efektów kształcenia były sporządzane, a ich weryfikacja odbywała się we wszystkich uczelniach według w miarę podobnej metodologii i określonych procedur ewaluacyjnych.

Realizacji tego wyzwania ma służyć prawidłowe funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, dlatego zachęcamy wszystkich aktualnych, byłych i przyszłych studentów do włączenia się w te działania i zgłaszania propozycji w zakresie najistotniejszych w ich opinii wymagań, którym powinien sprostać student kierunku Ochrona Środowiska i Architektura Krajobrazu, a także mechanizmów weryfikacji założonych efektów kształcenia.

Przykładowe sformułowania efektów kształcenia są zawarte w sylabusach przedmiotowych:

 • Architektura Krajobrazu,
 • Ochrona Środowiska,
 • Rolnictwo

Do pobrania uchwała Rady Wydziału w sprawie
Opracowanie:
dr hab. Krystyna Borecka Prof. UO
dr Grzegorz Kusza


Lista tutorów – studia stacjonarne:

Architektura Krajobrazu – studia I stopnia

cykl kształcenia 2012-2016 – dr Grzegorz Kusza

cykl kształcenia 2013-2017 – dr Jarosław Sławiński

cykl kształcenia 2014-2018 – dr Elżbieta Gołąbek

cykl kształcenia 2015-2018

cykl kształcenia

OCHRONA  ŚRODOWISKA – studia I stopnia

cykl kształcenia 2012-2016 – dr Beata Gołuchowska

cykl kształcenia 2013-2017 – dr Urszula Karwaczyńska

OCHRONA  ŚRODOWISKA – studia II stopnia

cykl kształcenia 2015-2016 – dr Mariusz Głowacki


Opiekunowie praktyk

dr Elżbieta Gołąbek, dr Jarosław Sławiński