Dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do składania ofert na zadanie dotyczące przygotowania materiałów oraz przeprowadzenie trzech cykli seminariów w wymiarze 8×2 godziny w ramach projektu: „Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów w ekoturystyce.” Numer umowy: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153, podzadanie nr 5.1.10 Program edukacyjny: „Ekosystemy wodne – walory przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe, w aspekcie rozwoju ekoturystyki na pograniczu PL-CZ” w terminie: (1) do 30.11.2019 r., (2) 30.06.2020 r., (3) 30.06.2021 r.

Do pobrania:
zaproszenie do składania ofert
formularz ofertowy
oświadczenie uczestnika projektu
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
oświadczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zamówienia
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
rachunek do umowy
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
dr Grzegorz Kusza:  tel. 77 401 60 01