e-mail: Stanislaw.Koziarski@uni.opole.pl


tytuł naukowy: Profesor
stopień naukowy:  doktor habilitowany Nauk o Ziemi,
specjalizacja:        geografia ekonomiczna


TEMATYKA BADAWCZA
Geografia ekonomiczna
1. Geografia komunikacji:
– przekształcenia struktury przestrzennej sieci kolejowych w Polsce, Europie i na świecie;
– rozwój przestrzenny sieci autostrad w Polsce, Europie i na świecie;
– żegluga na śródlądowych drogach wodnych Polski i Europy;
– sieci przesyłowe w systemie elektroenergetycznym Polski i Europy;
– system transportowy regionu.

2. Zagospodarowanie przestrzenne:
– zmiany struktury użytkowania gruntów w miastach i gminach południowo-zachodniej Polski;
– waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa wybranych obszarów Śląska;
– ocena wpływu na środowisko transportu i wybranych zakładów przemysłowych;
– wykorzystanie systemów geoinformatycznych w zagospodarowaniu przestrzennym.

DYDAKTYKA
– zagrożenia cywilizacyjne,
– oceny oddziaływania na środowisko,
– teledetekcja i GIS (Systemy Informacji Przestrzennej),
– geodezja i fotogrametria
na kierunkach studiów: Ochrona Środowiska i Inżynieria Środowiska.
DOROBEK NAUKOWY
  1. Koziarski S., 1989, Sieć kolejowa w aglomeracjach miejsko-przemysłowych makroregionu południowego, ser.: „Badania nad Rozwojem Regionu”, Instytut Śląski, Opole, ss. 153, ryc. 9, tab. 10, bibl., aneks.
  2. Koziarski S., 1990, Rozwój sieci kolejowej na Śląsku, ser.: „Badania nad Rozwojem Regionu”, Instytut Śląski, Opole, ss. 129, ryc. 4, bibl., aneks tab. Koziarski S., 1991, Żegluga na Odrze, Opole, s. 171, tab. 55, ryc. 2.
  3. Jerczyński M., Koziarski S., 1992, 150 lat kolei na Śląsku, Opole – Wrocław, ss. 264, fot. 193, ryc. 14, tab. 30, indeks stacji i przystanków jęz. pol. i niem., bibl., wstęp i opis zdjęć tłum. na jęz. niem. 
  4. Koziarski S., 1993, Sieć kolejowa Polski w latach 1918-1992, Opole, ss. 245, ryc. 9, tab. 10. Koziarski S., 1993, Sieć kolejowa Polski w latach 1842-1918, Opole, ss. 231, ryc. 4, tab. 12, bibl. Koziarski S., 1994, Rola infrastruktury transportowej w rozwoju Śląska, Gliwice, ss. 77, tab. 8, ryc. 2. 
  5. Lijewski T., Koziarski S., 1995, Rozwój sieci kolejowej w Polsce, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, ss. 200, tab, ryc. 9, bibl.
  6. Paszke A., Jerczyński M., Koziarski S., 1995, 150 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Warszawa, ss. 396, rycin i fotografii czarno-białych 198, zdjęć kolorowych 39, aneks. 
  7. Koziarski S., 1996, Przekształcenia struktury przestrzennej sieci kolejowej w Polsce i na świecie, Opole, ss. 268, tab. 34, wykr., ryc., mapy: 74, bibl. Koziarski S., 1997, Elektrownie na Śląsku i ziemiach przyległych. Rozwój i współczesne działania proekologiczne, Opole, ss. 196, tab. 22, mapa, fot. 12.
  8. Koziarski S., 2001, Komunikacja na Śląsku, Opole, ss. 288, tab. 28, ryc. kolor.4, fot. 3, sum. ang., zusam. niem.
  9. Koziarski S., 2004, Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie, „Studia i monografie UO”, nr 341, Opole, ss. 312, tab.178, ryc. kolor. 52, sum. ang.
  10. Koziarski S., 2005, Transport w Europie, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Opole, ss. 291, tab. 81, ryc. kolor. 22, sum. ang., zusam. niem.
  11. Koziarski S., 2007, Transport lądowy na świecie, „Studia i monografie UO”, Opole, ss. 273, tab. 73, ryc. 10, 20 kolorowych map, sum. ang.
  12. Badora K., Koziarski S., 2008, Regionalny system ochrony różnorodności krajobrazowej na przykładzie Opolszczyzny, „Studia i monografie UO”, nr 398, Opole, ss. 326, tab. 34, ryc. 164 w tym fot.
  13. Koziarski S., 2009, Transport na Śląsku, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Opole, ss. 237 (19 tabel, 11 rycin kolorowych).
  14. Koziarski S., 2010, Przekształcenia infrastruktury transportowej w Polsce, „Studia i monografie UO”, nr 440, Opole, ss. 160 (36 tabel, 7 wykresów, 12 rycin kolorowych).

Publikacje zwarte redagowane:

  1. Koziarski S. Makowiecki J., 2000, redakcja naukowa opracowania zbiorowego „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”, Uniwersytet Opolski, “Studia i Monografie”, nr 283, Uniwersytet Opolski, ss. 273, rys. 14, fot. 25, tab. 38, wyk. 6.
  2. Koziarski S. Makowiecki J., 2001, redakcja naukowa opracowania zbiorowego „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”, Uniwersytet Opolski, “Studia i Monografie”, nr 287, s. 172.
  3. Koziarski S. Makowiecki J., 2001, redakcja naukowa opracowania zbiorowego „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich”, Uniwersytet Opolski, “Studia i Monografie”, nr 291, s. 228.
  4. Koziarski S. Makowiecki J., 2001, redakcja naukowa opracowania zbiorowego „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Obszaru Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki”, Uniwersytet Opolski, “Studia i Monografie”, nr 293, s. 79.

Artykuły, notatki naukowe i hasła encyklopedyczne:

  1. Koziarski S., 1985, Elektryfikacja sieci kolejowej w Polsce, „Czasopismo Geograficzne”, t. 56, z. 1, s. 31-44.
  2. Koziarski S., 1988, Infrastruktura sieci kolejowej w Polsce (zagadnienia przestrzenne), „Przegląd Komunikacyjny”, Warszawa, nr 9, s. 177-181.
  3. Koziarski S., 1989, Koleje górnicze i piaskowe w województwie katowickim, „Przegląd Komunikacyjny”, nr 2, s. 36-39.
  4. Koziarski S., 1990, Sieci tramwajowe w Polsce, „Transport Miejski”, nr 8 – cz. I, s. 149-153, nr 9 – cz. II, s. 191-194, Warszawa.
  5. Koziarski S., 1990, Struktura i funkcje sieci kolejowej w aglomeracjach miejsko-przemysłowych makroregionu południowego, „Przegląd Geograficzny”, Warszawa, t. LXII, z. 3-4, s. 289-309, (streszcz. jez. ang. i rosyj.; 4 ryciny).
  6. 24.Koziarski S., 1991, Infrastruktur des Eisenbahnnetzes in Polen, „Zeitschrift für OSShD”, nr 2, Warszawa, („Biuletyn OSŻD”, język: niemiecki, rosyjski i chiński).
  7. Koziarski S., 1995, Die Oder als europäischer Fluß (in:) „Die Oder – deutsch-polnische Grenze oder ein Strom in gemeinsamer Verantwortung”, Begegnungen 4/94, Mülheim/Ruhr, S. 41-46.
  8. Koziarski S., 1995, Transport infrastructure of the provinces of Polish-Czech frontier region, (in) „Changes of socio-economic structures in frontier regions”, edited by J. Kitowski, Z. Zioło, Warsaw – Cracow – Rzeszów, p. 56. (abstract).
  9. Koziarski S., 1996, Autostrady w Europie, (w:) „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, pod red. T. Lijewskiego i J. Kitowskiego, t. II, Warszawa – Rzeszów, s. 39-89.
  10. Koziarski S., 1996, Trans-frontier motorways in Europe, (in:) „Borderlands or transborder region – geographical, social, and political problems”. Documentacion, Wisła 18-20 september 1996, Łódź – Opole – Ostrava. (abstract).
  11. Koziarski S., 1996, Przekształcenia struktury przestrzennej transportu na Śląsku, (w:) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, pod red. E. Jakubowicz i J. Łobody, „Studia Geograficzne”, t. LXV, Uniwersytet Wrocławski, s. 117-137.
  12. Koziarski S., 1996, Autostrady w Niemczech, „Czasopismo Geograficzne”, t. LXVII, z. 3-4, s. 416-420. (tabela, wykres, mapka).
  13. Koziarski S., 1997, Trans-frontier motorways in Europe, (in:) „Region and regionalism”, Łódź – Opole. (abstract 10 pages, 4 maps, tab.).
  14. Koziarski S., 1997, Zmiany w sieci kolejowej świata, Europy i Polski, „Przegląd Komunikacyjny”, cz. 1, nr 7-8, s. 30-34, tab. 3, map 2 – okładka; cz. 2, nr 9, s. 10-15, tab. 2, mapka 1, Warszawa.
  15. Koziarski S., 1997, Funkcja żeglugowa Odry, „Czasopismo Geograficzne”, Wrocław, t. LXVIII, z. 2, s. 155-180, tab. 9, ryc. 2.
  16. Koziarski S., 1998, Sieć nadajników radiowych i telewizyjnych w Polsce, „Przegląd Telekomunikacyjny”, Warszawa, R. LXXI, nr 6, s. 427-436, ryc. 4, sum.
  17. Koziarski S., 1999, Układ komunikacyjny regionu (na przykładzie regionu Śląska Opolskiego, (w:) „Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych”, pod redakcją Jana Łobody i Stanisława Grykienia, t. IV, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 103-121, tab. 5.
  18. Koziarski S., 1999, Stan infrastruktury transportowej Polski, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, t. V, s. 157-183, tab. 11, 4 mapy, Warszawa – Rzeszów.
  19. Koziarski S., 1999, Strategia rozwoju systemu komunikacyjnego regionu Śląska Opolskiego, (w:) Województwo opolskie 1999. Wstępna diagnoza wybranych dziedzin, Urząd Marszałkowski, Opole, s. 50-69, 2 mapki, 5 tabel.
  20. Koziarski S., 2000, Transport infrastructures of Central European Country, (in:) Eastern Borders of European Integration Processes, edited Jerzy Kitowski, Rzeszów, p. 445-492, chart 11, map 4.
  21. Koziarski S., 2000, System transportowy USA, (w:) „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, pod red. Teofila Lijewskiego i Jerzego Kitowskiego, t. VI, Warszawa – Rzeszów, s. 97-130, tab.4, ryc. 6, summary.
  22. Badora K., Koziarski S., 2000, Ekologiczny system przestrzenny doliny Odry na odcinku obszaru węzłowego 17 M. ECONET-PL w granicach województwa opolskiego, [w:] “Problematyka ekologiczna, edukacyjna i informacyjna w dorzeczu Odry – wybrane zagadnienia”, „Zeszyty Odrzańskie”, nr 18-19, s. 75-93, tab. 1, rys. 1.
  23. Koziarski S., 2000, Autostrady w Europie, (w:) praca zbiorowa pod red. Stanisława Dziadka i Marii Michałowskiej “Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym Europie”, Katowice, s. 101-136, tab. 10.
  24. Koziarski S., 2000, Encyklopedia Wrocławia (15 haseł autorskich i 1 współautorskie z zakresu komunikacji kolejowej i energetyki we Wrocławiu), Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
  25. Koziarski S., 2001, Transport in countries of eastern Europe and in Poland, (in:) „Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th Century, vol. II, p. 257-321, table 27, map 4, fig. 3. Polish summary.
  26. Badora K., Koziarski S. 2001, Walory przyrodnicze polderu Stobrawa – Rybna w dolinie Odry na Opolszczyźnie, (w:) Zagadnienia osadnicze, ekologiczne i transportowe na Nadodrzu – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Odrzańskie” seria nowa, nr 20, s. 85-101.
  27. Koziarski S., 2002, Motorways in Europe, (in:) „New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe”, Rzeszów, p. 307-326, tab. 6, polish summary.
  28. Koziarski S., 2002, Linie przesyłowe wysokich napięć w systemie elektroenergetycznym Polski, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, pod red. Teofila Lijewskiego i Jerzego Kitowskiego, t. VIII, Warszawa – Rzeszów, s. 101-141, tab. 11, english summary.
  29. Koziarski S., 2002, Autostrady w Europie, (w:) 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego nt. „Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – bilans dokonań, Uniwersytet Rzeszowski, s. 363-404, tab. 12, english summary.
  30. Badora K., Koziarski S., Stryczek A., 2002, Ekomorfologiczna waloryzacja krajobrazu doliny Stobrawy od Pieczysk do Bielic w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, „Zeszyty Odrzańskie”, seria nowa, nr 21, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, s. 71-87.
  31. Koziarski S., 2003, Problemy rozwoju sieci autostrad w Polsce, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, pod red. Teofila Lijewskiego i Jerzego Kitowskiego, t. IX, Warszawa – Rzeszów, s. 99-149, mapy 2, tab. 11, wykr. 3, english summary.
  32. Koziarski S., 2004, Szybkie koleje na świecie, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, pod red. Teofila Lijewskiego i Jerzego Kitowskiego, t. X, Warszawa – Rzeszów, s. 33-106, mapy, tab., english summary.
  33. Koziarski S., 2005, Sieci przesyłowe wysokiego napięcia w systemie elektroenergetycznym Europy, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, pod red. Jerzego Kitowskiego, t. XI, Warszawa – Rzeszów, s.11-39, ryc. 1, tab. 4.
  34. Koziarski S., 2006, Motorways in UE regions, (in:) Human capital as development factor of the region: macro- and microeconomic approach, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences, Warsaw, p. 163-173.
  35. Koziarski S., 2006, Transport w Europie, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, Warszawa – Rzeszów, t. XXII, s. 19-46, tab. 10.
  36. Koziarski S., 2007, System transportowy regionu Śląska, rozdział w monografii pt. „Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe”, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Warszawa – Opole
  37. Koziarski S., 2007, Transport w Polsce, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, Warszawa – Rzeszów, t. XXIII, s. 61-109, tab. 20.
  38. Koziarski S., 2007, Rozwój transportu w regionie Śląska Opolskiego, rozdział w monografii pt. „Prognozowanie rozwoju regionu: ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny”, pod red. Krystiana Heffnera, Opole, s. 152-172, ryc. 5, tab. 7.
  39. Koziarski S., 2007, Zmiany w strukturze transportu Unii Europejskiej, (w:) Przestrzenny wymiar przemian w strukturze transportu, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, t. XXIV, Warszawa – Rzeszów, s. 9-22, ryc. 9, tab. 1.
  40. Koziarski S., 2009, Rozbudowa sieci autostrad w krajach Europy Środkowej, (w:) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom XVI, Warszawa-Rzeszów , s. 31-71 (6 tabel, 7 rycin kolorowych, streszczenie w  j. angielskim).
  41. Koziarski S., 2009, Zmiany w sieci drogowej Polski, (w:) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom XVI, Warszawa-Rzeszów , s. 73-105 (11 tabel, 1 rycina kolorowa, streszczenie w  j. angielskim).
  42. Koziarski S., 2010, Infrastruktura transportowa województwa opolskiego, (w:) Historyczne i współczesne czynniki infrastrukturalne rozwoju regionu opolskiego, „Śląsk Opolski”, nr 1 (70), s. 5-15, tab. 6.