dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO – Koordynator Zespołu


dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO

dr inż. Katarzyna Łuczak

mgr  Aleksandra Cichoń


PROFIL NAUKOWY ZESPOŁU
Prace naukowo-badawcze dotyczą zagadnień związanych z transformacją materii organicznej gleb, ochroną środowiska glebowego i rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Prace są prowadzone w ramach badań własnych pracowników i projektów finansowanych z NCN, podmiotów zewnętrznych. Problematyka badań jest spójna z tematyką zajęć dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

A. Badanie systemu humusowego w zależności od czynników siedliskowych oraz antropogenicznych (również w aspektach ekologicznych), przy zastosowaniu możliwie szerokiego warsztatu analitycznego.

 • Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na właściwości związków próchnicznych gleb.
 • Zasoby próchnicy w glebach leśnych.
 • Zdolność materii organicznej gleb do tworzenia kompleksów próchniczno-mineralnych z Ca, Fe, Al.
 • Aktywność biologiczna preparatów humusowych uzyskanych z torfów i murszów.
 • Skład frakcyjny próchnicy na tle właściwości fizykochemicznych gleb.

B. Charakterystyka gleb kompleksów leśnych w rejonach wysokiej antropopresji oraz na obszarach chronionych.
C. Badanie właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych gleb miejskich.
D. Wyznaczanie obszarów potencjalnie zanieczyszczonych wokół punktowych źródeł emisji.
E. Charakterystyka depozycji alkalicznych oraz rekultywacja gruntów zdegradowanych przez przemysł cementowo-wapienniczy, Kopalnie Wapieni należące do “Górażdże Cement” S.A. i Zakładów Wapienniczych Lhoist  S.A.
F. Wykorzystanie magnetometrii glebowej do badań rozkładu zanieczyszczeń w górnej warstwie gleby oraz wielkości depozycji pyłów przemysłowo-miejskich.
G. Charakterystyka zanieczyszczeń komunikacyjnych.
H. Wpływ środków chemicznych stosowanych do usuwania śliskości na jakość gleb. 


PROFIL DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ 

W ramach działalności dydaktycznej pracowni zespołu prowadzą zajęcia z dwunastu przedmiotów (wykłady, zajęcia konwersatoryjne, laboratoryjne i terenowe):

 • Gleboznawstwo (na kierunkach: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Rolnictwo)
 • Techniki ochrony gleb (na kierunku Ochrona Środowiska)
 • Rekultywacja gruntów zdegradowanych (na kierunku Ochrona Środowiska)
 • Geologia (na kierunku Ochrona Środowiska)
 • Gleba w krajobrazie (na kierunku Architektura Krajobrazu)
 • Magnetyzm środowiska (na kierunku Ochrona Środowiska)
 • Substancje humusowe w glebach i odpadach organicznych (na kierunkach: Ochrona Środowiska, Biologia)
 • Biologia gleb (Biologia)
 • ineralogia środowiska (Ochrona Środowiska)
 • Podstawy projektowania w rekultywacji (Architektura Krajobrazu).
 • Techniki rekultywacji gruntów przekształconych (Ochrona Środowiska)
 • Ogrody w mieście  (Kurs ogólnouczelniany)
  Zakres programowy wykładów, zajęć laboratoryjnych i terenowych dla w/w przedmiotów przygotowano jako programy autorskie dla studiów uniwersyteckich.