e-mail: Grzegorz.Kusza@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 20
45-052 Opole, ul. Oleska 22

https://orcid.org/0000-0003-4329-8700
Scopus Author ID: 6504768690
Web of Science ResearcherID: ABG-6554-2020

 


stopień naukowy: doktor habilitowany
dziedzina:            NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE
dyscyplina:          Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka,
specjalność:        Kształtowanie Środowiska, Gleboznawstwo, Ochrona i Rekultywacja Gleb


 

Tematyka badawcza

Gleboznawstwo i Ochrona Gleb
1. Charakterystyka gleb kompleksów leśnych:

 • Właściwości fizyczno-chemiczne
 • Ocena stanu zachowania gleb leśnych rezerwatów przyrody na Opolszczyźnie
 • Właściwości magnetyczne gleb leśnych – oznaczenia podatności magnetycznej specyficznej i niskopolowej, oznaczenie zależności częstotliwościowej,
 • Monitoring gleb

2. Badania ekotoksykologiczne gleb i osadów dennych.
3. Właściwości fizykochemiczne i magnetyczne osadów dennych
4. Właściwości fizyko-chemiczne i magnetyczne gleb miejskich.
3. Wyznaczanie stref zanieczyszczeń gleb wokół zakładów przemysłowych.
4. Ochrona ekosystemów przed erozją wodną.

Rekultywacja gruntów przekształconych
1. Górnictwo odkrywkowe surowców węglanowych

 • Metody rekultywacji biologicznej spągu, skarp wyrobisk i zwałowisk, w tym dobór gatunków roślin drzewiastych, nawożenie mineralne i organiczne, zastosowanie osadów ściekowych,
 • Sposoby wspomagania naturalnych procesów (sukcesji) zachodzących na powierzchniach objętych rekultywacją
 • Metody biotechniczne wykorzystywane w rekultywacji terenów zdewastowanych i zdegradowanych

2. Górnictwo odkrywkowe surowców mineralnych
3. Rekultywacja gruntów popowodziowych
4. Rekultywacja składowisk odpadów

Dydaktyka
Prowadzenie zajęć z przedmiotów:

 • Gleboznawstwo
 • Techniki ochrony gleb
 • Rekultywacja i Rewitalizacja gruntów zdegradowanych
 • Techniki rekultywacji gruntów
 • Podstawy projektowania w rekultywacji
 • Warunki glebowe upraw roślin w mieście
 • Pielęgnowanie terenów zieleni (zastosowanie drzew i krzewów)
 • Drzewa w mieście

na kierunku studiów: Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu

Kursy zmienne (ogólnouczelniane):

 • Ogrody w mieście
 • Pielęgnowanie terenów zieleni

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego “EKOLOG”

Działalność organizacyjna
 1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (2008-2012) – V-ce Prezes Zarządu Głównego
 2. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (2016-2022, 2022-2026) – Sekretarz Generalny
 3. Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (od 2006r.) – Prezes Zarządu Oddziału
 4. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze – członek
 5. International Union of Soil Sciences – członek
 6. Opolskie Towarzystwo Nauk Wydział III – członek
 7. Regionalna Komisja do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Opolu – członek
 8. Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Opolu – członek (2010-2015)
 9. Komisja do Spraw Ochrony Zieleni przy Prezydencie Miasta Opola (2001-2009) – członek
 10. Komisja Opiniująco-Doradcza do Spraw Zieleni Miejskiej w Opolu (od 10.11.2009r.) – przewodniczący
 11. Asesor w ramach działania 6.2. – Zagospodarowanie terenów zdegradowanych (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013) powołanie przez Marszałka Województwa
 12. Komitet Monitorujący ZPORR w województwie opolskim w latach 2007-2010 – członek
 13. Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach kadencja 2007-2010, 2011-2014, 2014-2017, 2017-2022 – członek, 2022-2025- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 14. Kierownik studiów podyplomowych „Gospodarka odpadami i rekultywacja gruntów”
 15. Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tych skutkach – konsultant od 13.12.2010r. (Nr GGR-6063-18/10)
 16. Komisja do oceny zgłoszonych obiektów w konkursie „OPOLE W KWIATACH I ZIELENI ‘2014” powołanie Zarządzeniem NR OR-I.0050.276.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 02 czerwca 2014r. – członek
 17. Rada Programowa kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego – przewodniczący (od 2014r.)
Dorobek naukowy

Publikacje indeksowane w bazie Web of Science

 1. Czerniawska-Kusza I., Kusza G., Dużyński M., 2004. Effect of deicing salts on urban soils and health status of roadside trees in the Opole Region, Environmental Toxicology, 19, 296-301. https://doi.org/10.1002/tox.20037
 2. Czerniawska-Kusza I, Ciesielczuk T., Kusza G., Cichoń A. 2006. Comparison of the Phytotoxkit microbiotest and chemical variables for toxicity evaluation of sediments, Environmental Toxicology 21(4), 367-372. https://doi.org/10.1002/tox.20189
 3. Kusza G., Ciesielczuk T. 2008. Wybrane właściwości fizyko-chemiczne nanosów mineralnych powstałych w wyniku powodzi w 1997 roku na terenie Powiatu Krapkowickiego, Rocznik Ochrona Środowiska 10, 697-705
 4. Ciesielczuk T., Kusza G., Kowalska-Góralska M., Senze M. 2010. Assessment of selenium content in soils near industry plants in Opole (Southern Poland), Proceedings of ECOpole 4(1), 21-24
 5. Gołuchowska B., Kusza G. 2010. Lime dusts as a source of environmental pollution in Opole Province, Proceedings of ECOpole 4(1), 43-47
 6. Czerniawska-Kusza I., Kusza G. 2011. The potential of the Phytotoxkit microbiotest for hazard evaluation of sediments in eutrophic freshwater ecosystems, Environmental Monitoring and Assessment 179, 113–121. https://doi.org/10.1007/s10661-010-1722-y
 7. Ciesielczuk T., Kusza G., Kowalska-Góralska M., Senze M. 2011. Aluminium and selenium content in soils of indrustrial area in Opole (Southern Poland). Archives of Environmental Protection 37(1), 25-32. https://doi.org/10.13140/2.1.4109.8889
 8. Ciesielczuk T., Kusza G., Karwaczyńska U. 2011. Przyrodnicze wykorzystanie osadów dennych w świetle obowiązujących przepisów. Rocznik Ochrona Środowiska 13, 1327-1338. 
 9. Zawadzki J., Magiera T., Fabijańczyk P., Kusza G. 2012. Geostatistical 3-dimensional integration of measurements of soil magnetic susceptibility. Environmental Monitoring and Assessment 184(5), 3267-3278. https://doi.org/10.1007/s10661-011-2187-3
 10. Gołuchowska B., Strzyszcz Z., Kusza G. 2012. Magnetic susceptibility and heavy metal content in dust from the lime plant and the cement plant in Opole Voivodeship. Archives of Environmental Protection 38(2), 71-80.  https://doi.org/10.2478/v10265-012-0019-3
 11. Ciesielczuk T., Kusza G., Poluszyńska J., Kochanowska K. 2014. Pollution of Flooded Arable Soils with Heavy Metals and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Water Air Soil Pollution 225 (10), 2145. https://doi.org/10.1007/s11270-014-2145-0
 12. Plasek V., Nowak A., Nobis M., Kusza G., Kochanowska K. 2014. Effect of 30 years of road traffic abandonment on epihytic moss diversity Environmental Monitoring and Assessment 186(12) 8943-8959. https://doi.org/10.1007/s10661-014-4056-3  
 13. Wawer M., Magiera T., Ojha G., Appel E., Kusza G., Hu S., Basavaiah N. 2015. Traffic-related pollutants in roadside soils of different countries in Europe and Asia, Water Air and Soil Pollution 226:216. https://doi.org/10.1007/s11270-015-2483-6
 14. Wawer M., Magiera T., Ojha G., Appel E., Bućko M., Kusza G. 2015. Characteristics of current roadside pollution Rusing test-monitoring plots. Science of the Total Environment 505, 795-804. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.025
 15. Łuczak K., Kusza G. 2015. The influence of coconut fibre and salts composite used for eliminating slipperiness and on roads on soils. Ecol Chem Eng A. 22(4), 481-488. https://doi.org/10.2428/ecea.2015.22(4)38
 16. Hulisz P., Michalski A.,  Dąbrowski M., Kusza G., Łęczyński L. 2015. Human-induced changes in the soil cover at the mouth of the Vistula River Cross-Cut. Soil Science Annual 66(2), 67–74. https://doi.org/10.1515/ssa-2015-0021
 17. Mendyk Ł., Hulisz P., Kusza G., Świtoniak M., Gersztyn L., Kalisz B. 2016. Sediment origin and pedogenesis in former mill pond basin of Turznice. Bulletin of Geography: Physical Geography Series 11 (1), 55-69, DOI:  https://doi.org/10.1515/bgeo-2016-0015
 18. Kusza G., Gołuchowska B., Szewczyk M.  2016. Changes in physicochemical properties of soils in the area affected by lime industry. Ecol Chem Eng A. 23(4), 433-442.  https://doi.org/10.2428/ecea.2016.23(4)3
 19. Łęczyński L., Kłostowska Ż.,  Kusza G., Ossowski T., Arciszewski B., Koza R. 2018. The impact of Grain Size Composition and Organic Matter Content on Magnetic Susceptibility of Anthropogenicaly Transformed Bottom Sediments, as Exemplified by the Former Naval Harbour in Hel (W) GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Magnetometry in Environmental Sciences 91-102. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60213-4_7
 20. Kusza G., Hulisz P., Łęczyński L., Michalski A., Dąbrowski M., Kłostowska Ż. 2018. Application of Magnetic Susceptibility Measurements for Identification of Technogenic Horizons in Soil Profiles on the Example of the Vistula River Cross-Cut Area. (W) GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Magnetometry in Environmental Sciences 65-78  https://doi.org/10.1007/978-3-319-60213-4_5
 21. Łuczak. K., Kusza G. 2019. Magnetic susceptibility in the soils along communication routes in the town of Opole. Journal of Ecological Engineering 20(2). 234-238.  https://doi.org/10.12911/22998993/99/82
 22. Łuczak K., Kusza G., Słonina D., Borecka K. 2019. Fruit Trees and Bushes as a Biodiversity Element in the “Górażdże” Quarry Reclaimed Areas. Journal of Ecological Engineering 20(3), 24-29. https://doi.org/10.12911/22998993/99307
 23. Łuczak K., Pisarek I., Kusza G. 2020.The use of mineral materials for salinity control in roadside soils. Archives of Environmental Protection 46(2), 83-90.  https://doi.org/10.24425/aep.2020.133478.
 24. Uzarowicz Ł., Charzyński P., Greinert A., Hulisz P., Kabała C., Kusza G., Kwasowski W., Pędziwiatr Artur. 2020. Studies of technogenic soils in Poland: past, present, and future perspectives. Soil Science Annual 71(4), 281-299. https://doi.org/10.37501/soilsa/131615
 25. Rucińska A., Olszak M., Świerszcz S, Nobis M., Zubek Sz., Kusza G., Boczkowska M, Nowak A. 2021. Looking for hidden enemies of metabarcoding: species composition, habitat and management can strongly Influence DNA extraction while examining grassland communities. Biomolecules 11, 2-19.  https://doi.org/10.3390/biom11020318
 26. Łuczak K., Czerniawska-Kusza I., Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. 2021. Effect of NaCl road salt on the ionic composition of soils and Aesculus hippocastanum L. foliage and leaf damage intensity. Scientific Reports 11(1), 1-10, 5309. https://doi.org/10.1038/s41598-021-84541-x 
 27. Łuczak K., Pindral S., Michalski A., Kusza G., Ślęzak E., Hulisz P. 2021. The influence of industrial waste on the magnetic properties of salt-affecte soils from two soda ash manufacturing sites. Agronomy 11, 2419. https://doi.org/10.3390/agronomy1112241

Wybrane publikacje recenzowane:

 1. Czerniawska-Kusza I., Dużyński M., Kusza G. 1999. Środowisko Przyrodnicze Opola. Wydawnictwo Context, Opole, 26 ss.
 2. Dużyński M., Kusza G. 1999. Wpływ środków chemicznych stosowanych do odśnieżania na roślinność wysoką Opola, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 467, 635-640
 3. Kusza G., Dużyński M. 2000. Zawartość manganu, chromu, kobaltu i niklu w glebach rezerwatu leśnego Bazany, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 7(4), 393-398
 4. Kusza G., Dużyński M., Marcinkowska E. 2001. Trace elements content in soils of the “Krzywiczyny” Forest Reserve, Acta Agrophysica, 50, 169-176
 5. Kusza G., Gola A. 2002. Metale ciężkie i podatność magnetyczna gleb rezerwatu leśnego Smolnik,  Inżynieria Ekologiczna, 7, 112-115
 6. Gola A., Kusza G., Dużyński M. 2003. Selected physico-chemical parameters of forest soils of Smolnik partial reserve, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 10(5), 395-404
 7. Kusza G., Dużyński M. 2004. Stan zachowania gatunków drzew rosnących na rekultywowanych powierzchniach wyrobisk Śląskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP S.A.,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Zielonej Górze, 131, 219-227
 8. Dołhańczuk-Śródka A., Kusza G., Ząbkowska-Wacławek M. 2004. Gamma-radioactive contamination in the area of Lesisko Reserve, Polish Journal of Environmental Studies 13, S.III, 31-34
 9. Kusza G., Strzyszcz Z. 2005. Podatność magnetyczna gleb w niektórych rezerwatach leśnych Opolszczyzny,  Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2(33), 587-594
 10. Wiatkowski M., Ciesielczuk T., Kusza G. 2005. Zawartość niektórych metali ciężkich w osadach dennych wybranych zbiorników retencyjnych. ProceedingsECOpole’05 (red. M.Wałcawek, W.Wałcawek), TCHIE, Opole, 473-477
 11. Kusza G. 2006. Wpływ nawożenia mineralnego oraz zastosowania osadów ściekowych na wybrane właściwości zwałowisk po eksploatacji wapieni, Roczniki Gleboznawcze 57 (1/2), 124-130
 12. Ciesielczuk T., Kusza G., Poluszyńska J. 2006. Assessment of PAHs and total content of organic matter in Landfill Leachate and Groundwater, Ecological Chemistry and Engineering 11(13), 1225-1230
 13. Czerniawska-Kusza I., Kusza G., Borecka K. 2007. The triad approach for assessment of industrial contamination in freshwater sediments, Opole Region, Poland, (In) Proceeding of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Plannning and Economics (ed. Kungolos A., Aravosss K., Karagaianidis, Samaras P.), 96-100
 14. Kusza G., Ciesielczuk T. 2007.Wpływ wybranych zakładów przemysłowych na wzrost zawartości metali ciężkich w glebach terenów przyległych,  Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31, 110-114
 15. Ciesielczuk T., Kusza G. 2007. Metale ciężkie w osadach dennych zbiornika zaporowego Jezioro Turawskie,  Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31, 503-506
 16. Kusza G. 2007. Wybrane pierwiastki śladowe w glebach rezerwatu leśnego “Bazany”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska 135(15), 142-148
 17. Wiatkowski M., Ciesielczuk T., Kusza G. 2008. Occurrence of some heavy metals in waters and bottom sediments in two small dam reservoirs, Ecological Chemistry and Engineering A, 15(12), 1369-1376
 18. Kusza G., Ciesielczuk T., Gołuchowska B. 2009. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach obszarów przyległych do zakładów przemysłu cementowego w mieście Opolu,  Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40, 70-75
 19. Ciesielczuk T., Kusza G. 2009. Zawartość metali ciężkich w kompostach z odpadów jako czynnik ograniczający ich wykorzystanie do celów nawozowych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 347-354
 20. Magiera, T., Hada, A., Wawer, M., Kusza, G. 2009. International symposium on soil, sediment and dust magnetism SoilSEDUMA Bytom, Sportowa Dolina, 29.06-1.07.2009 | [International symposium on soil, sediment and dust magnetism SoilSEDUMA Bytom, Sportowa Dolina, 29.06-1.07.2009] Przegląd Geologiczny 57 (10), 852-853
 21. Kochanowska K., Kusza G. 2010. Wpływ zasolenia na właściwości fizyko-chemiczne gleb Opola w latach 1994 i 2009.  Inżynieria Ekologiczna 23, 14-21
 22. Ciesielczuk T., Kusza G., Nemś A. 2011. Nawożenie popiołami z termicznego przekształcania biomasy źródłem pierwiastków śladowych dla gleb. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49, 219-227
 23. Kochanowska K., Kusza G. 2011. Wpływ środków chemicznych stosowanych do odśnieżania na właściwości sorpcyjne rędzin właściwych w mieście Opole.  Chemia Dydaktyka Ekologia Metrologia, 16 (1-2), 41-45
 24. Ziembik Z., Dołhańczuk-Śródka A., Kusza G. 2012. Preliminary results of studies on radioisotopes activity concentrations in vicinity of Cement Works Proceedings of ECOpole, 6(20), 559-563, DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)076
 25. Kusza G. 2013. Wybrane właściwości magnetyczne osadów dennych Jeziora Turawskiego Proceedings of ECOpole, 7(1), 371-376, DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)050
 26. Ziembik Z., Dołhańczuk-Śródka A., Kusza G. 2014. Application of compositional data analysis in environmental monitoring of radioisotopes, GeoMap Workshop Proceedings (ISBN978-80-244-4149-8), 55-59 
 27. Dołhańczuk-­Śródka A., Ziembik Z., Kusza G. 2014. Estimation of mass relocation intensity in area of the former cement works. Proceedings of ECOpole, 2014, 8(2), 377-383 DOI: 10.2429/proc.2014.8(2)046
 28. Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Kusza G. 2015. Effect of soil management on its radioisotopic composition, Geology Geophysics & Environment 41(1), 33-41, DOI: http://dx.doi.org/10.7494/geol.2015.41.1.33
 29. Ciesielczuk T., Rosik–Dulewska Cz., Kusza G. 2016. Ekstrakcja fosforu z osadów ściekowych i popiołów ze spalania osadów- analiza problemu. Polish Journal for Sustainable Development DOI: 10.15584/pjsd.2016.20.3 20, 21-28,
 30. Kusza G., Malkusz G. Franczok J. 2016. Możliwości przyrodniczego zagospodarowania nielegalnych składowisk odpadów w gminie Krapkowice. Proceedings of ECOpole, 10(2), 685-692, DOI: 10.2429/proc.2016.10(1)075 2016;10(2)
 31. Słonina D., Kusza G., Mikołajów M. 2019. The proposal to transform an old limestone quarry into a botanical garden with a rainforest zone: a case study, w: Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28(1), 131-142, DOI:10.22630/PNIKS.2019.28.1.12

Monografie naukowe:

 1. Kusza G., Strzyszcz Z. 2005. Rezerwaty leśne Opolszczyzny – stan i technogenne zagrożenia, Prace & Studia IPIŚ PAN Zabrze, 63, 156 ss.
 2. Nowak A., Kozak M., Nobis M, Kusza G. 2008. Атлас сосудистых растений Таджикистана. Atlas roślin naczyniowych Tadżykistanu, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS, Opole, ss. 232.
 3. Nobis M., Nowak A., Nobis A., Nowak S., Kusza G. 2011. Atlas of Vascular Plants of Tajikistan p. II. Opole Scientific Society, Institute of Botany Jagiellonian University, Kraków-Opole, ss. 256.
 4. Nowak A., Nobis M., Nowak S.,  Nobis A., Kusza G. 2011. Atlas of Vascular Plants of Tajikistan p. III. Institute of Botany Jagiellonian University, Department of Land Protection University of Opole, Opole-Kraków, ss. 232.
 5. Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Kusza G. 2015. Wykorzystanie metod statystycznych do opisu migracji izotopów promieniotwórczych w środowisku przyrodniczym, Wyd. WNT, Warszawa, ISBN 978-83-934913-9-1 ss. 152.
 6. Bekier J.,  Bińczycki T., Bogacz A., Bojko O., Cuske M., Ćwieląg-Piasecka I., Dębicka M., Gałka B., Gersztyn L., Glina B., Jamroz E., Jezierski P., Kabała C., Karczewska A., Kaszubkiewicz J., Kawałko D., Kierczak J., Kocowicz A., Krupski M., Kusza G., Łabaz B., Marzec M., Medyńska-Juraszek A., Musztyfaga E., Perlak Z., Pędziwiatr A., Pora E., Przybył A., Strączyńska St. Szopka K., Tyszka R., Waroszewski J., Weber J., Woźniczka P. 2015. Gleby Dolnego Śląska: geneza, różnorodność i ochrona. Soils of Lower Silesia: origins, diversity and protection. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział Wrocławski, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Wrocław, ss. 253.
 7. Nowak A., Nobis M. (red.), Nowak A., Nobis M., Nowak S., Nobis A., Wróbel A., Świerszcz S., Klichowska E., Dembicz I., Kusza G. 2020. Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas, Polska Akademia Nauk, ss.768, ISBN 978-83-954123-6-3, [978-83-954123-5-6].
 8. Kiliánová H., Ciesielczuk T., Cichoń A., Erlebach M., Kociánová M., Kusza G., Łuczak K., Machar I., Málková J., Pechanec V., Plášek V., Rejšek K. & Vranová V. 2021. Evropská ochrana přírody v kontextu ekoturistiky v česko-polském příhraničí. Europejska ochrona przyrody w kontekście ekoturystyki na pograniczu czesko-polskim. European Nature Protection in the Context of Ecotourism in the Czech-Polish Borderland. Univerzita Palackého Olomouc, 141 pp. ISBN 978-80-244-5927-1
 9. Profus P., Nowak A., Kusza G., Siekiera J. W zgodzie z naturą. Gmina Gogolin i okolice. 2021. ss.148. ISBN 978-83-938844-9-0

Redakcja monografii:

 1. Nowak A., Nobis M., Kusza G. (red.) 2008. Избранные аспекты охраны природы и окружающей среды в Польше и Таджикистане. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Bios, Opole, 201 ss.
 2. Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. (red.) 2009. Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA – aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski, Opole, 176 ss.

Rozdziały w monografiach

 1. Kusza G., Dużyński M. 2003. Profilowe zróżnicowanie zawartości cynku, kadmu i ołowiu w glebach wybranych kompleksów leśnych Opolszczyzny, (W) Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie (red. B. Gworek, J. Misiak) Instytut Ochrony Środowiska Warszawa t. II, 141-144
 2. Czerniawska-Kusza I., Kusza G. 2003. Zespół makrobezkregowców jako wskaźnik akumulacji metali w osadach dennych rzek, (W) Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie (red. B. Gworek, J. Misiak) Instytut Ochrony Środowiska Warszawa, t. II, 384-388
 3. Dużyński M., Kusza G. 2004. Gleba w środowisku przyrodniczym, jej stan i przemiany, (W) Środowisko lokalne a edukacja (red. M. Śmigielska) Uniwersytet opolski, Opole, 69-74
 4. Kusza G., Ciesielczuk T. 2005. Zawartość żelaza i manganu w ściółce gleb leśnych niektórych rezerwatów Opolszczyzny. (W) Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie (red. B.Gworek) Instytut Ochrony Środowiska Warszawa, t. III, 34-37
 5. Ciesielczuk T., Kusza G., Czerniawska-Kusza I. 2005. Zawartość metali ciężkich w osadach dennych i możliwość ich bioakumulacji w roślinach. (W) Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie (red. B.Gworek) Instytut Ochrony Środowiska Warszawa, t. III, 403-406
 6. Dołhańczuk-Śródka A., Kusza G., Ząbkowska-Wacławek M. 2005. Radiocez w środowisku leśnym. (W) Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie (red. B.Gworek) Instytut Ochrony Środowiska Warszawa, t. III, 27-30
 7. Kusza G., Filipiak B. 2006. Impact of arborescent vegetation applied to biological reclamation of waste heaps on process of anthropogenic soil formation, (In) Biodiversity of quarries and pits (eds. Nowak A, & Hebda G.) OTPN, Opole, 183-189
 8. Gołąbek E., Kusza G. 2006. Strategia ochrony dendroflory i zieleni miejskiej miasta Opola, (W) Strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności przyrodniczo-krajobrazowej miasta Opola (red. K. Badora) PTG O. Opole, 57-77
 9. Kusza G. 2007. Zmiany wybranych właściwości fizyko-chemicznych zwałowisk poeksploatacyjnych Kopalni Wapieni Strzelce Opolskie i Kamień Śląski, pod wpływem roślinności wysokiej. (W) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych (red. Cz. Rosik-Dulewska, M. Głowacki) Uniwersytet Opolski, Opole, 241-248
 10. Kusza G. 2007. Рекультивация и благоустройство грунтов как фактор, обуславливающий развитие истощенных областей на примере Польши. (W) Проблемы охраны окружающей среды в условиях демократического строя на примере Таджикистана и Польши, как члена Европейского Союза (ред. Г. Клыс, О. Рахмонов, Б. В. Волошин), Общество Oхраны Природы БиOC, Opole, 119-124
 11. Strzyszcz Z., Kusza G. 2008. Wykorzystanie niektórych wskaźników gleb do oceny wpływu emisji ze źródeł przemysłowych. (W) Ochrona powietrza w teorii i praktyce (red. Konieczyński J.) t. 2, 287-298
 12. Ciesielczuk T., Kusza G. 2008. Zanieczyszczenie wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) gleb zalanych wodami powodziowymi. (W) Zarządzanie Kryzysowe – ochrona przed powodzią (rozwiązania praktyczne) (red. Czamara W., Wiatkowski M.) Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski, 179-190
 13. Kusza G. 2008. Изменения физико-химических особенностей грунтов возникающих после эксплуатации известняков под влиянием древовидной растительности, (W): Избранные аспекты охраны природы и окружающей среды в Польше и Таджикистане (eds. Nowak A., Nobis M., Kusza G.) Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Bios, Opole, 175-185
 14. Gołuchowska B.J., Kusza G. 2009. Podatność magnetyczna i zawartość metali ciężkich w pyłach z cementowni stosującej metodę suchą. (W) Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (red. Ozonka J, Pawłowska M.) 58(1), 87-95
 15. Kusza G., Gołuchowska B. 2009. Selected physico-chemical properties of grounds in the area of the Górażdże Limestone Mine excavations (In) Biodiversity conservation and environmental protection of opencast excavations (eds. Nowak A., Czerniawska-Kusza I., Yazykowa Y.) OPTN, Opole, 99-110
 16. Gołuchowska B., Kusza G. 2009. Trace elements in carbonate raw materials being used in cement and lime industry in Opole Province. (In) Biodiversity conservation and environmental protection of opencast excavations (eds. Nowak A., Czerniawska-Kusza I., Yazykowa Y.), OPTN, Opole, 111-122
 17. Gołuchowska B., Kusza G. 2010. Rtęć w surowcach do produkcji cementu i pyłach powstających w tym procesie. (W) Rtęć w środowisku identyfikacja zagrożeń dla człowieka (Falkowska L. red). Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 167-173  
 18. Ciesielczuk T., Kusza G. 2010. Wpływ technologii kompostowania na zawartość rtęci w kompostach z odpadów komunalnych. (W) Rtęć w środowisku identyfikacja zagrożeń dla człowieka (Falkowska L. red). Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 197-201
 19. Gołuchowska B, Strzyszcz Z., Kusza G., Rachwał M. 2010. Główne atmosferyczne źródła ferromagnetyków w województwie opolskim i ich ekologiczna ocena. (W) Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego (red. A. Musialik-Piotrowska, J.D. Rutkowski) Politechnika Wrocławska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Wrocław, 119-128
 20. Strzyszcz Z., Rachwał M., Kusza G., Łukasik A. 2010. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na powstanie anomalii magnetycznych i geochemicznych gleb na obszarach parkowo-leśnych GOP (W) Ochrona powietrza w teorii i praktyce t. 2 (red. J. Konieczyński) Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, 327-338
 21. Gołuchowska B., Kusza G., Strzyszcz Z. 2010. Pyły przemysłowe jako źródło ferrimagnetyków na terenach wiejskich województwa opolskiego, (W) Zrządzanie kryzysowe. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (red. Cz. Rosik-Dulewska, M. Wiatkowski) Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Opole, 215-229
 22. Gołuchowska B., Kusza G. 2010. Ekologiczna ocena przemysłowych źródeł emisji pyłów w województwie opolskim w aspekcie ich wpływu na gleby, (W) Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020 (red. Oszańca K.), Atmoterm SA Opole, 89-102
 23. Ciesielczuk T., Kusza G. 2013. Rtęć i inne metale ciężkie w kompostach i osadach dennych w aspekcie ich przyrodniczego wykorzystania. (W) Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka (red. Falkowska L.) Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 91-95
 24. Kusza G. 2015. Optimisation processes of the restoration of degraded land resulting from the activities of opencast mining of limestone. (In) Innovations in agri-food industry (ed. Słodczyk J.), University of Opole, Opole pp. 136-154
 25. Łęczyński L., Kusza G., Kłostowska Ż., Kubowicz-Grajewska A., Hulisz P., Ossowski T, Zarzeczańska D, Figiel T. 2016. Rtęć w osadach warstwy powierzchniowej przekopu Wisły. (W) Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka (Falkowska L. red.) Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 53-58
 26. Gurwin J., Skowronek A., Błachuta J., Ciemniak A., Choma-Moryl K., Dolhańczuk-Śródka A., Dost R., Farbiszewska T., Hawrysz M., Jędrysek M., Kryza H., Kryza J., Kuczyńska A., Kurowski L., Kusza G., Latała A., Lubczyński M., Majcherczyk T., Marczak M., Mazurek M., Michalska M., Moryl N., Namieśnik J., Picińska-Fałtynowicz J., Poprawski L., Protasowicki M., Raczyński P., Rawa-Adkonis M., Solecki A., Strzyszcz Z., Szynkiewicz A., Walcawek M., Wieczorek P., Wierzba S., Witczak A., Wolska L. 2020. Ocena stanu ekologicznego Jeziora Turawskiego w celu opracowania działań na rzecz jego poprawy. Oficyna Wydawnicza ATUT- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, ss. 287, ISBN 978-83-7977-483-8.
 27. Słonia D., Kusza G. 2020. Wybrane przykłady realizacji koncepcji miasta-ogrodu oraz możliwości implementacji ich elementów we współczesnej tkance miejskiej/Selected examples of the application of the city-garden concept and the possibility of implementing their elements in contemporary urban fabric. (W) Miasto w naukach społecznych i humanistycznych. Wybrane przykłady, problemy i aspekty (Turowski A. red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego  ISBN 978-83-7996-831-2, 147-175.
 28. Mikołajów D., Kusza G., Mikołajów M. 2021. Koncepcja zagospodarowania terenu Biocentrum w Opolu. (W) Forum Architektury Krajobrazu. Praktyka Zawodowa, Badania Naukowe, Dydaktyka. Politechnika Krakowska Kraków, 197-210. ISBN 978-83-67188-03-6

Komunikaty naukowe

 1. Kusza G., Strzyszcz Z. 2001. The impact of pollution emission from cement industry on magnetic susceptibility of forest reserve soils in Opole Province (Poland). (In) European Geophysical Society XXVI General Assembly Nice, France, 25-30 March, 2001, Geophysical Research Abstracts v. 3, 2001 (CD-ROM).
 2. Strzyszcz Z., Kusza G. 2004. Podatność magnetyczna w glebach rezerwatu leśnego Płużnica, Prace Komisji Naukowych PAN O.Katowice 28, 129-131
 3. Strzyszcz Z., Kusza G. 2005. Zmienność przestrzenna technogennej podatności magnetycznej gleb leśnych w zależności od depozycji zanieczyszczeń pyłowych, Prace Komisji Naukowych PAN O.Katowice 29, 159-161
 4. Kusza G. Strzyszcz Z.. 2006. Podatność magnetyczna osadów dennych niektórych cieków miasta Opola, Prace Komisji Naukowych PAN O. Katowice 30, 133-134
 5. Ciesielczuk T., Kusza G. Wiatkowski M. 2006. Wybrane właściwości fizyko-chemiczne osadów dennych zbiornika retencyjnego “Brzózki”, Prace Komisji Naukowych PAN O. Katowice 30, 134-136
 6. Ciesielczuk T., Kusza G. 2007. Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w glebach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie przemysłu, Prace Komisji Naukowych PAN O. Katowice 31, 132-134
 7. Strzyszcz Z., Kusza G. 2008. Zawartość żelaza na tle wybranych właściwości magnetycznych gleb brunatnych, Prace Komisji Naukowych PAN O. Katowice 32, 166-168
 8. Kusza G. Strzyszcz Z. 2009. Wykorzystanie pomiarów podatności magnetycznej do oceny zanieczyszczeń gleb w sąsiedztwie wybranych zakładów przemysłowych, Prace Komisji Naukowych PAN O. Katowice 33, 181-183
Udział w projektach naukowych

Krajowych

 1. KBN Nr 6P04G04913 (01.07.1997- 30.06.1998) „Badania fizyko-chemiczne i chemiczne gleb rezerwatów leśnych Opolszczyzny jako element monitoringu regionalnego środowiska przyrodniczego” – kierownik projektu: Kusza G. (Uniwersytet Opolski)
 2. MNiSW Nr 4130/B/T02/2008/35: „Wpływ przemysłu koksochemicznego na podatność magnetyczną gleb oraz zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich w glebach”. Kierownik projekt: dr Marzena Rachwał (IPIŚ PAN Zabrze), wykonawca: Kusza G. (termin realizacji: 2008-2011)
 3. MNiSW Nr .14003406/2009 „Zastosowanie magnetometrii glebowej do oceny zagrożeń terenów parkowo-miejskich Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) wtórną emisją.” Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyszcz (IPIŚ PAN Zabrze), wykonawca: Kusza G. (termin realizacji: 2009-2012)
 4. NCN Nr DEC-2011/03/D/ST10/05392 “Opracowanie i weryfikacja procedur pomiarowych i obliczeniowych do opisu transportu izotopów promieniotwórczych w środowisku. Kierownik – dr Agnieszka Dołhańczuk-Śródka (Uniwersytet Opolski), główny wykonawca Kusza G. (termin realizacji: 2012-2015)
 5. NCN Nr DEC-2012/07/B/ST10/04080 “Określenie jakie czynniki techno lub geogenne są przyczyną anomalii magnetycznych i geochemicznych utworów ujściowych rzeki Wisły do Morza Bałtyckiego”. Kierownik dr hab Leszek Łęczyński prof. UG (Uniwersytet Gdański), główny wykonawca Kusza G. (termin realizacji: 2013-2016)
 6. NCN (OPUS 13) umowa nr UMO-2017/25/B/NZ8/00572 “Jaka jest prawdziwa różnorodność środkowoeuropejskich traworośli ? – analiza podziemnych elementów zbiorowisk roślinnych metodą metabarkodingu wielu loci” Kierownik dr hab Arkadiusz Nowak (Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie), kierownik zespołu badającego uwarunkowania glebowo-siedliskowe – Kusza G. (termin realizacji: 2018-2020).

Międzynarodowych

 1. REGioncrossing TRANSfEr and marKeTing of tools and system solutions for supporting land use planning and management (REG-TRANSEKT) (2008-2009) – Międzynarodowy program dotyczący wykorzystania nowoczesnych narzędzi w planowaniu i zarządzaniu środowiskiem), koordynator projektu Uniwersytet w Dreźnie (beneficjenci: Niemcy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Czechy, Polska), Kusza G. koordynator ze strony Uniwersytetu Opolskiego
 2. Projekt badań różnorodności przyrodniczej Tadżykistanu “BioTa” (2006-2020). Konsorcjum: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), Uniwersytet Narodowy w Duszanbe (Tadżykistan). W ramach projektu organizowane są w każdym roku kilku tygodniowe wyjazdy do Tadżykistanu uwzględniające różne regiony kraju. Kusza G. – koordynator w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi.
 3. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2010r. Nr 676/N-DFG/2010/0. Projekt realizowany w ramach programu DFG. Charakterystyka aktualnych zanieczyszczeń komunikacyjnych deponowanych w glebach przydrożnych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych – opracowanie i testowanie nowej koncepcji monitoringu zanieczyszczeń komunikacyjnych. Konsorcjum: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet w Tybindze. Kierownik projektu dr hab Tadeusz Magiera prof. UO, Kusza G. – koordynator ze strony Uniwersytetu Opolskiego, Termin realizacji: 2010-2014r.
Udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 1. Projekt pn. „Dobry staż” realizowany przez w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytetu Opolskiego, staż w Górażdże Cement SA, termin realizacji 01.10.2008 – 31.08.2009 r.
 2. Projekt pn. „Od nauki do biznesu, projekt wsparcia spin-off” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koordynator: Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., w partnerstwie z Technologie und Grunderzentrum Bautzen GmbH i Uniwersytetem Opolskim. Opole 2010
 3. Nr projektu: POKL.08.02.01-16-042/12 „Współpraca między sektorami szansą na innowacyjność przedsiębiorstw” Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2. Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytetu Opolskiego, termin realizacji 10.2013-01.2014r.
 4. Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2. Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Samorząd Województwa Opolskiego, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Uniwersytet w Mannheim, termin realizacji:01.03.2014-30.04.2015r.
 5. Nr projektu: POKL-04.01.02-00-022/12-00 „Inżynier ochrony środowiska –praktyczny zawód. Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska Uniwersytetu Opolskiego“ współfinansowany w ramach europejskiego funduszu społecznego człowiek – najlepsza inwestycja, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski, termin realizacji: 09.2012-12.2015r.
 6. Nr projektu CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153 pt. Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudniania absolwentów w ekoturystyce. projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, termin realizacji 01.09.2018-31.09.2022 r. Kusza G. – koordynator ze strony Uniwersytetu Opolskiego
Prace wdrożeniowe
 1. Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. 2007. Projekt rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk kopalni margli “Opole – Folwark I”, Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi. Inwestor: Górażdże Cement SA.
 2. Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. 2008. Projekt rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych kopalni wapienia “Górażdże”. Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi. Inwestor: Górażdże Cement SA.
 3. Rosik-Dulewska Cz., Kusza G., Kochanowska K. 2011. Nowoczesna technologia usuwania śliskości z nawierzchni drogowych ze szczególnym uwzględnieniem dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi. Inwestor: EKO-PROBUD Gogolin.
 4. Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. 2013. Projekt rekultywacji części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składowisko odpadów paleniskowych Groszowice. Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi. Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.
Patenty
PL398752-A1 (2013); PL218825-B1 (2015) pt: Kompozycja usuwająca oblodzenia i zapobiegajaca zamarzaniu. De-icing and anti-freezing composition, contains organic material, organic absorbent and readily soluble salts, where organic material is specified as coarse fraction of crushed coconut Kusza G., Kochanowska K. Szczepanek B. Decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20.05.2014r. Nr DP/P.398752/16/szymm