e-mail: kbadora@uni.opole.pl


stopień naukowy: doktor nauk o ziemi w zakresie geografii
specjalizacja: geografia krajobrazu


TEMATYKA BADAWCZA

1. Struktura i funkcjonowanie krajobrazu

 • monitoring antropogenicznych przeobrażeń struktury i funkcjonowania systemów krajobrazowych
 • typologia i regionalizacja fizyczno-geograficzna
 • zastosowania geografii krajobrazu w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2. Ochrona krajobrazu

 • teoria i metodologia badań krajobrazowych w ochronie przyrody
 • waloryzacja różnorodności krajobrazowej dla potrzeb ochrony i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów podlegających prawnej ochronie
 • projektowanie systemów ochrony różnorodności krajobrazowej
 • ochrona krajobrazu w rozwoju zrównoważonym i ładzie przestrzennym
DYDAKTYKA
 • planowanie przestrzenne
 • geomorfologia
 • ochrona krajobrazu

na kierunku studiów: ochrona środowiska

DOROBEK NAUKOWY
 1. Badora K., 2002, Fizyczno-geograficzne uwarunkowania rozmieszczenia roślin w województwie opolskim. [w:] Nowak A, Spałek K., (red.) Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe, wymarłe, zagrożone i rzadkie, OTPN Opole, s. 9-10.
 2. Badora K., Koziarski S., Stryczek A., 2002. Ekomorfologiczna waloryzacja krajobrazu doliny Stobrawy od Pieczysk do Bielic w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Zeszyty Odrzańskie, Seria Nowa, 21, s. 71-87.
 3. Badora K., 2003, Stan i perspektywy ochrony krajobrazu naturalnego województwa opolskiego. [w:] Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej, PTG – Uniwersytet Opolski, Opole, s. 143-154.
 4. Badora K., 2003, Ogólna charakterystyka środowiska geograficznego doliny Odry na odcinku od granicy państwa do Opola. [w:] Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej – sesje terenowe, PTG – Uniwersytet Opolski, Opole, s. 49-60.
 5. Nowak A., Badora K, Hebda G., Nowak S., Spałek K., 2003, The Nature values of the prospective Racibórz Reservoir. Opole Scientific Society, III Faculty – Natural Sciences, Opole, ss. 107.
 6. Badora K., Hebda G., Nowak A., 2003, Różnorodność biologiczna i geologiczna wyrobisk poeksploatacyjnych skał węglanowych górnej kredy miasta Opola. Nature Journal 36, s. 35-68.
 7. Badora K., Wicher E., 2003, Bioróżnorodność krajobrazowa województwa opolskiego i jej znaczenie dla integracji regionalnego systemu ochrony przyrody. Nature Journal 36, s. 21-34.
 8. Badora K., 2004, Stan, zagrożenia i ochrona krajobrazu naturalnego doliny Odry na Opolszczyźnie. [w:] Geologiczne i środowiskowe problemy zagospodarowania i ochrony górnej i środkowej Odry, PIG Wrocław, s. 133-145.
 9. Badora K., 2004, Autostrada – środowisko przyrodnicze – studium konfliktów przestrzennych na przykładzie opolskiego odcinka autostrady A-4. Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego 349, ss. 178.
 10. Badora K., 2004, Ostoje NATURA 2000 w województwie opolskim na tle regionalnego systemu obszarów chronionych. Problemy Ekologii Krajobrazu 13, s. 193-199.
 11. Badora K., Nowak A., 2004, Conservation of inanimate nature in Opole Province – the present and the future. Polish Geological Institute Special Papers 13, p. 97-102.
 12. Nowak A., Badora K., 2004, The role of biotic elements of environment in inanimate nature conservation an example of the Opole Silesia, SW Poland. Polish Geological Institute Special Papers 13, p. 103-108.
 13. Badora K., Nowak A., 2004, Struktura przestrzenna krajobrazu korytarza ekologicznego doliny Odry w zachodniej części województwa opolskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu 14, s. 143-155.
 14. Badora K., Nowak A., 2004, Charakterystyka wybranych elementów środowiska fizyczno-geograficznego stanowisk sozofitów na Opolszczyźnie. [w:] Nowak A., Spałek K., (red.) Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, s. 95-120.
 15. Badora K., 2005, The role of abiotic criteria in identifying and protection of natural habitats in Poland. Nature Journal 38, s. 87-95.
 16. Badora K., 2005, Status krajobrazów skałkowych wystąpień wapienia muszlowego na Garbie Chełmu w Parku Krajobrazowym Góra św. Anny. [w:] Hibszer A., Partyka J., Między ochroną przyrody a gospodarką – bliżej ochrony. PTG, Ojcowski PN, s. 143-152.
 17. Badora K., 2005, Konflikty przestrzenne na styku autostrada – ochrona przyrody na przykładzie opolskiego odcinka autostrady A-4. Przegląd Przyrodniczy t. 14, z. 3-4, s. 109-119.
 18. Badora K., 2005, Struktura krajobrazów delt rzecznych na Opolszczyźnie i ich znaczenie w regionalnym systemie ochrony przyrody. Problemy Ekologii Krajobrazu 17, s. 174-182.
 19. Badora K. (red.), 2006, Strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności przyrodniczo-krajobrazowej miasta Opole. PTG, Opole, ss. 168.
 20. Badora K., 2006, Landscape diversity of Middle Triassic limestone quarries in the Opole Province. [w:]  Nowak A., Hebda G., (eds.) Biodiversity of quarries and pits, Opole – Górażdże, p. 175-182.
 21. Badora K., 2006, Fizyczno-geograficzne uwarunkowania różnorodności przyrodniczej. [w:] Badora K. (red.) Strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności przyrodniczo-krajobrazowej miasta Opole. PTG, Opole, s. 9-20.
 22. Badora K., 2006, Strategia ochrony georóżnorodności miasta Opola. [w:] Badora K. (red.) Strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności przyrodniczo-krajobrazowej miasta Opole. PTG, Opole, s. 103-114.
 23. Badora K., 2006, Strategia ochrony krajobrazu naturalnego miasta Opola [w:] Badora K. (red.) Strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności przyrodniczo-krajobrazowej miasta Opole. PTG, Opole, s. 115-142.
 24. Badora K., 2006, Ocena statusu krajobrazu jako podstawa jego ochrony na przykładzie krajobrazów kemów i ozów Niziny Śląskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu 16, s. 139-150.
 25. Badora K., 2006, Struktura i antropogeniczne przeobrażenia krajobrazu granicy holoceńskiej doliny Odry między Krapkowicami i Opolem. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 5, s. 94-105.
 26. Badora K., 2006, Czerwona lista krajobrazów naturalnych województwa opolskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu 15, s. 79-91.
 27. Badora K., 2006, Stan krajobrazów górskich Opolszczyzny. Przyroda i Człowiek 13. 5-16.
 28. Badora K., 2006, Koncepcja „karty statusu krajobrazu” dla potrzeb sporządzenia czerwonej księgi krajobrazów województwa opolskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu 18, s. 19-26.
 29. Badora K., 2007, Regionalizacja fizyczno-geograficzna Płaskowyżu Głubczyckiego. [w:] Lis J., Mazur M., Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej, UOp, s. 177-189.
 30. Badora K., 2007, Fizyczno-geograficzne uwarunkowania ochrony różnorodności biologicznej pogranicza Opolszczyzny z Republiką Czeską. [w:] Lis J., Mazur M., Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej, UOp, s. 35-49.
 31. Badora K., Koziarski S., 2007, Struktura ekologicznego systemu przestrzennego doliny Odry na obszarze ostoi ptasiej Natura 2000 Grądy Odrzańskie w granicach województwa opolskiego. [w:] Rosik-Dulewska Cz., Głowacki M. (red.) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. UOp, Opole, s. 209-219.
 32. Badora K., 2007, Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa wsi Żużela i jej zastosowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Problemy Ekologii Krajobrazu 19, 91-99.
 33. Badora K., 2007, Walory przyrodnicze kamieniołomów margli górnokredowych w Opolu a plany ich zagospodarowania. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. 6. 11-21.
 34. Badora K., 2008, The state of nature reserves in Poland. [w:]  Nowak A., Nowis M., Kusza G., (eds) Some aspects of nature conservation and environmental protection in Poland and Tajikistan. p. 45-55.
 35. Badora K., Koziarski S., 2008, Regionalny system ochrony różnorodności krajobrazowej na przykładzie Opolszczyzny. Studia i Monografie UO 398, ss. 326.
 36. Badora K., 2008, Conditions of development of tourism in landscape reserves in Poland. [w:] Wyrzykowski J., (ed.) Conditions of foreign tourism development in Central and eastern Europe. UWr., p. 19-26.
 37. Badora K., 2008, The state of nature reserves in Poland. [w:]  Nowak A., Nowis M., Kusza G., (eds) Some aspects of nature conservation and environmental protection in Poland and Tajikistan. s. 45-55.
 38. Badora K., 2008, Geostanowiska województwa opolskiego i ich ochrona.  [w:] Zaręba A., Chylińska D. (red.) Studia krajobrazowe jako podstawa zrównoważonego rozwoju, UWr, Wrocław, s. 169-179.
 39. Badora K., 2008, Stan środowiska przyrodniczego a klasyfikacje krajobrazów. Problemy Ekologii Krajobrazu 20. s. 219-224.
 40. Badora K., 2008, Zastosowanie modelu płat-matryca-korytarz do rekonstrukcji regionalnego systemu obszarów chronionych województwa opolskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu 21, s. 291-301.
 41. Badora K., 2009, O potrzebie i możliwościach przebudowy krajowego systemu ochrony krajobrazu. Problemy Ekologii Krajobrazu 23, 29-35.
 42. Badora, K., Wrobel, R., 2010, Situation of landscape reserve in Poland. In: Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 305-318.
 43. Badora K., 2010, Kierunki przekształceń zagospodarowania przestrzennego oraz zagrożenia krajobrazów wiejskich Opolszczyzny na przykładzie terenów parków krajobrazowych. [w:] Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M., (red.) Zarządzanie kryzysowe, zrównoważony rozwój terenów wiejskich, s. 123-133.
 44. Badora K., 2010, System Natura 2000 województwa opolskiego i jego wdrażanie. [w:] Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020. Atmoterm, Opole, s. 27-42.
 45. Badora K., 2010, Dobra praktyka w ocenach oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz na przykładzie województwa opolskiego. [w:] Dobre praktyki w rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polce. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Polkowice, s. 15-29.
 46. Badora K., 2010, Ocena oddziaływania przebudowy stopnia wodnego Chróścice na obszar Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, PAN, Kraków, s. 209-219.
 47. Badora K., 2010, Lokalizacja farm wiatrowych w południowej części województwa opolskiego, a uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe. Inżynieria Ekologiczna 23, s. 97-107.
 48. Badora K., Rosik-Dulewska Cz., 2010, Korytarze ekologiczne województwa opolskiego i ich rola w optymalizacji struktury wieloprzestrzennego systemu obszarów chronionych. Prace i Studia Geograficzne, t. 44, s. 193-208.
 49. Badora K. Wróbel R., 2010, Management of regional landscape diversity monitoring on example of Opole Province. Nature Journal 43. s. 105-115.