5.1.10 Program edukacyjny: „Ekosystemy wodne – walory przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe, w aspekcie rozwoju ekoturystyki na pograniczu PL-CZ”

Tematyka kursu dotyczyć będzie ważnych zagadnień:
(1) Ekosystemy wodne pogranicza – specyfika oraz różnorodność biotopów i biocenozy.
(2) Znaczenie ekosystemów wodnych jako korytarzy ekologicznych oraz siedlisk zastępczych.
(3) Walory przyrodnicze i krajobrazowe ekosystemów wodnych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Zmiany i zagrożenia wynikające z antropopresji, z uwzględnieniem ekoturystyki.

Termin: 27.05-30.05.2019 r.
Rekrutacja:
Uniwersytet w Ostrawie – 4 studentów/tek
Uniwersytet w Ołomuńcu – 4 studentów/tek
Uniwersytet Opolski – 12 studentów/tek

zgłoszenia (do 20.05.2019r.) i informacje w sekretariacie Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska UO, ul. Oleska 22, Opole:
p. 207. mgr Aleksandra Cichoń (tel. 77 401 6022)
p.1. dr Grzegorz Kusza (tel. 77 401 6001)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i prowadzenie seminariów

Dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do składania ofert na zadanie dotyczące przygotowania materiałów oraz przeprowadzenie trzech cykli seminariów w wymiarze 8×2 godziny w ramach projektu: „Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów w ekoturystyce.” Numer umowy: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153, podzadanie nr 5.1.10 Program edukacyjny: „Ekosystemy wodne – walory przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe, w aspekcie rozwoju ekoturystyki na pograniczu PL-CZ” w terminie: (1) do 30.11.2019 r., (2) 30.06.2020 r., (3) 30.06.2021 r.

Do pobrania:
zaproszenie do składania ofert
formularz ofertowy
oświadczenie uczestnika projektu
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
oświadczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zamówienia
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
rachunek do umowy