e-mail: tciesielczuk@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 04
45-052 Opole, ul. Oleska 22


stopień naukowy: doktor nauk rolniczych
dziedzina:            NAUKI ROLNICZE
dyscyplina:          Zootechnika
specjalizacja:       rybactwo śródlądowe, limnologia
specjalność:         chemia analityczna, limnologia, rybactwo


 

 

TEMATYKA BADAWCZA

Gospodarka Odpadami
1. Charakterystyka kompostów z odpadów:

 1. a) Właściwości fizyczno-chemiczne
  b) Profil zanieczyszczeń organicznych pochodzenia antropogenicznego i naturalnego
  c) Migracje zanieczyszczeń węglowodorowych z matryc organicznych

2. Wpływ składowisk odpadów komunalnych na środowisko gruntowo-wodne.
3. Charakterystyka próbek środowiskowych

 1. a) Występowanie zanieczyszczeń organicznych oraz metali ciężkich w osadach dennych i glebach
DYDAKTYKA
 • Gospodarka odpadami
 • Rozwój zrównoważony

na kierunku studiów: Ochrona Środowiska
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego “Ekolog”

DOROBEK NAUKOWY

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej:

 1. Ciesielczuk T., Oleksowicz S., Armbruster U., Martin A., Polednia E., Duda J., Lucke B., Kotowski W. 2004. Aufarbeitung von Elektronikschrott durch Nassoxidation, Chemie Ingenieur Technik 76(12), 1837-1844
 2. Armbruster U., Ciesielczuk T., Martin A., Oleksowicz S. 2004. Processing of electronic waste by water oxidation. Polish Journal of Environmental Studies Vol 13 Supplement III, 133-136
 3. Czerniawska-Kusza I., Ciesielczuk T., Kusza G., Cichoń A. 2006. Comparison of the Phytotoxkit microbiotest and chemical variables for toxicity evaluation of sediments, Environmental Toxicology, 21(4), 367-372
 4. Ciesielczuk T. 2008. Elution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) from Two Composts. Archives of Environmental Protection 34(1), 81-88
 5. Rosik-Dulewska Cz.,  Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2008. Leaching of PAHs from fly ash – sludge blends. Archives of Environmental Protection 34(3), 41-47
 6. Ciesielczuk T., Kusza G., Kowalska-Góralska M., Senze M. 2011. Aluminium and selenium content in soils of indrustrial area in Opole (Southern Poland).  Archives of Environmental Protection 37(1), 25-32
 7. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2011 Możliwości wykorzystania odpadów organicznych i mineralnych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska 13, (red.) T.Piecuch, Koszalin, 361-376
 8. Ciesielczuk T., Karwaczyńska U., Rosik-Dulewska Cz.2011 Możliwości zastosowania kompoztu z odpadów do usuwania węglowodorów alifatycznych C6-C9 z roztworu. Rocznik Ochrona Środowiska 13, (red.) T.Piecuch, Koszalin, 1301-1314
 9. Ciesielczuk T., Kusza G., Karwaczyńska U. 2011. Przyrodnicze wykorzystanie osadów dennych w świetle obowiązujących przepisów.  Rocznik Ochrona Środowiska 13, 1327-1338
 10. Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Krysiński M. 2012. Organic Pollutants in Groundwater in the Former Airbase. Archives of Environmental Protection. 38, 1 27-34
 11. Ciesielczuk T., Olszowski T., Prokop M., Kłos A. 2012. Application of mosses to identification of emission sources of polycyclic aromatic hydrocarbons. Ecological Chemistry and Engineering S 4 19, 585-595 DOI: 10.2478/v10216-011-0041-8
 12. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2013. Metale ciężkie w granulatach popiołowo-osadowych wykorzystywanych do celów nawozowych. Przemysł Chemiczny 92/8,  1520-1524
 13. Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. 2013. Wykorzystanie kompostów z odpadów komunalnych i sorbentów handlowych do degradacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Rocznik Ochrona Środowiska 15, 766-779
 14. Ciesielczuk T., Kusza G., Poluszyńska J., Kochanowska K. 2014. Pollution of Flooded Arable Soils with Heavy Metals and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Water Air Soil Pollut. 225:2145, DOI 10.1007/s11270-014-2145-0
 15. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Kochanowska K. 2014. The influence of biomass ash on the migration of heavy metals in the flooded soil profile – model experiment. Archives of Environmental Protection 40(4), 3-15,DOI: 10.2478/aep-2014-0034
 16. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Wiśniewska E. 2015. Possibilities of coffee spent ground use as a slow action organo-mineral fertilizer. Annual Set The Environment Protection 17, 422-437
 17. Rosik-Dulewska Cz., Krzyśko-Łupicka T., Ciesielczuk T., Kręcidło Ł. 2015. Hydrogen peroxide as a biodegradation stimulator in remediation processes of soils heavily contaminated with petrochemicals. Polish Journal of Chemical Technology, 17, 2, 10.15P1o5l/.p jJc. t-C2h0e1m5-.0 0T2ec3
 18. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Szewczyk A., Poluszyńska J. 2016. Dynamika uwalniania azotu z nawozów o powolnym działaniu w eksperymencie laboratoryjnym, Rocznik Ochrona Środowiska 18, 513-524
 19. Ciesielczuk T., Poluszyńska J., Rosik-Dulewska Cz., Sporek M. Lenkiewicz M. 2016. Uses of weeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels. Ecological engineering 95, 485–491 doi:10.1016/j.ecoleng.2016.06.100
 20. Ciesielczuk T., Rosik‑Dulewska Cz., Poluszyńska J., Miłek D., Szewczyk A., Sławińska I. 2017. Acute Toxicity of Experimental Fertilizers Made of Spent Coffee Grounds. Waste and Biomass Valorization. DOI 10.1007/s12649-017-9980-3
 21. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Łuczak K., Lipka A. 2018. The possibilities of  using the aspen poplar seeds (Populus tremula L.) for the purpose of removing monoaromatic hydrocarbons from an aqueous solution. Desalination and Water Treatment,  134, 2018 ISSN Print 1944-3994, ISSN Online 1944-3986.
 22. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Poluszyńska J. 2019. The possibilities of using the broadleaf cattail seeds (Typha latifolia L.) as super absorbent for removing aromatic hydrocarbons (BTEX) from an aqueous solution. Water Air and Soil Pollution  2019, 230:6 https://doi.org/10.1007/s11270-018-4058-90.

Publikacje recenzowane

 1. Poluszyńska J., Sztamberek-Gola I, Ciesielczuk T. 2003. Opracowanie metody ekstrakcji i oznaczania herbicydu Arsenal z matrycy wodnej, Prace IMMB 35/36 Opole, 130-136
 2. Ciesielczuk T., Sztamberek-Gola I., Poluszyńska J. 2003. Stężenia nieorganicznych jonów azotu w próbkach wody pobranych ze zbiornika GZWP 333″, Prace IMMB 35/36 Opole, 137-143
 3. Duda J., Ciesielczuk T., Nolepa A., Rybarczyk A., Pampuch S (red.), Poluszyńska J., Sztamberek-Gola I., Kiprian K. 2003. Plan gospodarki odpadami w województwie Opolskim, Opole
 4. Karwaczyńska U., Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. 2005. Wpływ odcieków z nieuszczelnionego składowiska odpadów komunalnych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska 33(2), 509-515
 5. Ciesielczuk T., Czerniawska-Kusza I., G. Kusza G. 2005. Zawartość metali ciężkich w osadach dennych i możliwość ich bioakumulacji w roślinach, (w) Obieg Pierwiastków w Przyrodzie red. B. Gworek, IOŚ, Warszawa, 403-406
 6. Kusza G., Ciesielczuk T. 2005. Zawartość żelaza i manganu w ściółce gleb leśnych niektórych rezerwatów Opolszczyzny. (W) Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie (red. B.Gworek) Instytut Ochrony Środowiska Warszawa, t. III, 34-37
 7. Wiatkowski M., Ciesielczuk T., Kusza G. 2005. Zawartość niektórych metali ciężkich w osadach dennych wybranych zbiorników retencyjnych. ProceedingsECOpole’05 (red. M.Wałcawek, W.Wałcawek), TCHIE, Opole, 473-477
 8. Ciesielczuk T., Czerniawska-Kusza I. 2006. Impact of silicates and detergents on primary production and total biomass of algae in a short-term laboratory experiment, Archiwum Ochrony Środowiska, 32(3), 41-54
 9. Ciesielczuk T., Kusza G. Wiatkowski M. 2006. Wybrane własciwosci fizyko-chemiczne osadów dennych zbiornika retencyjnego “Brzózki”, Prace Komisji Naukowych PAN O.Katowice 30, 134-136
 10. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Nabzdyjak T. 2006. Występowanie węglowodorów alifatycznych oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodach podziemnych na terenie magazynu paliw bazy lotniczej, Ecological Chemistry and Engineering T.13 S4, 531-538
 11. Kusza G., Ciesielczuk T. 2007.Wpływ wybranych zakładów przemysłowych na wzrost zawartości metali ciężkich w glebach terenów przyległych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31, 110-114
 12. Ciesielczuk T., Kusza G. 2007. Metale ciężkie w osadach dennych zbiornika zaporowego Jezioro Turawskie, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31, 503-506
 13. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2007. Impact of leachate from an unsealed municipal landfill site on surface and groundwater quality. (In) Environmental Engineering, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds) Taylor&Francis Group London, 233-238
 14. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2007. Migracja WWA z nieuszczelnionego składowiska odpadów do wód podziemnych. Rocznik Ochrona Środowiska 9, 335-342
 15. Ciesielczuk T., Kusza G. 2007. Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w glebach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie przemysłu, Prace Komisji Naukowych PAN O.Katowice 31, 132-134
 16. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2008 The impact of municipal landfill on the concentration of heavy metals in genetic soil horizons. (In) Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge; Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds) Taylor&Francis Group London, 117-124
 17. Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Ramus K. 2008 Changes in the Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) content in an urban waste composting process. (In) Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge; Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds) Taylor&Francis Group London, 85-89
 18. Kłos A., Rajfur M., Ciesielczuk T., Wacławek M., Wacławek W. 2008.Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia obszarów leśnych metalami ciężkimi. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 15 (1), 77-84
 19. Kusza G., Ciesielczuk T. 2008: Wybrane właściwości fizyko-chemiczne nanosów mineralnych powstałych w wyniku powodzi w 1997 roku na terenie Powiatu Krapkowickiego, Rocznik Ochrona Środowiska  10,  697-705
 20. Ciesielczuk T., Kusza G. 2008. Zanieczyszczenie wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) gleb zalanych wodami powodziowymi. (W) Zarządzanie Kryzysowe – ochrona przed powodzią (rozwiązania praktyczne) (red. Czamara W., Wiatkowski M.) Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski, 179-190
 21. Ciesielczuk T. 2008. Zmiany zawartości wybranych zanieczyszczeń organicznych w kompoście w warunkach beztlenowych, Prace Komisji Naukowych PAN O. Katowice 23, 168-170
 22. Ciesielczuk T. 2008. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) в почвах как пример стойких органических загрязнителей (СОЗ), (W): Избранные аспекты охраны природы и окружающей среды в Польше и Таджикистане (eds. Nowak A., Nobis M., Kusza G.) Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Bios, Opole, 163-173
 23. Wiatkowski M., Ciesielczuk T., Kusza G. 2008. Occurrence of some heavy metals in waters and bottom sediments in two small dam reservoirs, Ecological Chemistry and Engineering A, 15(12), 1369-1376
 24. Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Karwaczyńska U. 2009. Rozkład wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie dojrzewania kompostu (w) Rocznik Ochrona Środowiska 11, red. T.Piecuch, Koszalin, 133-142
 25. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T., Głowala K. 2009. Możliwości nieprzemysłowego wykorzystania odpadów z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska (w) Rocznik Ochrona Środowiska 11, red. T.Piecuch, Koszalin, 863-874
 26. Kusza G., Ciesielczuk T., Gołuchowska B. 2009. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach obszarów przyległych do zakładów przemysłu cementowego w mieście Opolu, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40, 70-75
 27. Ciesielczuk T., Kusza G. 2009. Zawartość metali ciężkich w kompostach z odpadów jako czynnik ograniczający ich wykorzystanie do celów nawozowych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 347-354
 28. Ciesielczuk T. 2009. Wybrane aspekty ekologiczne rolniczego wykorzystania kompostu, Prace Komisji Naukowych PAN O. Katowice 33, 187-189
 29. Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. 2010. The possibilities of using waste compost to remove aromatic hydrocarbons from solution. (In) Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds) Taylor&Francis Group London, 237-24
 30. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U.,Ciesielczuk T. 2010. Leaching of soluble components from fertilizers based on sewage sludge and ashes. (In) Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds) Taylor&Francis Group London, 417-423
 31. Ciesielczuk T., Kusza G. 2010. Wpływ technologii kompostowania na zawartość rtęci w kompostach z odpadów komunalnych. (W) Rtęć w środowisku identyfikacja zagrożeń dla człowieka (Falkowska L. red). Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 197-201
 32. Ciesielczuk T., Kusza G., Kowalska-Góralska M., Senze M. 2010. Assessment of selenium content in soils near industry plants in Opole (Southern Poland), Proceedings of ECOpole 4(1), 21-24
 33. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz. 2010. Nowoczesna gospodarka odpadami na wsi jako element strategii zrównoważonego rozwoju. (w) Zarządzanie Kryzysowe – Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich (red. Cz. Rosik-Dulewska i M. Wiatkowski) Opole, 181-189
 34. Ramus K., Ciesielczuk T. 2010. Evaluating the efficiency of selected extraction methodsfor PAHs on the example of compost from urban waste, Ecological Chemistry and Engineering  A vol. 17 (2) 1655-1661
 35. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Pelc W. 2010. Kompostowanie odpadów komunalnych jako element nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. (w) Problemy w Ochronie Środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020 Opole, 43-52
 36. Ciesielczuk T., Kusza G., Nemś A. 2011. Nawożenie popiołami z termicznego przekształcania biomasy źródłem pierwiastków śladowych dla gleb. Ochrona Środowiska i Zasobów naturalnych 49, 219-227
 37. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz. 2012. Wady i zalety rekultywacyjnego wykorzystania kompostów z odpadów. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 10 316-332
 38. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Lenartowicz J. 2013. Investigations of composts as a potential sorbents of aliphatic hydrocarbons. Proceedings of ECOpole. 7(1) DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)005
 39. Ciesielczuk T., Kusza G. 2013. Rtęć i inne metale ciężkie w kompostach i osadach dennych w aspekcie ich przyrodniczego wykorzystania. (W) Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka (red. E. Falkowska), 91-95
 40. Rosik- Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Karwaczyńska U., Gabriel H. 2014. The influence of red worms (Eisenia foetida) on compost’s fertilizing properties. Journal of Ecological Engineering; 15(2):67-72 DOI: 10.12911/22998993.1094980
 41. Głowacki M., Ciesielczuk T. 2014. Assessment of PAHs and selected pesticides in shallow groundwater in the highest protected areas in the Opole region, Poland. Journal of Ecological Engineering 15(2):17-24 DOI: 10.12911/22998993.1094974
 42. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Poluszyńska J. 2014. Migration of PAHs in the arable layer of flooded soil – model experiment. Ecological Chemistry and Engineering  A 21 (1) 35-50 DOI: 10.2428/ecea.2014.21(1)4
 43. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz. 2014. Wybrane problemy gospodarki odpadami komunalnymi na terenach wiejskich. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 18, 13-27
 44. Ciesielczuk T., Poluszyńska J., Sporek M. 2014. Potential uses for solid biofuels from non-food crops. Proceedings of ECOpole 2(8), 363-368  DOI:10.2429/proc.2014.8(2)044 2014;8(2)
 45. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz. 2014. Possibilities of using compost as oil derivatives sorbent in simulated conditions. Proceedings of ECOpole 8(1), 21-29
 46. Krzyśko-Łupicka T., Ciesielczuk T., Chwałowska M. 2015. Proces zanikania substancji ropopochodnych w skażonej glebie. Acta Scientarum Polonorum Biotechnologia 12(1), 5-18
 47. Ciesielczuk T., Karwaczyńska U., Sporek M. 2015. The possibility of disposing of spent coffee ground with energy recycling. Journal of Ecological Engineering 16(4), 133–138 DOI: 10.12911/22998993/11111
 48. Ciesielczuk T. 2015. Traditional and sustaiable agriculture in the light of innovation. (In) Innovations in agri-food industry (ed. Słodczyk J.)  Uniwersytet Opolski, Opole pp.9-33
 49. Sporek M., Jurasz A., Ciesielczuk T.  2015. Effect of fertilization on the changes of soil pH and exchangeable aluminium content in soil. Proceedings of ECOpole. 2015;9(2) DOI: 2429/proc.2015.9(2)058
 50. Ciesielczuk T., Rosik–Dulewska Cz., Kusza G. 2016. Ekstrakcja fosforu z osadów ściekowych i popiołów ze spalania osadów- analiza problemu. Polish Journal for Sustainable Development 20, 21-28,  DOI: 10.15584/pjsd.2016.20.3
 51. Sporek M., Ciesielczuk T. 2016. Biomass of spring barley (Hordeum vulgare L.) in relation to fertilising, Ecological Chemistry and Engineering. A, 23(4), 443-452, DOI:10.2428/ecea.2016.23(4)34
 52. Ciesielczuk T., Poluszyńska J., Rosik-Dulewska Cz. 2017. Homemade slow-action fertilizers, as an economic solution for organic food production. Journal of Ecological Engineering 18(2), 78–85.  DOI: 10.12911/22998993/68139
 53. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Poluszyńska J., Sławińska I. 2017. Acute toxicity of experimental fertilizers made of blood meal, spent coffee ground and biomass ash. Journal of Water and Land Development 34, 95–102. DOI: 10.1515/jwld-2017-0042.

Monografie

 1. Ciesielczuk T. 2017. Możliwości zastosowania kompostów z odpadów jako sorbentów do usuwania węglowodorów ropopochodnych. Studia i monografie Nr 539. Wyd. Uniwersytet Opolski, ss.123
 2. Kiliánová H., Ciesielczuk T., Cichoń A., Erlebach M., Kociánová M., Kusza G., Łuczak K., Machar I., Málková J., Pechanec V., Plášek V., Rejšek K. & Vranová V. 2021. Evropská ochrana přírody v kontextu ekoturistiky v česko-polském příhraničí. Europejska ochrona przyrody w kontekście ekoturystyki na pograniczu czesko-polskim. European Nature Protection in the Context of Ecotourism in the Czech-Polish Borderland. Univerzita Palackého Olomouc, 141 pp. ISBN 978-80-244-5927-1

 

PATENT

Armbruster U., Martin A., Ciesielczuk T., Oleksowicz J.: Verfahren zur Entfernung organischer Bestandteile aus Elektronikschrott (DE 103 61 877 A1 2005.07.14)