e-mail: golabek@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 20,
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, DS Mrowisko, P. 30

https://orcid.org/0000-0001-9150-0630


stopień naukowy: doktor nauk biologicznych
specjalizacja:       monitoring środowiskowy, dendrologia


TEMATYKA BADAWCZA

Problematyka badawcza skoncentrowana jest wokół zagadnień:

 • wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na stan zdrowotny, metod oceny oraz prognozowania stanu zdrowotnego (w tym dynamiki zmian) najstarszych przedstawicieli dendroflory ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody;
 • roli zadrzewień na obszarach wiejskich;
 • stanu zdrowotnego oraz zagrożeń drzew miejskich.
DYDAKTYKA
 • monitoring środowiska
 • bioindykacja
 • dendrologia
 • agroleśnictwo

na kierunkach studiów: Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Rolnictwo

DOROBEK NAUKOWY
 1. Gołąbek E., Tukiendorf A. 2000. Przyrost na grubość pomnikowych dębów szypułkowych Quercus robur a wiek drzew, ich stan zdrowotny oraz imisja dwutlenku siarki (SO2) w ujęciu statystycznym. Chemia Dydaktyka Ekologia Metrologia, R. V, nr 1-2, 43 – 49.
 2. Gołąbek E., Juszczyszyn – Pieczonka M. 2001. Najokazalsze dęby – pomniki przyrody w województwie opolskim (w:) Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R. LVII (57), Zeszyt 3 (Maj – Czerwiec), 84 – 101.
 3. Gołąbek E., Tukiendorf A. 2001. Assessment of influence of age of trees and dust fall on defoliation of the Scotch pine in the region of Opole and some neighboring territories using Bayesian approach. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities,  4(2), Series Environmental Development, 1 – 10.
 4. Gołąbek E., Tukiendorf A. 2002. Growth in thickness of monumental English oaks Quercus robur, and their age, health status and dust fall in Bayesian approach. Polish Journal of Environmental Studies, 11(4), 331 – 337.
 5. Gołąbek E., Tukiendorf A. 2004. A method to set up the phases of the tree growth in thickness based on dendrochronology of an English oak (w:) Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Volume 7, Issue 2, Series Environmental Development, 1 – 9.
 6. Gołąbek E., Czachurska W. 2004. Health state of tree monuments in the Province of Opole I. Single trees (w:) Nature Journal, 37, 95 – 101.
 7. Gołąbek E., Gołąbek M. 2004. Najstarsi przedstawiciele dendroflory w województwie opolskim (w:) Nowak A., Spałek K. (red. nauk.): Ochrona szaty roślinnej na Śląsku Opolskim, Uniwersytet Opolski, Opole
 8. Gołąbek E., Wójcik A. 2005. Health state of tree monuments in the Province of Opole II. Groups of trees, tree alleys. Nature Journal, 38, 77-85.
 9. Gołąbek E., Siejka K., Szwedziak K., Tukiendorf A. 2006. Defoliation of pines through a neural network analysis. Folia Forestaria Polonica, Series A – Forestry, Number 48: 45-52.
 10. Gołąbek E., Kusza G. 2006. Strategia ochrony dendroflory i zieleni miejskiej miasta Opola, (W) Strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności przyrodniczo-krajobrazowej miasta Opola (red. K. Badora) PTG O. Opole, 57-77
 11. Gołąbek E. 2006. Conservation state of trees – nature monuments in the Opole city. Nature Journal, 39, 61-68
 12. Gołąbek E., Jagielska J. 2007. The health state of street trees in the centre of Opole. Nature Journal, 40, 69-75
 13. Gołąbek E., Jagielska J. 2007. The health state of trees in green areas in Opole town centre. Nature Journal, 40, 63-68
 14. Borecka K., Gołąbek E., Tukiendorf A. 2007. The prognosis of trunk increment and health state of the oldest representatives of dendroflora.(In) Proceeding of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Plannning and Economics (ed. Kungolos A., Aravosss K., Karagaianidis, Samaras P., 539-544
 15. Borecka K., Gołąbek E., Trojanowska A. 2008. The state of health of street trees in Kłodzko. Nature Journal, 41, 133-140.
 16. Gołąbek E., Sławiński J. 2009. Health state, habitat quality and landscape significance of monumental trees in the town of Opole. Nature Journal, 42, 35-42
 17. Borecka K., Gołąbek E. 2009. Możliwości oceny zagrożeń oraz poprawy warunków wegetacji miejskiej dendroflory. (W) Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka (Sporek K.red.). Uniwersytet Opolski, 129-144.
 18. Gołabek E., Sławiński J. 2010. Zdrowotność oraz zagrożenia drzew przyulicznych w centrum Opola. Inżynieria Ekologiczna 23, 713.
 19. Gołąbek E. 2010. Stan drzew pomnikowych w Świdnicy. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego LVIII, 61-66.
 20. Gołąbek E., Sławiński J. 2011. The health – threatening factors of street trees in the centre of Opole. Nature Journal, No 44, 47-54.
 21. Gołąbek E., Sławiński J., Jasińska O. 2014. Stan zdrowotny drzew i jakość siedliska na terenie miasta Oświęcim. Inżynieria Ekologiczna (38), 181-190.
 22. Sławiński J., Gołąbek E., Senderak G. 2014. Wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę i uprawną roślinność przydrożną. Inżynieria Ekologiczna (40), 137-144.  
 23. Stala A., Gołąbek E., Miran D. 2015. Porównanie wzrostu grzybni wybranych gatunków z rodzaju Phellinus Quélet na podłożu trocinowym. Kwartalnik Opolski (1/2015): 93-104.
 24. Pisarek I., Gołąbek E. 2015. Właściwości próchnic nadkładowych gleb leśnych wokół dębów pomnikowych na terenie Opolszczyzny. Inżynieria Ekologiczna (42): 87-94.
 25. Sławiński J., Gołąbek E. 2016. Ocena stanu zdrowotnego drzew w warunkach wybranych siedlisk miasta Kępno. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, seria Rolnictwo CXVI, NR 617: 65-73.
 26. Gołąbek E., Sławiński J. 2016. Stan zdrowotny i zagrożenia drzew na terenie wybranych siedlisk miasta Oświęcim. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, seria Rolnictwo CXVI, NR 617:5-13.
 27. Gołąbek E., Sławiński J. 2017. The infestation degree of trees with common mistletoe Viscum album L. and their health status (on the example of Praszka city). Journal of Ecological Engineering, Vol. 18, Issue 6: 80-85.
 28. Gołąbek E., Sławiński J. 2018. Zagrożenie upraw kukurydzy szkodnikiem Diabrotica virgifera na obszarze wybranych gmin województwa opolskiego. Inżynieria Ekologiczna, Vol. 19, Issue 6: 153-159.
 29.  

Monografie naukowe

 1. Gołąbek E., Aleksandrowicz M. 2004. Ocena wieku i stanu zdrowotnego drzew pomnikowych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Studia i Monografie, Nr 350, Uniwersytet Opolski, Opole.
 2. Borecka K., Gołąbek E., Sławiński J., Terelak E. 2012. Stan i zagrożenia drzew pomnikowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Studia i Monografie, Nr 482, Uniwersytet Opolski, Opole.
 3. Gołąbek E., Sławiński J., Kita M., Suchy M. 2012. Rola i zagrożenia drzew na terenie miasta Opola. Stowarzyszenie Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Opolu, Opole.
 4. Gołąbek E., Sławiński J. 2013. Owady zagrażające zdrowotności drzew w mieście Opolu. Stowarzyszenie Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Opolu, Opole.
 5. Borecka K., Gołąbek E., Sławiński J., Nogacki J. 2016.Ocena stanu oraz charakterystyka zagrożeń drzewostanu kompleksu leśnego “Odrowąż” w gminie Krapkowice (woj. opolskie), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s.98