e-mail: mariusz.glowacki@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 87
Opole, ul. Kominka 6-6a


stopień naukowy: doktor nauk technicznych,
dziedzina:            NAUKI TECHNICZNA
dyscyplina:          Inżynieria środowiska
specjalizacja:      badania i ochrona środowiska wodnego


 

TEMATYKA BADAWCZA

Chemia wody

 1. Zastosowania metod analitycznych w badaniach jakości wody
  1. Zastosowania badań fizycznochemicznych w ocenie jakości wód
   powierzchniowych i podziemnych
  2. Zastosowania analiz spektrofotometrycznych i spektrometrycznych
   w badaniach wód i ścieków
  3. Identyfikacja substancji istotnych w funkcjonowaniu środowiska wodnego
  4. Analizy specjacyjne
  5. Badania monitoringowe
  6. Metody interpretacji wyników
 2. Analizy substancji toksycznych w środowisku wodnym
  1. Pozostałości i metabolity pestycydów
  2. Metale ciężkie (w tym badania specjacyjne)
  3. Ropopochodne
  4. Substancje humusowe w środowisku wodnym i ich interakcje z wybranymi wskaźnikami jakości wody
 3. Dobór metod rekultywacji zbiorników wodnych
  1. Ocena potrzeby rekultywacji
  2. Ocena możliwości rekultywacji

Gospodarka wodnościekowa

 1. Analizy skuteczności oczyszczania ścieków różnymi metodami
  1. a) Ocena przydatności różnych metod w oczyszczaniu ścieków (dobór metod)
  2. b) Ocena skali oddziaływania metod oczyszczania ścieków na wody powierzchniowe i podziemne
  3. c) Badania monitoringowe funkcjonujących oczyszczalni ścieków.
 2. Analizy wydajności procesów jednostkowych uzdatniania wody
 3. Analizy skuteczności/efektywności procesów jednostkowych oczyszczania ścieków
  w funkcjonujących obiektach.
 4. Oceny oddziaływania rolniczego wykorzystywania ścieków na środowisko wodne
 5. Ocena zagrożeń pochodzenia rolniczego na wody powierzchniowe i podziemne

 

DYDAKTYKA
 • Technologie w gospodarce wodnościekowej
 • Gospodarka wodnościekowa w rolnictwie
 • Aspekty prawne gospodarki wodnościekowej
 • Gospodarowanie wodą w krajobrazie
 • Ograniczanie zużycia wody w domu i ogrodzie
 • Woda – źródło życia czy choroby
 • Ochrona wód
 • Techniki ochrony wód
 • Techniki odnowy środowiska wodnego
 • Naturalne źródła energii- energetyka wodna
 • Fizjografia (hydrologia, hydrogeologia)
 • Instrumentalne metody badań środowiska
 • Melioracje z podstawami hydrologii
 • Pracownia magisterska
 • Pracownia inżynierka
 • Laboratorium specjalizacyjne
  na kierunkach studiów: Ochrona środowiska Architektura Krajobrazu, Rolnictwo
DOROBEK NAUKOWY

Artykuły naukowe

 1. Pisarek I.Głowacki M.Kłosek M. (2015) Contaminant of rain waters from treatment system of motorway A4b – the section in Opole region, w: Kwartalnik Opolski, 61(1), 81-92
 2. Pisarek I.Głowacki M. (2015) Quality of groundwater and aquatic humic substances from main reservoire of ground water no. 333, w: Journal of Ecological Engineering, 16(5), 46–53, DOI:10.12911/22998993/60453
 3. Głowacki M.Ciesielczuk T. (2014) Assessment of pahs and selected pesticides in shallow groundwater in the highest protected areas in the Opole region, Poland, w: Journal of Ecological Engineering, 15(2), 17-24, DOI:10.12911/22998993.1094974
 4. Pisarek I., Głowacki M. (2011): Zróżnicowanie rtęci w glebach leśnych Opolszczyzny. Roczniki Glebozn. Po recenzji. Roczniki Glebozn. 62/1:128-135.
 5. Pisarek I., Głowacki M. (2011): Gleby Opolszczyzny w dydaktyce ochrony środowiska. Rozdział w monografii pt.”Innowacyjność kształcenia z zakresu ochrony środowiska”. Wyd. Central Europe COBRAMAN (w druku)
 6. Głowacki M., Pisarek I, (2010): Zanieczyszczenia środowiska a planowanie przestrzenne. – Zarządzanie i edukacja Nr 70/71: 115-130.
 7. Pisarek I., Glowacki M. (2010): Quality of ground water and aquatic humic substances  from main reservoir of ground water  (MRGW) No 333 area, Opole District, Poland – po recenzji przyjęty do druku w czasopiśmie Fresenius (Niemcy).
 8. Glowacki M., Pisarek I. (2010): Easy method of detection of the organic matter concentration in the groundwater – po recenzji przyjęty do druku w czasopiśmie Fresenius (Niemcy).
 9. Glowacki M., Ciesielczuk T. (2010): Concomitance PAH`s and same pesticides included in shallow groundwater on Areas of Highest Groundwater Protection on Opole region, Poland – po recenzji przyjęty do druku w czasopiśmie Fresenius (Niemcy).
 10. Pisarek I., Głowacki M. (2009): Soil and water humic substances in groundwater reservoire No 333 in Opole District (Poland), Roczniki Gleboznawcze Tom LX Nr2, s. 73-78.
 11. Głowacki M., Pisarek I. (2009): Właściwości chemiczne i fizykochemiczne wód podziemnych na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 333, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 535, s.121-130.
 12. Pisarek I.; Glowacki M. (2007): Diversity of humic substances and mercury and other heavy metals in some soil of Opole region, Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies Tom, XXXVI, 3, s.135-142.
 13. Głowacki M. (2006): Substancje humusowe w wodach podziemnych jako wskaźnik ich zanieczyszczenia. 2006. Zeszyty Naukowe AR Kraków, Seria Inżynieria środowiska, Tom, strony: 28, s.61-68.
 14. Głowacki M. 2006. Substancje humusowe wskaźnikiem zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, Przyroda i Człowiek Z.13, s.121-131.
 15. Głowacki M.,Wiatkowski M. 2006. Wybrane aspekty zasad wyznaczania obszarów oddziaływania melioracji wodnych, Przyroda i Człowiek Z.13, s.133-1147.
 16. Głowacki M., Pisarek I. (2005): Some properties of aquatic humic substances from underground water of Opole region, Polish Journal of Environmental Studies, vol 14, Supplement V, s. 29-32.
 17. Głowacki M. (2005): Zagrożenia jakości wód Triasu Opolskiego, [w:] Przyroda i Człowiek, Zeszyt12, s. 105-115.
 18. Głowacki M. Jasionek A. (2005): Jakość wód w wyrobiskach Opola wykorzystywanych turystycznie, [w:] Przyroda i Człowiek, Zeszyt 12, s. 117-135.
 19. Głowacki M., Pisarek I. (2004): Crop production and threats to triassic ground water in the Opole region of Poland. Polish Journal of Environmental Studies, Supplement IV, s.110-115.
 20. Dubel K., Głowacki M., Juszczyszyn-Pieczonka M. (2003): Wdrażanie racjonalnej gospodarki w parku krajobrazowym (na przykładzie opolskich parków krajobrazowych), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s.96-115.
 21. Głowacki M. (2003). Zagrożenie działalnością rolniczą jakości wód podziemnych “Triasu Opolskiego”, Inżynieria środowiska, Zeszyt 24, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków-Dobczyce, s.5-16.

Monografie i rozdziały w monografiach – wybrane

 1. Głowacki M.: Badanie wstępne możliwości biologicznej rekultywacji Jeziora Turawskiego (Dużego), (2018), Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, 98 s.
 2. Głowacki M.: Zagrożenia i współczesne metody ochrony jakości wód na obszarach użytkowanych rolniczo, (2018), Opolskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 23 s.
 3. Głowacki M., Pisarek I.: Oszczędzanie wody – inne życie ścieków, w: Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie : praca zbiorowa / Rak A., Boychuk V., Baran W. (red.), (2016), Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu, ISBN 978-83-937864-1-1, ss. 67-76
 4. Głowacki M., Brożonowicz A., Kochanowska K.A.: Skrypt dla studentów kierunku Ochrona Środowiska : 3-letnie studia stacjonarne o profilu praktycznym (studia dualne), (2015) Uniwersytet Opolski, 123 s
 5. Najwer K., Pisarek I., Głowacki M.: Transformacja połączeń rtęć – substancje humusowe przy udziale Pleurotus ostreatus, w: Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / Falkowska Lucyna (red.), (2013), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , ISBN 978-83-7865-090-4, ss. 111-117
 6. Głowacki M. (2008): Potencjalne zagrożenia jakości wód spowodowane powodzią, [w:] Zarządzanie kryzysowe – ochrona przed powodzią (rozwiązania praktyczne), red. Paul L., Wiatkowski M., ss. 191-202, UO, Opole 2008.
 7. Rosik-Dulewska Cz. (red. nauk), Głowacki M. (red.nauk) (2007): Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Praca zbiorowa, Uniwersytet Opolski, str. 300.
 8. Głowacki M.: Załączniki 5. Ankiety do przeprowadzenia badań stanu gospodarki wodościekowej, [w:] Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gmin. red. K. Dubel, Opole, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie, s.68-82.
 9. Głowacki M. (2005): Ścieki i odpady rolnicze istotnym zagrożeniem dla środowiska [w:] Gospodarka odpadami komunalnymi, praca zb. Pod red. K. Szymańskiego, Komitet Chemii Analityczne PAN, s. 125-133.
 10. Dubel K., Głowacki M., Juszczyszyn-Pieczonka M. (2005): Szkolny monitoring odpadów [w:] Raport o stanie środowiska miasta Opola w latach 2004-2005 opracowany na podstawie programu edukacyjnego „Czysta Odra – szkolny monitoring środowiska”, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, s. 57-68.
 11. Głowacki M. (2005): Badania wód miasta Opola [w:] Raport o stanie środowiska miasta Opola w latach 2004-2005 opracowany na podstawie programu edukacyjnego „Czysta Odra – szkolny monitoring środowiska”, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, s. 29-56.
 12. Głowacki M. (2005): Przydatność treści programowych realizowanych na kierunku Ochrona środowiska w Uniwersytecie Opolskim w pracy zawodowej absolwentów [w:] Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, pod red. J.Siepaka i L.Boszke, UAM, Słubice, s. 199-207.
 13. Głowacki M., Dubel K., Juszczyszyn-Pieczonka M. (2004): Raport o stanie środowiska miasta Opola, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, s. 98.
 14. Dubel K., Głowacki M., Gołuchowska B., Jabłoński W., Juszczyszyn-Pieczonka M., Kubok J., Mikołajewicz K. (2003): Zagrożenie jakości wód na obszarze Głównego Zbiornika Wód podziemnych Nr 333 spowodowane działalnością rolniczą, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, s. 104.
 15. Dubel K, Juszczyszyn-Pieczonka M., Głowacki M. (2003): Szkolny monitoring odpadów, Wydanie II, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, s. 32.
  Dubel K., Głowacki M., Rauziński R., Juszczyszyn-Pieczonka M., Kubok J., Rauze L. (2002): Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Pokój, Urząd Gminy Pokój, s. 143.

 Opublikowane streszczenia i doniesienia konferencyjne

 1. Pisarek I., Głowacki M., Najwer K., Filipiak A.: The impact of Pleurotus ostreatus on transformation processes of organic matter and metal ions from enriched Histosols of spent, w: 17th Meeting of the International Humic Substances Society : book in abstracts, 2014, University of Ioannina, ss. 142-143
 2. Pisarek I., Głowacki M., (2011): Accumulation of heavy metals in arable lands and possibility of their translocation to groundwater in Pakosławice region. Karpacz, Book of abstracts, 9th International Conference Humic Substances in Ecosystems, s.84
 3. Glowacki M., Pisarek I., Ciesielczuk T. (2011) Opole Macroelements or pesticides and PAH`S – which better determined groundwater quality in agricultural areas? Fourth IWA Specialty Conference on Natural Organic Matter, Costa Mesa – California, USA – złożono do druku
 4. Pisarek I., Głowacki M., Czernia M. (2011) The impact of Pleurotus ostreatus on the amendments organic matter transformation, Fourth IWA Specialty Conference on Natural Organic Matter, Costa Mesa – California, USA – złożono do druku
 5. Pisarek I., Glowacki M. (2009): Effects of cattle manure and sewage sludge on the transformation of soil organic matter, 15th Meeting of International Humic Substances Society, Teneryfa, Hiszpania, s.536-539
 6. Pisarek I., Glowacki M. (2009): Quality of ground water and aquatic humic substances  from main reservoir of ground water  (MRGW) No 333 area, Opole District, Poland, Book of abstracts 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region to be held in October 7th to 11th, 2009, Bari, Italy, s.199.
 7. Glowacki M., Pisarek I. (2009): Easy method of detection of the organic matter concentration in the groundwater, Book of abstracts 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region to be held in October 7th to 11th, 2009, Bari, Italy, s.156.
 8. Glowacki M., Ciesielczuk T. (2009): Concomitance PAH`s and same pesticides included in shallow groundwater on Areas of Highest Groundwater Protection on Opole region, Poland, Book of abstracts 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region to be held in October 7th to 11th, 2009, Bari, Italy, s.155.
 9. Głowacki M., Pisarek I., 2008: The content of humic substances in ground water from agricultural area in Opole region, Poland. Proceedings of the 14th Meeting of International Humic Substances Society, Moscow-Saint Petersburg, s. 231-234.
 10. Pisarek I., Głowacki M., 2008: Diversity of fractional composition of humic substances and the content of total and availability forms of some metals in selected soils of the Opole region, Poland. Proceedings of the 14th Meeting of International Humic Substances Society, Moscow-Saint Petersburg, s. 285-288.
 11. Glowacki M. (2006): Presence of Humic Substnces and the Inorganic Form of Nitrogen and Phosphorus In Groundwater (w:) Frimmel F.H (editor), Abbt-Braun G. (editor): Humic Substances – Linking Structure to Function, Karlsruhe, s. 1049-1052.
 12. Głowacki M., Pisarek I. (2004): Some properties of aquatic humic substances from underground water of Opole Region. Abstract. Eurosoil`2004, Albert-Ludwigs-Uniwersität Freiburg, Germany, Freiburg, s. 456.
 13. Głowacki M., Pisarek I. (2003): Abstract. Crop production and threats to triassic ground water in the Opole region of Poland, International conference on the impact of global environmental problems on continental and coastal marine waters, Universite de Geneve, WHO, Swiss National Foundation, Switzerland, s. 25.