e-mail: Urszula.Karwaczynska@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 02
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22
 
https://orcid.org/0000-0001-9046-8245

stopień naukowy: doktor nauk technicznych
dziedzina:            NAUKI TECHNICZNE
dyscyplina:          Inżynieria środowiska
specjalizacja:       inżynieria środowiska
specjalność:        gospodarka odpadami


 

TEMATYKA BADAWCZA
 1. Badania wpływu składowisk odpadów komunalnych na wybrane elementy środowiska, m.in. na:
  a) dynamikę zmian właściwości: fizycznych, chemicznych i biologicznych: odcieków, wód powierzchniowych, wód podziemnych
  b) skład chemiczny wybranych roślin wskaźnikowych i warzyw.
 2. Badania monitoringowe.
 3. Badania fizyko-chemiczne kompostów produkowanych z niesegregowanych odpadów komunalnych.
 4. Optymalizacja kompostowni w Polsce we współpracy z Uniwersytetem w Braunschweig i Koordynatorem projektu Innovations und Entwiklungs-Gesellschaft GmbH w Berlinie.
 5. Wpływ procesu technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przeróbki osadów ściekowych na ich skład chemiczny (całkowita zawartość metali śladowych i ich frakcje).
 6. Międzynarodowy program wraz z Firmą NIRAS: Siedem Projektów Środowiskowych – Pula III – Gospodarka osadowa – Danish Cooperation for Environment in Eastern Europe Ministry of Environment.
 7. Właściwości nawozowe granulowanego środka kondycjonującego glebę, otrzymanego na bazie komunalnych osadów ściekowych i mineralnych surowców odpadowych.
 8. Dynamika ługowania biogenów, zanieczyszczeń organicznych oraz metali ciężkich z granulatów wykonanych z osadów ściekowych, popiołów lotnych i spoiw mineralnych w funkcji ich właściwości fizyko-chemicznych.
DYDAKTYKA
 • gospodarka odpadami
 • gospodarka wodno-ściekowa
 • gospodarka odpadami organicznymi

na kierunku studiów: Ochrona Środowiska

DOROBEK NAUKOWY

Publikacje recenzowane indeksowane w bazie Web of Science:

  1. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. 2004. Dynamic of Changes of Pollution Underground Waters Parameters in Range of Non-Sealed Municipial Landfill Pression, Polish Journal of Environmental Studies, 13, Supplement III, 206-214,
  2. Rosik-Dulewska Cz., Głowala K., Karwaczyńska U., Szydło E. 2006. The moblity of chosen pollutants from ash-sludge mixtures, Polish Journal of Environmental Studies, 15(6)
  3. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2007. Migracja WWA z nieuszczelnionego składowiska odpadów do wód podziemnych. Rocznik Ochrona Środowiska T.9 Koszalin, 335-342
  4. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2008. Leaching of PAHs from fly ash – sludge blends. Archives of Environmental Protection 34(3), 41-47
  5. Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Karwaczyńska U. 2009. Rozkład wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie dojrzewania kompostu (w) Rocznik Ochrona Środowiska 11, red. T.Piecuch, Koszalin, 133-142
  6. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T., Głowala K. 2009. Możliwości nieprzemysłowego wykorzystania odpadow z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska (w) Rocznik Ochrona Środowiska 11, red. T.Piecuch, Koszalin, 863-874
  7. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2011 Możliwości wykorzystania odpadów organicznych i mineralnych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska 13, (red.) T.Piecuch, Koszalin, 361-376
  8. Ciesielczuk T., Karwaczyńska U., Rosik-Dulewska Cz.2011 Możliwości zastosowania kompoztu z odpadów do usuwania węglowodorów alifatycznych C6-C9 z roztworu. Rocznik Ochrona Środowiska 13, (red.) T.Piecuch, Koszalin, 1301-1314
  9. Ciesielczuk T., Kusza G., Karwaczyńska U. 2011. Przyrodnicze wykorzystanie osadów dennych w świetle obowiązujących przepisów.  Rocznik Ochrona Środowiska 13, 1327-1338
  10. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2013. Metale ciężkie w granulatach popiołowo-osadowych wykorzystywanych do celów nawozowych. Przemysł Chemiczny 92/8, 1520-1524

Publikacje recenzowane

 1. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. 1998. Ocena zagrożenia środowiska wodnego powstałego w wyniku składowania odpadów energetycznych na powierzchni ziemi oraz przez lokowanie ich w podziemnych wyrobiskach górniczych. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 5(3), 153-177
 2. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. 1998. Ocena zagrożenia środowiska naturalnego odpadami poflotacyjnymi rud cynku i ołowiu ze składowiska w Piekarach Śląskich oraz odpadami powtórnej flotacji. Archiwum Ochrony Środowiska, 24(2), 119-130
 3. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. 1998. Zagrożenie środowiska wodnego powodowane lokowaniem odpadów przemysłowych w podziemnych wyrobiskach górniczych, Międzynarodowa Konferencja pt. Gospodarka odpadami przemysłowymi w świetle obowiązujących przepisów europejskich, Ciechocinek 25-27.10.1998r., Materiały Konferencyjne – Wyd. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe – Prace Wydziału Nauk Technicznych Seria A, 23, 33-50
 4. Karwaczyńska U., Rosik-Dulewska Cz., Mikszta M. 2002. Ocena zagrożenia dla środowiska oraz przydatności nawozowej kompostu sezonu letniego uzyskanego wg technologii DANO w Katowicach. Ochrona powietrza i problemy odpadów 1/2002, 14-19
 5. Karwaczyńska U., Rosik-Dulewska Cz. 2002. Wpływ procesu stabilizacji na całkowitą zawartość metali śladowych i ich frakcje w komunalnych osadach ściekowych, Inżynieria Ekologiczna 7, 83-87
 6. Karwaczyńska U., Śmigielska M. 2003. Selected aspects in the field of waste management in the light of the recent Polish act on waste, Economic and Environmental Studies 3, 59-66
 7. Karwaczyńska U., Rosik-Dulewska Cz., Głowala K. 2004. Zmiana form występowania metali ciężkich w osadach ściekowych w wybranych etapach oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. X Konferencja Naukowo-Techniczna: Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Komitet Chemii Analitycznej. Gdańsk-Helsinki, 101-122
 8. Karwaczyńska U., Rosik-Dulewska Cz. 2004. Influence of a landfill site operation on quantitative and qualitative changes of heavy metal (Pb, Cd, Ni, Co) content in soil profiles. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 11(11), 1203-1214
 9. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Głowala K. 2005. Zmienność form występowania metali ciężkich w osadach ściekowych w zależności od technologii ich przeróbki, VII Ogólnopolska Konferencja w problematyce inżynierii środowiska pt. Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, 27-29.05. 2005r. Koszalin-Ustronie Morskie
 10. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Głowala K. 2007. Przyrodnicze wykorzystanie komunalnych  osadów ściekowych i kompostów z odpadów komunalnych – wartość nawozowa a zagrożenia dla   środowiska. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 23, 137-153
 11. Rosik- Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Karwaczyńska U., Gabriel H. 2014. The influence of red worms (Eisenia foetida) on compost’s fertilizing properties. Journal of Ecological Engineering; 15(2):67-72, DOI: 10.12911/22998993.1094980
 12. Ciesielczuk T., Karwaczyńska U., Sporek M. 2015. The possibility of disposing of spent coffee ground with energy recycling. Journal of Ecological Engineering 16(4), 133–138 DOI: 10.12911/22998993/11111

Rozdziały w monografiach

 1. Karwaczyńska U., Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczyk T. 2005. Wpływ odcieków znieuszczelnionego składowiska odpadów komunalnych na jakość wód podziemnych /w/ Monografie nr 33 KIŚ PAN, 509-517
 2. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk. 2007. Impact ofleachate from unsealed municipal landifill site on surface and ground water quality. Environmental Engineering – Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski(eds). Taylor & Francis Group, London, 233-238
 3. Rosik-DulewskaCz., Karwaczyńska U. 2007. Metody dynamicznego ługowania zanieczyszczeń z odpadów mineralnych jako próba określenia rzeczywistego ich oddziaływania na środowisko. /W/ Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Rosik-Dulewskiej i M. Głowakiego. Opole, 275-288
 4. Karwaczyńska U., Rosik-Dulewska Cz., Pisarek I. 2007. Dostosowanie programów nauczania na kierunku Ochrona Środowiska w Opolu do minimalnych wymogów projektu standardu kształcenia. Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Rosik-Dulewskiej i M. Głowakiego. Opole, 123-132
 5. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. 2008. The impact of municipal landfill on the concentration of heavy metals in genetic soil horizons. Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge. Taylor and Francis Group, London, 117-125
 6. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U.,Ciesielczuk T. 2010. Leaching of soluble components from fertilizers based on sewage sludge and ashes. (In) Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds) Taylor&Francis Group London, 417-423