Izabella Pisarek

e-mail: izapis@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 05 
45-052 Opole, ul. Oleska 22


stopień:          doktor habilitowany nauk rolniczych
dziedzina:        NAUKI ROLNICZE
dyscyplina:      Agronomia
specjalność:    gleboznawstwo i ochrona środowiska


 
Tematyka badawcza
 • Aktywność biologiczna substancji humusowych ekstrahowanych z gleb o odmiennych właściwościach oraz z nawozów i materiałów organicznych
 • Wpływ substancji humusowych na dynamiczne właściwości błon liposomów
 • Charakterystyka substancji humusowych tworzących się w glebie wzbogaconej obornikiem oraz niekonwencjonalnymi nawozami organicznymi
 • Wpływ nawożenia organicznego na właściwości fizykochemiczne gleb oraz jakość plonów
Dydaktyka
 • gleboznawstwo
 • gleboznawstwo i biologia gleb
 • fizyka i chemia gleby
 • biologia gleb
 • geografia gleb
 • substancje humusowe w glebach i odpadach organicznych

na kierunkach studiów: Ochrona Środowiska, Biologia, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia

Dorobek naukowy
 1. Pisarek I., Zydroń K. 1999. Influence of humic substances on growth of symbiothic soil bacteria Rhizobium meliloti. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rolnictwo, 361, 71-78
 2. Pisarek I. 1999. Influence of selected chemical factors of soils on the properties of organo-mineral complexes. Humic Subst. Ecosyst., 3, 73 – 81
 3. Pisarek I. 1999. Charakter i właściwości związków próchnicznych. Chemia, Dydaktyka, Metrologia, 4(1-2), 47-53.
 4. Pisarek I. 1999. Aktywność biologiczna i właściwości substancji humusowych kompostowanych osadów ściekowych. Fol. Univ. Agricult. Stetin. 200 Agricultura 77, 317-322
 5. Pisarek I., Moliszewska E. 1999. Badanie wpływu właściwości fizykochemicznych gleb na populację Rhizoctonia solani w obecności wybranych herbicydów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467, 579-585
 6. Pisarek I. 2000. Właściwości fizykochemiczne kwasów huminowych gleb płowych, brunatnych i czarnoziemnych. Roczn. Glebozn. 51(1/2), 19 -27
 7. Pisarek I. 2000. Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na koncentrację metali ciężkich, niektóre parametry chemiczne i właściwości substancji humusowych gleby lekkiej. Fol. Univ. Agricult. Stetin. 211 Agricultura 84, 399-404
 8. Pisarek I. 2000. Profilowe zróżnicowanie zawartości Fe, Mn, Pb i Zn na tle wybranych właściwości fizykochemicznych gleb leśnych. Zeszyty Naukowe PO, 260/2000, 44, 389– 404
 9. Pisarek I. 2001. Profilowe zróżnicowanie zawartości Cu, Ni, Cd na tle wybranych parametrów fizykochemicznych gleb leśnych. Acta Agrophysica 48, 107–115
 10. Pisarek I. 2001. Characterization of humic substances formed in soil fertilized with sewage sludge and cattle manure. IHSS Eds., Wrocław, 379–381
 11. Pisarek I., Żarczyńska B. 2002. Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb doliny Odry na terenie miasta Opola. Roczn. Glebozn. 53(3/4), 1-9
 12. Pisarek I., Gola A. 2002. Składniki próchnicy w glebach rezerwatu przyrody Smolnik. Inżynieria Ekologiczna, 7, 123-128
 13. Pisarek I., Moliszewska E. 2002. The effects of sewage sludge on the parameters of crop production and some phytopathogenic soil fungi. Plant Protection Sci., 38/2, 692-695
 14. Pisarek I. 2003. Wybrane zagadnienia z gleboznawstwa realizowane na przedmiotach przyrodniczych w szkołach podstawowych – przykłady ich realizacji. W: Edukacja geograficzno-przyrodnicza w dobie globalizacji i integracji europejskiej (red. Śmigielska M., Słodczyk J.), 95-98
 15. Pisarek I. 2003. Characterization of humic substances formed in soil fertilized with sewage sludge and cattle manure. Humic substances in Ecosystems 5, 93-99
 16. Głowacki M., Pisarek I. 2004. Crop production and Threats to Triassic Ground Water in the Opole Region of Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 13(4), 110-115
 17. Pisarek I. 2004. Zasoby próchnicy w glebach leśnych Opolszczyzny. W: Środowisko lokalne a edukacja (red. Śmigielska M.), 74-77
 18. Moliszewska E., Pisarek I. 2004. Activity of bacteria strains originated from sewage sludge against some soil fungi. Soil Science and Plant Nutrition, 50(6), 807-814
 19. Pisarek I., Moliszewska E. 2004. Effect of sewage sludge addition on the composition of humic substances, content of heavy metals and presence of Trichoderma spp. in the soil. Polish Journal of Soil Science, XXXVII/II, 171-179
 20. Pisarek I., Głowacki M. 2005. Some properties of aquatic humic substances from underground water of Opole region. Polish Journal of Environmental Studies, 14(5), 29-32
 21. Pisarek I. 2005. The effect of sewage sludge fertilization on the content of heavy metals and concentration of organic carbon in Cambisol. Gospodarka odpadami komunalnymi. Praca zbiorowa – red. Szymański K. 125-133
 22. Pisarek I. 2006. Effects of sewage sludge on parameters of crop production and some properties of soil. Proceedings of the 13th Meeting of the International Humic Substances Society. Ed: Frimmel F.H., Abbt-Braun G. Humic Substances –Linking Strukture to Functions, 969-972
 23. Pisarek I., Głowacki M. 2007. Diversity of humic substances and mercury and other heavy metals in some soil of Opole region, Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies, 36(3), 135-142
 24. Pisarek I. 2008. Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb obszarów zalewowych na terenie Opola. Roczniki Ochrony Środowiska, 10, 645-656 
 25. Pisarek I., Głowacki M. 2009. Soil and water humic substances in  groundwater reservoir area no 333 in Opole district (Poland).  Roczniki Gleboznawcze, 60(2), 73-78
 26. Głowacki M., Pisarek I. 2009. Chemical and physico-chemical properties of groundwater of main reservoire groundwater no 333. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Roln. 535:121-129
 27. Głowacki M., Pisarek I. 2010. Zanieczyszczenia środowiska a planowanie przestrzenne. Zarządzanie i Edukacja, 70/71, 115-130
 28. Pisarek I., Głowacki M. 2010. Effects of cattle manure and sewage sludge on the transformation of soil organic matter. XV Meeting of the IHSS, Teneryfa Proceedings, vol.2: 433-436
 29. Pisarek I., Głowacki M. 2011. Zróżnicowanie zawartości rtęci w glebach leśnych Opolszczyzny. Roczniki Glebozn. 62/1:128-135
 30. Pisarek I., Głowacki M., Czernia M. 2012. The impact of Pleurotus ostreatus on organic matter transformation  processes. Water Science and Technology (10.2166/WST.2012.502) 66.12: 2660-2673
 31. Pisarek I., Głowacki M. 2013. Transformacja połączeń rtęć- substancje humusowe przy udziale Pleurotus ostreatus. (W) Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. (red.) Falkowska L., Wyd. Uniwersytet Gdański, 111-117
 32. Pisarek I. 2013. Zróżnicowanie pokrywy glebowej Opolszczyzny. Inżynieria Ekologiczna 35: 117-127
 33. Man D., Pisarek I., Braczkowski M. 2013. The impact of humic substances on the liposome structures, ESR method. Nukleonika, 3, vol.58.
 34. Bucka M., Grochalski M., Koziarski S., Pisarek I. 2014. Kształcenie dualne w Uniwersytecie Opolskim. Model – Wdrożenia – Perspektywy. W: „Wdrożenie dualnego systemu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim”. Sindruk-Opole, 75-90
 35. Pytel B., Filipiak A., Pisarek I., Olchawa R., Man D. 2015. Impact of humic acids on EYL liposome membranes: ESR method. Nukleonika 60(3), doi: 10.1515/nuka-2015-0081
 36. Pisarek I., Głowacki M., Kłosek M. 2015. Contaminant of rain waters from treatment system of motorway A4b – the section in Opole region. Kwartalnik Opolski
 37. Pytel B., Najwer K., Pisarek I. 2015. Wpływ kwasów huminowych wyekstrahowanych z torfu zanieczyszczonego przepracowanym olejem na fizyczne parametry błon modelowych. W Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Chemia, 1, 72-77. ISBN (całość) 978-83-942083-1-8
 38. Pisarek I., Głowacki M. 2015. Quality of groundwater and aquatic humic substances from Main Reservoire of Groundwater no 333 area. Journal of Ecological Engineering 16, Issue 5: 46-53, DOI:10.12911/22998993/60453
 39. Pisarek I., Gołąbek E. 2015. Właściwości próchnic nadkładowych gleb leśnych wokół dębów pomnikowych na terenie Opolszczyzny. Inżynieria Ekologiczna 42: 87-94, DOI: 10.12912/23920629/2161
 40. Bednarczyk M., Pisarek I.A. 2018. sustainable development for soya production based on field research carried out in the variety assessment experimental station of Glubczyce in years 2015-2017. Economic and Environmental Studies 2018, 18 (4), 1219-1233. https://doi.org/10.25167/ees.2018.48.3.
 41. Łuczak K., Pisarek I., Kusza G. 2020. The use of mineral materials for salinity control in roadside soils. Archives of Environmental Protection 46(2), 83-90, DOI 10.24425/aep.2020.133478.
 42. Pisarek I., Grata K. 2022. The Influence of Selected Soil Parameters Modified With Sewage Sludge and Fly Ash Fertilization on the Total Number of Bacteria (TNB) and Bradyrhizobium Species at Soybean Agroecosystem. Preprints, 2022120428 (doi: 10.20944/preprints202212.0428.v1).

Monografie naukowe
Pisarek I. 2007. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na kierunki transformacji związków próchnicznych i wybrane elementy żyzności gleby brunatnej wytworzonej z pyłu. Monografie UO, ss. 124.

Udział w projektach naukowych i dydaktycznych
 1. Tempus Phare application form for a Joint European Project (1999/2001): CAP Training Centre For Community Leaders (wykonawca)
 2. KBN 3P04G07123: (2002-2005): Aktywność biologiczna i właściwości substancji humusowych gleby użyźnionej osadami ściekowymi (kierownik projektu)
 3. Dynamika przenikania zanieczyszczeń organicznych w profilu glebowym oraz do wód I poziomu wodonośnego na obszarze najwyższej ochrony zasobów wód podziemnych (na przykładzie GZWP 333) (wykonawca)
 4. UDA-POKL.04.01.01-00-022/13-00) – 01.14-06.1501.14-06.15: „Wdrożenie dualnego systemu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim” (kierownik merytoryczny). Projekt realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni)
Streszczenia i komunikaty
 • Pisarek I. 1999. Influence of selected chemical factors of soils on the properties of organo-mineral complexes, 3rd International Conference, Bydgoszcz-Borówno, „Humic substances as factor of the terrestrial and aquatic ecosystems – Abstracts”, 33
 • Pisarek I. 2001. Charakterystyka substancji humusowych tworzących się w glebie wzbogaconej osadami ściekowymi i obornikiem. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Organic Waste and The Protection and Productivity of Agrocenosis, 135-136
 • Czekała J., Pisarek I. 2001. Zawartość związków rozpuszczalnych w mieszaninie alkohol : benzen w osadach ściekowych. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Organic Waste and The Protection and Productivity of Agrocenosis, 38-39
 • Pisarek I., Moliszewska E. 2002. The effects of sewage sludge on the parameters of crop production and some phytopathogenic soil fungi. Book of abstracts 6-th Conference Of European Fundation for Plant Pathology: 115.
 • Pisarek I., Moliszewska E.B. 2003. The influence of sewage sludge fertilisation on some parameters of the soil, crop production and on the number of Trichoderma sp. in the soil., Book of abstracts ISEB16, 161
 • Moliszewska E., Pisarek I. 2003. Activity of bacteria strains originated from sewage sludge against some soil fungi. Book of abstracts ISEB16, 180
 • Pisarek I. 2003. Zasoby próchnicy w glebach leśnych Opolszczyzny. W: Gleba w środowisku. (red.: Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A.) Kraków, Materiały konferencyjne, 312-313
 • Głowacki M., Pisarek I. 2003. Crop production and threats to triassic ground water in the Opole region of Poland. Book of abstracts 25
 • Pisarek I., Moliszewska E. 2004. The effect of sewage sludge fertilization on the content of heavy metals and concentration of organic carbon in Cambisol. Freiburg, „Abstract Eurosoil”: 401
 • Pisarek I., Głowacki M. 2004. Some properties of aquatic humic substances from underground water of Opole region. Freiburg, „Abstract Eurosoil”: 456.
 • Moliszewska E., I. Pisarek I. 2004. The long-therm effect of sewage sludge fertilization on the health condition of sugar beet seedlings and soil fungal phytopathogens. Freiburg, „Abstract Eurosoil”, 413
 • Pisarek I., Głowacki M., (2009): Quantity and quality of humic substances extracted from ground water from  GZWP 333 area (Opole district, Poland). Bari  03-p-072
 • Głowacki M., Pisarek I., (2009): Easy method of measuring the organic matter concentration in groundwater. Bari 03-p-033
 • Głowacki M, Pisarek I., (2009): Właściwości chemiczne i fizykochemiczne wód podziemnych GZWP nr 333, Lublin 16-18.06.2009, s.26
 • Pisarek I.,Gołabek E., (2011): Quantitative and qualitative variety of humic substances in ectohumus horizons of forest areas in the Opole region. Karpacz, Book of abstracts, 9th International Conference Humic Substances in Ecosystems, s.85
 • Pisarek I., Głowacki M., (2011): Accumulation of heavy metals in arable lands and possibility of their translocation to groundwater in Pakosławice region.  Karpacz, Book of abstracts, 9th International Conference Humic Substances in Ecosystems, s.84
 • Pisarek I., Głowacki M., Czernia M., (2011): The impact of Pleurotus ostrreatus on the amendments  organic matter transformation. (abstrakt on line) 27-29.06.2011, Costa Mesa California, USA
 • Moliszewska E., Pisarek I., (2011): Następcze oddziaływanie osadów ściekowych na zbiorowiska grzybów glebowych i zdrowotność roślin uprawnych. Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi ludzie: 320-322, PTF, Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-60775-31-8