e-mail: rwrobel@uni.opole.pl


stopień naukowy: doktor nauk o ziemi
specjalizacja:       geografia 


TEMATYKA BADAWCZA
Zagospodarowanie przestrzenne

 • waloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa obszarów zdegradowanych i zdewastowanych;
 • możliwości i kierunki kształtowania i ochrony bio- i georóżnorodności terenów antropogenicznie przekształconych.

Systemy Informacji Przestrzennej

 • wykorzystanie technik GIS w badaniach krajobrazu, ochronie środowiska, administracji;
 • analiza terenów przekształconych antropogenicznie z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i geoinformatycznych

Oceny oddziaływania na środowisko

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko
 • regulacje prawne ocen oddziaływania na środowisko
 • administracyjno-prawne zagadnienia ochrony środowiska
DYDAKTYKA
 • Teledetekcja i GIS
 • Podstawy kartografii
 • Oceny oddziaływania na środowisko

na kierunkach: Gospodarka Przestrzenna, Biologia,  Ochrona Środowiska

DOROBEK NAUKOWY
 1. Wróbel R. 2006. Próba oceny wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych dla potrzeb ochrony georóżnorodności na przykładzie kamieniołomów bazaltu w Graczach, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 4, 22-29.
 2. Wróbel R. 2006. Przemiany krajobrazu kulturowego opolskiego odcinka doliny Odry po powodzi 1997 r., jako efekt realizacji programu ochrony przeciwpowodziowej, [w:] Wołoszyn W. (red.), Krajobraz kulturowy. Cechy, walory, ochrona, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Lublin, ss. 369-376
 3. Wróbel R. 2007. Ochrona georóżnorodności nieczynnych wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych na przykładzie kamieniołomu w Nowej Cerekwi, [w:] J.A. Lis, M. A. Mazur (red.)  Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej, Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, ss. 129-139
 4. Wróbel R. 2007. Koncepcja Ochrony wartości przyrodniczo-krajobrazowych w „Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry” w województwie opolskim, [w:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ss. 317-322
 5. Wróbel R. 2009. The nature-landscape evaluation of areas after their exploitation with particular reference to basalt quarries AT Gracze In Opole Silesia. (In) Biodiversity conservation and environmental protection of opencast excavations (eds. Nowak A., Czerniawska-Kusza I., Jagt-Yazykowa E.), OTPN Opole-Górażdże, 75-85
 6. Wróbel R. 2009. Przemiany krajobrazów wybranych wsi w województwie opolskim, [w]: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 12, Sosnowiec, ss. 140-149
 7. Badora, K., Wrobel R. 2010. Situation of landscape reserve in Poland. In: Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 305-318
 8. Wróbel R. 2010. Ekologiczny system przestrzenny doliny Odry w województwie opolskim, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, PAN, Kraków, ss. 197-208
 9. Badora K. Wróbel R., 2010. Concept of landscape diversity monitoring of Opole Province. Nature Journal 43, 105-115
 10. Wróbel R. 2015. Possibilities of using spatial information systems in small-scale and medium-scale agriculture. (In) Innovations in agri-food industry (ed. Słodczyk J.), Uniwersytet of Opole, Opole pp. 231-244