e-mail: Izabela.Kusza@uni.opole.pl
tel. 77 452 73 21
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 48, p.217
https://orcid.org/0000-0003-0975-8152

stopień naukowy:  doktor habilitowany nauk biologicznych
dziedzina:             NAUKI PRZYRODNICZE
dyscyplina:           Biologia
specjalizacja:        Biologia
specjalność:         hydrobiologia, ekotoksykologia


 

TEMATYKA BADAWCZA
 • fauna denna różnych ekosystemów wodnych
 • biologiczna ocena jakości wód płynących
 • ekotoksykologia wód i osadów dennych
DYDAKTYKA
 • hydrobiologia
 • ekologia wód
 • biocenozy wodne

na kierunkach Ochrona Środowiska, Biologia

DOROBEK NAUKOWY

Publikacje indeksowane w bazie Web of Science:

 1. Czerniawska-Kusza I., Ebiś M. 2000. Toxicity of waste dump leachates and sugar factory effluents and their impact on groundwater and surface water quality in Opole Province in Poland, (In) New Microbiotest for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring (Ed. G. Persoone & C. Janssen) Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 377-381
 2. Czerniawska-Kusza I., Dużyński M., Kusza G. 2004. Effect of Deicing Salts on Urban Soils and Health Status of Roadside Trees in the Opole Region, Environmental Toxicology, 19, 296-304 full text
 3. Czerniawska-Kusza I. 2004. Use of artificial substrates for sampling benthic macroinvertebrates in the assessment of water quality of large lowland rivers, Polish Journal of Environmental Studies, 13(5), 579-584 full text
 4. Czerniawska-Kusza I. 2005. Comparing modified Biological Monitoring Working Party score system and several biological indices based on macroivertebrates for water-quality assessment, Limnologica 35, 169-176 full text
 5. Czerniawska-Kusza I., Ciesielczuk T., Kusza G., Cichoń A. 2006. Comparison of the Phytotoxkit microbiotest and chemical variables for toxicity evaluation of sediments, Environmental Toxicology, 21(4), 367-372 full text
 6. Nowak A., Nowak S., Czerniawska-Kusza I. 2007. Rare and threatened pondweed communities in anthropogenic water bodies of Opole Silesia (SW Poland), Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 76(2), 151-163
 7. Wiatkowski M., Czerniawska-Kusza I. 2009. Use of the preliminary Jedlice Reservoir for water protection in the Turawa Reservoir on the Mała Panew River, Ocean. Hydrob. Studies, 38(1), 83-91 full text
 8. Nowak A., Nobis M., Dajdok Z., Zalewska-Gałosz J., Nowak S., Nobis A., Czerniawska-Kusza I., Kozak M., Stebel A., Bula R., Sugier P., Szlachetka A., Bena W., Trojecka A, Piwowarczyk R., Adamiec A., Krawczyk R. 2010. Revision of Nymphaea candida range – new data on the distribution and habitat preferences of the species in south Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 79(4), 333-350 
 9. Czerniawska-Kusza I., Kusza G. 2011. The potential of the Phytotoxkit microbiotest for hazard evaluation of sediments in eutrophic freshwater ecosystems, Environmental Monitoring and Assessment, 179, 113–121
 10. Lewin I., Czerniawska-Kusza I., Szoszkiewicz K., Ławniczak A., Jusik S. 2013. Biological indices applied to benthic macroinvertebrates at reference conditions of mountain streams in two ecoregions (Poland, the Slovak Republic), Hydrobiologia 709(1), 183-200
 11. Lewin I., Jusik S., Szoszkiewicz K, Czerniawska-Kusza I., Ławniczak A.E. 2014. Application of the new multimetric MMI_PL index for biological water quality assessment in reference and human-impacted streams (Poland, the Slovak Republic), Limnologica 49, 42-51
 12. Szoszkiewicz K., Jusik S., Lewin I., Czerniawska-Kusza I., Kupiec J.M., Szostak M. 2018. Macrophyte and macroinvertebrate patterns in unipacted mountains rivers of two European ecoregions. Hydrobiologia, 808, 327–342. DOI 10.1007/s10750-017-3435-5

Prace recenzowane:

 1. Czerniawska-Kusza I., Dużyński M., Kusza G. 1999. Środowisko Przyrodnicze Opola. Wydawnictwo Context, Opole, 26 ss.
 2. Czerniawska-Kusza I. 1999. Makrobezkręgowce potoków Płaskowyżu Głubczyckiego(W) Źródła Polski stan badań, monitoring i ochrona. (red. E. Biesiadka  i S. Czachorowski) Studia i Materiały WSP Olsztyn, 145, 73-80
 3. Czerniawska-Kusza I. 2000. Wpływ punktowych źródeł zanieczyszczeń na jakość wód dolnego biegu Nysy Kłodzkiej, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 7(4), 377-383
 4. Czerniawska-Kusza I. 2000. Estimation of the quality of ground waters provided for the water-supply system in the area of Gogolin commune, Archiwum Ochrony Środowiska, 26(2), 71–80 
 5. Czerniawska-Kusza I. 2001. Zmiany w zespole fauny dennej dolnego biegu Nysy Kłodzkiej pod wpływem czynników abiotycznych i antropogenicznych, Nature Journal, 35, 72-82
 6. Czerniawska-Kusza I. 2003. Biologiczny monitoring ekosystemów wodnych. Zalety i ograniczenia współczesnych metod, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 10(1-2), 43-48
 7. Czerniawska-Kusza I. 2003. Assessment of possibilities of the biotic index application in the biological monitoring of the running water quality, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 10(8), 715-722
 8. Czerniawska-Kusza I. 2003. Biological water quality assessment of the Ścinawa Niemodlińska River based on the biotic index method, Archiwum Ochrony Środowiska, 1(29), 3-23
 9. Czerniawska-Kusza I., Kusza G. 2003. Zespół makrobezkręgowców jako wskaźnik akumulacji metali ciężkich w osadach dennych rzek, (W) Obieg pierwiastków w przyrodzie (red. B. Gworek i J. Misiak). Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 384-388
 10. Czerniawska-Kusza I. 2004. Wybrane aspekty poznawcze różnorodności zespołów ekologicznych i ekosystemów słodkowodnych, (W) Środowisko lokalne a edukacja. (red. M. Śmigielska) Uniwersytet Opolski, Opole, 79-85
 11. Ciesielczuk T., Kusza G., Czerniawska-Kusza I. 2005. Zawartość metali ciężkich w osadach dennych i możliwość ich bioakumulacji w roślinach, (W) Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie. (red. B. Gworek) Instytut Ochrony Środowiska Warszawa, t. III, 403-406
 12. Ciesielczuk T., Czerniawska-Kusza I. 2006. Impact of silicates and detergents on primary production and total biomass of algae in a short-term laboratory experiment, Archiwum Ochrony Środowiska, 32(3), 41-54
 13. Czerniawska-Kusza I., Kusza G., Borecka K. 2007. The traid approach for assessment of industrial contamination in freshwater sediments, Opole Region, Poland. (In) Proceeding of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Plannning and Economics (ed. Kungolos A., Aravosss K., Karagaianidis, Samaras P.), 96-100
 14. Czerniawska-Kusza I. 2007. Wykorzystanie zmian w strukturze zespołu makrobezkregowców bentosowych i występowania deformacji u larw Chironomus sp. w badaniach stanu ekologicznego małych rzek nizinnych. (W) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych (ed. Cz. Rosik-Dulewska, M. Głowacki) Uniwersytet Opolski, Opole, 229-239
 15. Czerniawska-Kusza I. 2007. Scientific problems and history of benthological workshops, Ocean. Hydrob. Studies, 36(S4), 5-6
 16. Czerniawska-Kusza I. 2008. Оценка качества текущих вод на основании анализа комплекса донной макрофауны. Пример мониторинга реки Щчинава Немодлинска (Польша) в 1999-2005 годах, (W): Избранные аспекты охраны природы и окружающей среды в Польше и Таджикистане (eds. Nowak A., Nobis M., Kusza G.) Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Bios, Opole, 187-201
 17. Czerniawska-Kusza I. 2009. Anthropogenic water bodies in the limestone post-exploitation area as habitats for benthic fauna. (In) Biodiversity conservation and environmental protection of opencast excavations (eds. Nowak A., Czerniawska-Kusza I., Yazykowa Y.), OPTN, Opole, 111-122
 18. Buczyński P., Brożonowicz A., Czerniawska-Kusza I. 2013. A disjunctive site of Sympecma paedisca (Brau.) (Odonata: Lestidae) in Opole Silesia (south-western Poland) Cas.Slez.Muz. Opava (A), 62, 45-50  DOI:10.2478/cszma-2013-0003
 19. Czerniawska-Kusza I., Brożonowicz A. 2014. Zoobenthos in post-exploitation reservoirs of mails and limestone in Opole Silesia. Polish Journal of Natural Sciences 29(4), 307-318
 20. Czerniawska-Kusza I., Kubiak J. 2015. Fauna denna małych cieków w krajobrazie leśno-łąkowym Borów Stobrawskich. (W) Bory Tucholskie i inne obszary leśne: Ochrona i monitoring. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 25-36
 21. Czerniawska-Kusza I. 2016. Zoobentos małych zbiorników wodnych na obszarze Wiekopolskiego Parku Narodowego. (W) Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny, Tom 2 – Małe zbiorniki wodne i rzeki. Źródła zanieczyszczeń wód i zalecenia ochronne”, (red. Ławniczak A.), wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 109-120.
 22. Czerniawska-Kusza I. 2016. Różnorodność biologiczna i struktura zoobentosu w ciekach Wielkopolskiego Parku Narodowego. (W) Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny, Tom 2   – Małe zbiorniki wodne i rzeki. Źródła zanieczyszczeń wód i zalecenia ochronne”, (red. Ławniczak A.), wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 189-197.

Monografie

 1. Czerniawska-Kusza I., Szoszkiewicz K. 2007. Biologiczna i hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych na przykładzie rzeki Mała Panew, Wyd. Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi UO, Opole, ss. 67
 2. Czerniawska-Kusza I. 2011. Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i możliwości jej stosowania w ocenie jakości wód, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, ss. 147
 3. Ławniczak A., Czerniawska-Kusza I., Golski J., Kokociński M., Kuczyńska-Kippen N., Pełechata A. 2016. Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Tom 1- Jeziora”Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań ss.404

Redakcja monografii

Nowak A., Czerniawska-Kusza I., Yazykowa Y. (red.) 2009. Biodiversity conservation and environmental protection of opencast excavations, OPTN, Opole, ss. 122

PROJEKTY BADAWCZE MIĘDZYNARODOWE
 1. 1997-1999. International Research Project FITA „Transfer of technology developed in Flanders, to countries in Central and Eastern Europe, koordynator prof. dr Guido Persoone (Laboratory for Biological Research in Aquatic Pollution, University of Ghent, Belgia).
 2. 2010. Międzynarodowy program interkalibracyjny “International Interlaboratory Comparison on the subchronic toxicity test with the freshwater ostracod crustacean Heterocypris incongruens“, koordynatorzy prof. em. Guido Persoone i prof. Collin Jenssen (Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology, University of Ghent, Belgia).
 3. 2011. Międzynarodowy program interkalibracyjny “International Interlaboratory Comparison on the Phytotoxkit Microbiotest”, koordynator dr Renato Baudo (CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi giĂ  CNR Istituto Italiano di Idrobiologia, Italy)
 4. 2011-2013. EU-TEMPUS project “Development of a Modern Higher Education System for Water Engineering in Syria (EDUWAT)”, koordynator prof. dr Peter – Wolfgang Graeber (Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment, Technical University of Dresden, Germany) (no. 511251-TEMPUS-1-2010-1DE-TEMPUS-SMHES)
 5. 2014. Międzynarodowy program interkalibracyjny “International Interlaboratory Comparison of the Spirodela Duckweed Microbiotest”, koordynator dr Renato Baudo (CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi giĂ  CNR Istituto Italiano di Idrobiologia, Italy)
PROJEKTY NAUKOWE KRAJOWE
 1. 1999-2001 projekt na zlecenie Ministerstwa Środowiska i sfinansowany przez NFOŚiGW Numer: 493/98/W50/NE-OW-TX/D „Adaptacja do warunków polskich biologicznej metody oceny rzek zharmonizowanej z praktyką państw Unii Europejskiej”, koordynatorzy dr Danuta Kudelska i dr Hanna Soszka (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa).
 2. 2008-2010 projekt MNiSW Numer: N/305/2260/33 “Charakterystyka roślinności wodnej w warunkach referencyjnych wyżynnych i górskich typów rzek w Polsce”, kierownik dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz prof. UP (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).
 3. 2010-2013 projekt MNiSW Numer: N/304/377/838/2010 “Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i szuwarowych na terenie Gór Zerawszańskich (Tadżykistan)“, kierownik dr Arkadiusz Nowak (Katedra Biosystematyki Uniwersytet Opolski).
 4. 2011-2014 NCN projekt “Ocena stanu ekologicznego cieków w oparciu o przyżyciowe badania składu fauny bentosowej: opracowanie i testowanie nowej metody”, kierownik dr hab. Paweł Koperski (Katedra Hydrobiologii, Uniwersytet Warszawski).
STAŻE NAUKOWE

01.04. – 30.06. 1997 Laboratory for Biological Research in Aquatic Pollution, University of Ghent (Belgia)