e-mail: jarek19@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 01
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ds KMICIC, P. 8

stopień naukowy: doktor nauk rolniczych
specjalizacja:  agronomia, ochrona roślin


TEMATYKA BADAWCZA

Problematyka badawcza skoncentrowana jest wokół zagadnień:

 • wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na stan zdrowotny, metody oceny oraz prognozowania stanu zdrowotnego (w tym dynamiki zmian) roślin drzewiastych w warunkach miejskich
 • monitoring zagrożeń biotycznych roślin ozdobnych i uprawnych
 • wpływ systemu uprawy na obciążenia biotyczne i plonowanie roślin
 • zastosowanie integrowanych metod w ochronie roślin ozdobnych i uprawnych
DYDAKTYKA
 • Szata roślinna (flora i zbiorowiska roślinne)
 • Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (rośliny zielne)
 • Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (technologie uprawy roślin i nawożenie)
 • Pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu (techniki ochrony roślin)
 • Techniki i technologie w ochronie agrocenoz
 • Technologie uprawy roślin
 • Projektowanie ogrodów przydomowych
 • Uprawa i ochrona drzew owocowych
 • Warzywa i zioła w ogrodzie
 • Fitopatologia roślin energetycznych

na kierunkach studiów: Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu i OZE

Kursy zmienne:

 • Biopreparaty w ochronie roślin
 • Herbologia
DOROBEK NAUKOWY
 1. Połcik B., Sławiński J. 2001. Działanie mieszanek herbicydów z innymi agrochemikaliami na agrocenozy i elementy struktury plonu pszenicy ozimej odmiany Kobra. Prace Komisji Naukowych PAN, Katowice, 25, 127-129
 2. Sławiński J., Połcik B., Gospodarczyk F. 2002. Weed species in grasses sown in spring or summer in mountain conditions, Quality and promotion of animal products in mountain, Food and Agriculture Organization of the United Nation, Rome 2002, 66,132-134 (Luz-Saint-Sauveur, France 13-17 September 2000);
 3. Sławiński J. 2005. Emergence of dicotyledonous weed species in spring and in summer on mountainous soil, Chemia i Inżynieria Ekologiczna,12(S4), 439-444
 4. Połcik B., Sławiński J. 2006. Bank nasion chwastów na polach o różnej intensywności gospodarowania, Prace Komisji Naukowych PAN, Oddz. Katowice, 30, 120-123
 5. Sławiński J. 2008. Restoration of growth of soil seed banks under mineral fertilisation, Nature Journal, 41, 31-36,
 6. Sławiński J. 2008. Weed emergence from soil seed bank in vegetable – winter wheat crop rotation, Nature Journal, 41, 37-41,
 7. Gołąbek E., Sławiński J. 2009. Health state, habitat quality and landscape significance of monumental trees in the town of Opole. Nature Journal 42, 35-42
 8. Gołabek E., Sławiński J. 2010. Zdrowotność oraz zagrożenia drzew przyulicznych w centrum Opola. Inżynieria Ekologiczna 23, 7-13
 9. Sławiński J., Gołąbek E. 2010. Influence of farming systems on the number and biodiversity of weed seeds in a soil bank.Proceedings of ECOpole 1(4): 73-78.
 10. Gołąbek E., Sławiński J. 2011. The health – threatening factors of street trees in the centre of Opole. Nature Journal, No 44: 47-54.
 11. Sławiński J., Gołąbek E., Gołuchowska B. 2012. The impact of winter wheat cultivation intensity on weed seed content in soil. Nature Journal, No 45: 77-83.        
 12. Sławiński J., Gołąbek E. 2012. Influence of intensive farming on number and vertical division of Galinsoga parviflora Cav. seeds in arable soil layer. Proceedings of ECOpole, Opole 6(1): 165-169.
 13. Gołąbek E., Sławiński J., Jasińska O. 2014. Stan zdrowotny drzew i jakość siedliska na terenie miasta Oświęcim. Inżynieria Ekologiczna (38) 181-190.
 14. Sławiński J., Gołąbek E., Senderak G. 2014. Wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę i uprawną roślinność przydrożną. Inżynieria Ekologiczna (40) 137-144. 
 15. Gołąbek E., Sławiński J., Moj M. 2014. Skład gatunkowy najstarszych okazów dendroflory w województwie opolskim. Kwartalnik Opolski 40(1) 79-87.
 16. Sławiński J., Gołąbek E., Spalik B. 2014. Ocena kondycji zdrowotnej dendroflory przyulicznej na obszarze miasta Lubliniec. Kwartalnik Opolski 40(4) 56-69.
 17. Sławiński J., Gołuchowska B. 2014. Ocena wpływu zanieczyszczeń liniowych na glebę i roślinność przydrożną. Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach (36-38) 429-432.
 18. Gołuchowska B., Sławiński J., Markowski G. 2015. Biomass utilization as a renevable energy source in polish power industry – current status and perspectives. Journal of Ecological Engineering 16(3) 143-154.
 19. Sławiński J., Gołąbek E. 2016. Ocena stanu zdrowotnego drzew w warunkach wybranych siedlisk miasta Kępno. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, seria Rolnictwo CXVI, NR 617: 65-73.
 20. Gołąbek E., Sławiński J. 2016. Stan zdrowotny i zagrożenia drzew na terenie wybranych siedlisk miasta Oświęcim. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, seria Rolnictwo CXVI, NR 617: 5-13.   
 21. Gołąbek E., Sławiński J. 2017. The infestation degree of trees with common mistletoe Viscum album L. and their health status (on the example of Praszka city). Journal of Ecological Engineering, Vol. 18, Issue 6: 80-85.
 22. Gołąbek E., Sławiński J. 2018. Zagrożenie upraw kukurydzy szkodnikiem Diabrotica virgifera na obszarze wybranych gmin województwa opolskiego. Inżynieria Ekologiczna, Vol. 19, Issue 6: 153-159

Monografie naukowe

 1. Sławiński J. 2008. Wpływ intensywności gospodarowania i uproszczeń uprawy gleby na wschody chwastów, Works & Studies – Prace i Studia,IPIŚ PAN Zabrze, 76, 120 ss.
 2. Borecka K., Gołąbek E.,Sławiński J., Terelak E. 2012. Stan i zagrożenia drzew pomnikowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Studia i Monografie, Nr 482, Uniwersytet Opolski, Opole.
 3. Gołąbek E., Sławiński J., Kita M., Suchy M. 2012. Rola i zagrożenia drzew na terenie miasta Opola. Stowarzyszenie Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Opolu, Opole.
 4. Gołąbek E., Sławiński J. 2013. Owady zagrażające zdrowotności drzew w mieście Opolu. Stowarzyszenie Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Opolu, Opole.
 5. Borecka K., Gołąbek E., Sławiński J., Nogacki J. 2016.Ocena stanu oraz charakterystyka zagrożeń drzewostanu kompleksu leśnego “Odrowąż” w gminie Krapkowice (woj. opolskie), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s.98