Wykaz projektów realizowanych przez pracowników Instytutu Ochrony Kształtowania Środowiska (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi)


NCN (OPUS 13) umowa nr UMO-2017/25/B/NZ8/00572 “Jaka jest prawdziwa różnorodność środkowoeuropejskich traworośli ? – analiza podziemnych elementów zbiorowisk roślinnych metodą metabarkodingu wielu loci” Kierownik dr hab Arkadiusz Nowak (Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie), kierownik zespołu badającego uwarunkowania glebowo-siedliskowe – dr Grzegorz Kusza, termin realizacji: 2018-2020


NCN Nr DEC-2012/07/B/ST10/04080 “Określenie jakie czynniki techno lub geogenne są przyczyną anomalii magnetycznych i geochemicznych utworów ujściowych rzeki Wisły do Morza Bałtyckiego”. Kierownik dr hab Leszek Łęczyński prof. UG (Uniwersytet Gdański), główny wykonawca dr Grzegorz Kusza, termin realizacji 2013-2016


NCN Nr DEC-2011/03/D/ST10/05392 “Opracowanie i weryfikacja procedur pomiarowych i obliczeniowych do opisu transportu izotopów promieniotwórczych w środowisku” Kierownik – dr Agnieszka Dołhańczuk-Śródka (Uniwersytet Opolski), główny wykonawca dr Grzegorz Kusza, termin realizacji 2012-2015


MNiSW Nr N N523 565038: „Sorpcja produktów ropopochodnych przy użyciu kompostów z odpadów oraz możliwości aplikacji kompostów do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych jako tanich sorbentów wielokrotnego użytku”. Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Ciesielczuk , termin realizacji 2010-2013


MNiSW „Zastosowanie magnetometrii glebowej do oceny zagrożeń terenów parkowo-miejskich Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) wtórną emisją.” Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyszcz (IPIŚ Pan Zabrze), Wykonawca: dr Grzegorz Kusza, termin realizacji 2010-2013


Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2010r. Nr 676/N-DFG/2010/0. Projekt realizowany w ramach programu DFG. Charakterystyka aktualnych zanieczyszczeń komunikacyjnych deponowanych w glebach przydrożnych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych – opracowanie i testowanie nowej koncepcji monitoringu zanieczyszczeń komunikacyjnych. Konsorcjum: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet w Tybindze. Kierownik projektu dr hab Tadeusz Magiera prof. UO, dr Grzegorz Kusza – koordynator ze strony Uniwersytetu Opolskiego, termin realizacji: 2010-2013


MNiSW Numer: N/304/377/838/2010, “Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i szuwarowych na terenie Gór Zerawszańskich (Tadżykistan)“, kierownik: dr Arkadiusz Nowak (Katedra Biosystematyki Uniwersytet Opolski), wykonawca – dr Izabela Czerniawska-Kusza, termin realizacji 2010-2013


MNiSW Numer: N/305/2260/33, „Charakterystyka roślinności wodnej w warunkach referencyjnych wyżynnych i górskich  typów rzek w Polsce”, kierownik – dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz prof. UP (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), wykonawca – dr Izabela Czerniawska-Kusza, termin realizacji 2009-2011


MNiSW Nr 4130/B/T02/2008/35: „Wpływ przemysłu koksochemicznego na podatność magnetyczną gleb oraz zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich w glebach”. Kierownik projekt: dr Marzena Rachwał (IPIŚ Pan Zabrze), wykonawca: dr Grzegorz Kusza, termin realizacji 2008-2011


Nr 2592/P01/2007/32 Dynamika przenikania zanieczyszczeń organicznych w profilu glebowym oraz do wód I poziomu wodonośnego na Obszarze Najwyższej Ochrony zasobów wód podziemnych (na przykładzie GZWP Nr 333)  Okres realizacji: 2007-2010 Kierownik: dr Mariusz Głowacki (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski)