e-mail: kopz@uni.opole.pl, dulewska@ipis.zabrze.pl
tel. 77 401 60 22
45-052 Opole, ul. Oleska 22


http://www.ipis.zabrze.pl/
http://www.ipis.zabrze.pl/index.pl

https://orcid.org/0000-0003-2698-5437

W dniu 3 grudnia 2021 r.  Zgromadzenie Ogólne PAN przeprowadziło wybory nowych członków Akademii. Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska została wybrana członkiem rzeczywistym PAN (uchwała nr 5/2021)


Tytuł naukowy:          Profesor
Stanowisko:               Profesor 
                                     Dyrektor Instytutu / Kierownik Katedry Gospodarki Odpadami i Gospodarki Wodno-Ściekowej
Dyscyplina naukowa / Specjalność naukowa:
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka / technologie w gospodarce odpadami, ochrona powierzchni Ziemi)


GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
 • technologie, zasady i wymogi związane z przyrodniczym zagospodarowaniem odpadów mineralnych oraz organicznych, w tym głównie osadów ściekowych i kompostów z odpadów komunalnych (interakcja ze środowiskiem)
 • odzysk niekonwencjonalnych nośników energii, w tym ciepła odpadowego z procesów technologicznych oraz energii  wód geotermalnych
 •  procesy fizykochemiczne i biologiczne podgrzewanych gleb
 •  interakcja odpadów ze środowiskiem
 • dobór procesów unieszkodliwiania i odzysku odpadów, w oparciu o ich  fizyczne i chemiczne właściwości
 • sorpcja zanieczyszczeń organicznych na odpadowych sorbentach organicznych i mineralnych
 • przemiany związków chloroorganicznych w procesie tlenowego i beztlenowego rozkładu zanieczyszczonych odpadów organicznych
 • rekultywacja biologiczna składowisk odpadów, w tym głównie energetycznych i komunalnych.
FUNKCJE W NAUCE

Członek korespondent PAN od 2016 (członek wydz. IV PAN nauki techniczne)
Członek Rady Kuratorów wydz. IV PAN od 2016
Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN od 2019
Członek Komisji Rewizyjnej PAN od 2019
Członek Prezydium Oddziału PAN Katowice od 2019

 • 2001-2012 – dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
 • od 2002 r. do IX 2018 r. – kierownik Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi/od 2018 Dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska/ Kierownik Katedry Gospodarki Odpadami i Ściekami na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego
 •  od 1996 r. członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN,  2007-2015 – 2 kadencje przewodnicząca, w pozostałych kadencjach i obecnej 2016-2019 członek Prezydium 
CZŁONKOSTWO I FUNKCJE W ORGANIZACJACH ZAWODOWYCH I NAUKOWYCH (WYBRANE): RADY NAUKOWE

Członkostwo i funkcje w organizacjach zawodowych i naukowych (wybrane):

Rady Naukowe

 • Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN  Zabrze (od 1993 do nadal, od 2015 – Przewodnicząca)
 • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków (d 1996 do nadal)
 • Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Kraków  (od 2019)
 • Instytutu Maszyn Przepływowych PAN  (od 2019)
 • Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2003, od 2017 Przewodnicząca)
 • Instytutu Ekologii Terenów Poprzemysłowych w Katowicach (od 2008, od 2017 Przewodnicząca)
 • Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego (2002 do nadal)
 • Studium Doktoranckiego  Przyrodniczo ‑Technicznego UO Opole (od 2012)
 • Rada Wydziału Przyrodniczo ‑Technicznego UO (1993 do nadal)

Komitety Redakcyjne czasopism naukowych – funkcja

 • Seria monografii Prace i Studia (ed.IPIŚ PAN) Redaktor Naczelny (od 2004)
 • Archiwum Ochrony Środowiska – Archives of Environmental Protection od 2004 r. Redaktor Naczelny, lista filadelfijska, IF 1,12 (za 2018)
 • Seria monografii Studia Inżynierii Środowiska  wyd. przez Komitet Inżynierii Środowiska PAN (członek od 2002 do nadal)
 • Rocznik Ochrona Środowiska wyd. Koszalin – Redaktor Działowy – od 2012 lista filadelfijska 
 • Ochrona i Inżynieria Środowiska (kwartalnik) wyd. przez Polit. Częstochowską, pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (od 2002 do nadal) lista MNISW
 • Inżynieria Ekologiczna wyd. PTIE (od 2003 do nadal) lista MNISW
 • Journal of Ecological Engineering  lista MNISW
 • Journal of Sustainable Mining  wyd. GIG Katowice lista MNISW
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie (od 2009) lista MNISW
 • Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture (p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903) wyd. Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej lista MNISW
 • Wydawnictwa  Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2006 członek)

Ponadto przedstawiciel PAN w:

 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Euro-CASE kadencji 2015-2018
 • Standing Committee for Life, Earth and Environmental Science (LESC) in European Science Foundation do 2014 
 • Międzyresortowym Komitecie sterującym (Biała Księga Komisji Europejskiej) sektorowe strategie adaptacji do zmian klimatu do 2016
 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Europejską Fundacją Nauki 2011-2014 (Prezes PAN) 

została także m.in.

 • członek Zespołu ds. rozwoju Bazy Ekspertów NCBiR  2. Kadencje (do 2018)
 • powołana rozp. MNiSW –  Zespół interdyscyplinarny do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – członek do 2017
 • powoływana do wielu innych gremiów naukowych, w tym do paneli ekspertów w NCN,  NCBiR, PKA, UKA    
KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ, RECENZJE I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Promocja:  4 doktorów nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska (+4 w trakcie) ok. 200 inżynierów i magistrów Ochrony Środowiska;

Recenzje: 27 rozpraw doktorskich (w tym 24 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 34 pozycji dorobku i rozpraw habilitacyjnych (w tym 26 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 14  wniosków do tytułów profesorskich dla n. techn. (dysc. Inżynieria Środowiska), 6 wniosków na stanowisko profesora ndzw., 2 na stanowisko prof. zwycz. oraz ponad 150 recenzji dla wydawnictw krajowych i zagranicznych, śr.10 recenzji/rok dla (KBN, MNiSW, NCN,NCBiR).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

w Uniwersytecie Opolskim wykłady m.in. z przedmiotów: Technologie w gospodarce odpadami, Techniki Rekultywacji, Techniki Ochrony Gleb, Bioremediacja Gruntów, Technologie Bioenergetyczne
w Śląskim Środowiskowym Studium Doktoranckim: kierunek Inżynieria Środowiska (od 2003 do nadal) i kierunek  Zrównoważone Technologie Energetyczne i Środowiskowe – tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami (od 2015 ); Studium Doktoranckie Uniwersytetu Opolskiego – Kierunek Biologia – tematyka wykładów Ochrona Środowiska – wybrane zagadnienia;  Studium Doktoranckie wydz. Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1996-1998, tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami. 

INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

Komisje:

 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami O/PAN Katowice  od 1997 do nadal – członek
 • Wojewódzka (woj. Śląskie) Komisja ds. Ocen oddziaływania na środowisko – członek od 2003  do nadal
 • Komisja egzaminacyjna ds. przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami przy Wojewodzie/Marszałku  Opolskim  od 2002 r. – do nadal przewodnicząca
 • Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej  od 2006 r.
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej  od 2009 r.
 • Komitet Konsultacyjny projektu LIFE COGENERATION PL realizowanego dla potrzeb gospodarki odpadami regionu (i nie tylko); współfinansowany ze środków UE, NFOŚ i GW.
NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA
DOROBEK NAUKOWY

Ponad 265 pozycji opublikowanych, w tym

 • 13 monografii (autorskie i we współautorstwie), w tym monografia Podstawy gospodarki odpadami, która doczekała się aż 6 wydań (+ dodruki) w PWN (każde wydanie uaktualniane w ok. 30%); 
 • 187 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, w tym w bazie JCR 54 z listy filadelfijskiej, m.in. w: Tabaco Control, Water Air and Soil Pollution, Chemosphere, Ecological Engineering, Przemysł Chemiczny, Polish Journal of Environmental Studies, Organohalogen Compounds, Archives of Environmental Protection,  Environmental Engineering, Ecological Chemistry and Engineering, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polish Journal of Chemical Technology, Ecological Engineering, Desalination and Water Treatment.
 • Patent nr P.392824 wynalazku pt.: Układ odzysku ciepła odpadowego wód zrzutowych z energetyki.

Dorobek publikacyjny (wybrane pozycje)

Monografie

 • Rosik-Dulewska Cz. (red.). 2003. Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacji upraw warzywnych, Prace i Studia, IPIŚ PAN Zabrze, nr 58. ss. 120.
 • Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. 2009. Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA – aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne.
 • Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M. (red.). 2010. Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Rosik-Dulewska Cz., Kostecki M. 2011. Inżynieria Środowiska stan obecny i perspektywy rozwoju. Seria Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Wyd. IPIŚ PAN-KIŚ PAN Zabrze, ss. 156.
 • Rosik-Dulewska Cz. 2015. Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. VI  zaktualizowane (w ok.40%),  PWN, ss. 400.
 • Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S. 2015. Mobility of heavy metals in areas surrounding mine waste Dumas, Lambert Academia Publishing, ss. 156.
 • Rosik-Dulewska Cz.,  Nocoń K., Karwaczyńska U. 2016. Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku, Prace i Studia, IPIŚ PAN Zabrze, nr 87, ss. 187.

Rozdziały w monografiach

 • Rosik-Dulewska Cz. 1996. Mineralne surowce odpadowe przemysłu energetycznego. Cz.I. Metody ich gospodarczego wykorzystania. Cz.II. Metody składowania bezpiecznego dla środowiska. pt. Inicjatywy gospodarcze i legislacyjne w zakresie zarządzania środowiskiem w aspekcie jego ochrony w Krakowie. /W/ Biuletyn KIŚ PAN, Nr 26, 317-328.
 • Rosik-Dulewska Cz. Grabda M. 2002. Rola cieplnej energii odpadowej oraz energii wód geotermalnych w ochronie środowiska przyrodniczego. /W/ Energia Geotermalna w kopalniach podziemnych (Geothermal energy in underground mines), Wyd. Wydział Nauk o Ziemi U. Śl., Polska Geotermalna Asocjacja, Sosnowiec, 21-27.
 • Rosik-Dulewska Cz. 2003. Zagrożenia dla środowiska wynikające z przyrodniczego wykorzystania kompostów z odpadów komunalnych. /W/ Obwałowania cieków wodnych i poboczy szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne, Wyd. PAN, 62-70.
 • Rosik-Dulewska Cz. 2003. Environmental impact of sewage sludge application for non-industrial purposes, /W/ Polish research on the way UE, Plenum/Kluwer, New York, ss. 259-273.
 • Rosik-Dulewska Cz. 2005. Recykling odpadów organicznych. /W/ Odzysk odpadów, technologie i możliwości, Wyd. IGSMiE PAN Kraków, ss. 42-54.
 • Rosik-Dulewska Cz.,  Karwaczyńska  U., Ciesielczuk T. 2007.  Impact ofleachate from unsealed municipal landifill site on surface and ground water quality, /W/ Environmental Engineering – Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.). Taylor & Francis Group, London, 233-238.
 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Ramus K. 2008. Changes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s) content in urban waste composting process, /W/ Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge, Taylor and  Francis Group, London, 85-91.
 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2008. The impact of municipal landfill on the concentration of heavy metals in genetic soil horizons, /W/ Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge, Taylor and  Francis Group, London, 117-125.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M. 2010. The potential of metal-complex dyes removal from wastewater the sorption method onto organic matter rich substances,  /W/ Environmental Engineering III. (red.) Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski, Taylor & Francis Group London, 197-203.
 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. 2010. The possibilities of using waste compost to remove aromatic hydrocarbons from a solution. /W/ Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.) Taylor & Francis  Group London, 237-243.
 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2010. Leaching of soluble components from fertilizers based on sewage sludge and ashes. /W/ Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.), Taylor & Francis Group London, 417-425.
 • Ochrona Środowiska dla inżynierów  red. J.Krzystek/ Rozdz. Gospodarka odpadami Cz. Rosik-Dulewska, 341-396 wyd. PWN 2018 r.
 • Ochrona Środowiska dla inżynierów  red. J.Krzystek/ Rozdz. Gospodarka odpadami Czesława Rosik-Dulewska, ss. 341-396 wyd. PWN 2018 r.

Lista filadelfiska

 • Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Shibata E., Nakamura T., Rosik-Dulewska Cz. 2004. Prediction of Water Solubilities for Selected PCDDs/PCCDFs with COSMO-RS model, Organohalogen Compounds 66, 2331-2337.
 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. 2004. Dynamic of Changes of Pollution Underground Waters Parameters in Range of Non-Sealed Municipial Landfill Pression. Polish Journal of Environmental Studies 13 (III), 206-214.
 • Rosik-Dulewska Cz. 2004. Alternatives and Effects of Utilizing Waste Energy from Power Engineering Together with Hydrothermal Energy for Needs of Crops Production. Polish Journal of Environmental Studies 13(III), 297-300.
 • Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Czaplicka M., Dulewska-Rosik Cz., Shibata E., Nakamura T. 2005. Fate of PCDD/PCDF’s during mechanical-biological sludge treatment. Chemosphere  61, 389-397.
 • Rosik-Dulewska Cz. 2005. Recykling odpadów organicznych, kompostowanie czy fermentacja metanowa – za i przeciw, Gospodarka Surowcami Mineralnymi i Energią, 4.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz. 2007. Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III) – (Effect of carbon content in biolites on Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) AND Cr(III) ions uptake), Przemysł Chemiczny  10, 983-984.
 • Rosik-Dulewska Cz.,  Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2008. Leaching of PAHs from fly ash – sludge blends. Archives of Environmental Protection 34 (3), 41-47.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Kocela A. 2008. Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystanie do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków. Przemysł Chemiczny  5, 501-506.
 • Rosik-Dulewska  Cz.,  Głowala K., Karwaczyńska U.,  Robak J. 2008. Elution of heavy metals from granulates produced from municipal sewage deposits and fly-ash of hard and Brown coal in the aspect of recycling for fertilization purposes. Archives of Environmental Protection 34(2), 63-71.
 • Pyta H., Rosik-Dulewska Cz., Czaplicka M. 2009. Speciation of ambient mercury in the upper Silesia region, Poland. Water Air and Soil Pollution 199, 233-240.
 • Kyzioł-Komosińska J., Barba F., Callejas P., Rosik-Dulewska Cz. 2010. Beidellite and other natural low-cost sorbents to remove chromium and cadmium from water and wasterwater. Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio 49(2), 121-128.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pajak M., Jarzyna M. 2010. Removal of direct dyes from wastewater by sorption onto smectite clay. Archives of Environmental Protection 36 (3), 3-14.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M. 2011. Compost as biosorbent for removal of acid dyes from the wastewater generated by the textile industry. Archives of Environmental Protection 37/4. 
 • Rosik-Dulewska Cz.,  Ciesielczuk T. 2013. Degradation of Diesel Oil on Municipal Solid Waste Composts and Sorbents in Laboratory. Rocznik Ochrona Środowiska 15, 766-779. 
 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2013. Metale ciężkie w granulatach popiołowo-osadowych wykorzystywanych do celów nawozowych. Przemysł Chemiczny 92(8), 1520-1524.
 • Goniewicz M., Knysak J., Gawron M., Kurek J., Prokopowicz A., Sobczak A., Jablonska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Havel Ch., Jacob III P., Benowitz N. 2014.  Levels of selected carcinogens and toxicants in vapor from electronic cigarettes. Tobacco Control, 23(2), 133-140.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M., Krzyżewska I. 2014. Removal of Cr(III) ions from water and wastewater by sorption onto peats and clays occurring in an overburden of lignite beds in Central Poland. Environment Protection Engineering 40(1), 5-22.
 • Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Kochanowska K. 2014. The influence of biomass ash on the migration of heavy metals in the flooded soil profile – model experiment. Archives of Environmental Protection 4, 3-16.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M., Krzyżewska I., Dzieniszewska A. 2014. Adsorption of anionic dyes onto natural, thermally and chemically modified smectite clays. Polish Journal of Chemical Technology 16(4), 33.
 • Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Wiśniewska E. 2015. Possibilities of coffee spent ground use as a slow action organo-mineral fertilizer. Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska 17, 422-437.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Franus M., Antoszczyszyn-Szpicka P., Czupioł J., Krzyżewska I. 2015. Sorption capacities of the natural and synthetic zeolites for the Cu(II) ions. Polish Journal of Environmental Studies 24(3),1111-1123.
 • Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S., Zerzucha P. 2015. Research into the metal/metalloid movements in soil and groundwater in the areas surrounding the coal waste dump Hałda Ruda (Upper Silesia, Poland). Annual Set The Environment Protection 17, 367-395.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M., Czupioł J., Dzieniszewska A., Krzyżewska I. 2015. Sorption of Acid Green 16 from aqueous solution onto low-moor peat and smectite clay co-occurring in lignite of Belchatow mine field. Annual Set The Environment Protection 17, 165-187.
 • Rosik-Dulewska Cz., Krzyśko-Łupicka T., Ciesielczuk T., Kręcidło Ł. 2015. Hydrogen peroxide as a biodegradation stimulator in remediation processes of soils heavily contaminated with petrochemicals. Journal of Chemical Technology 17(2), 17–22,  DOI: 10.1515/pjct-2015-0023.
 • Krzyżewska I., Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Czupioł J. 2016. Inorganic nanomaterials in the aquatic environment: behavior, toxicity, and interaction with environmental elements, Archives of Environmental Protection 42(1), 87–101.
 • Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz. 2016. Hydrologiczne i hydrauliczne uwarunkowania budowy zbiornika wstępnego w cofce zbiornika Słup, Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska 18(2), 468–478 ISSN 1506-218X.
 • Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Szewczyk A., Poluszyńska J. 2016. Dynamika uwalniania azotu z nawozów o powolnym działaniu w  eksperymencie laboratoryjnym. Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska 18(2), 506-517, ISSN 1506-218X.
 • Wikarek-Paluch E., Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. 2016. Moobility of selected heavy metals in municipal sludge, Mobilność wybranych metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych. Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska 18(2), 181-192, ISSN 1506-218X.
 • Ciesielczuk  T., Poluszyńska J.  Rosik-Dulewska Cz., Sporek M., Lenkiewicz M. 2016. Uses of weeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels. Ecological Engineering 95, 485-491.
 • Ciesielczuk T., Rosik‑Dulewska Cz., Poluszyńska J., Miłek D., Szewczyk A., Sławińska I. 2017. Acute Toxicity of Experimental Fertilizers Made of Spent Coffee Grounds. Waste and Biomass Valorization. DOI 10.1007/s12649-017-9980-3.
 • Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz.,Tomczyk P. 2017. Hydropower structures in the Natura 2000 site on the river Radew: an analysis in the context of sustainable water management. Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska 19, 65-80.
 • Kyziol-Komosinska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pajak M. 2018. Low-moor peats as biosorbents for remowal of anionic dyes from water. Fresenius Environmental Bulletin 27(1), 6-20. 
 • Wiatkowski M., Gruss Ł., Tomczyk P., Rosik-Dulewska Cz. 2018. Analysis of water quality of Stobrawa river for the location of a small retention reservoir Walce. Annual Set The Environment Protection-Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom 20. 
 • Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Łuczak K., Lipka A. 2018. The possibilities of  using the aspen poplar seeds (Populus tremula L.) for the purpose of removing monoaromatic hydrocarbons from an aqueous solution. Desalination and Water Treatment,  134, 2018 ISSN Print 1944-3994, ISSN Online 1944-3986.
 • Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Poluszyńska J. 2019. The possibilities of using the broadleaf cattail seeds (Typha latifolia L.) as super absorbent for removing aromatic hydrocarbons (BTEX) from an aqueous solution. Water Air and Soil Pollution  2019, 230:6 https://doi.org/10.1007/s11270-018-4058-90.