prof. dr hab. Stanisław Koziarski – Kierownik Katedry

Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego
dr Maciej Wyszyński
dr Radosław Wróbel


Pracownia Monitoringu i Edukacji Ekologicznej
dr hab. Krystyna Borecka
dr hab. Izabela Czerniawska – Kusza, prof. UO
dr Elżbieta Gołąbek

dr Jarosław Sławiński


Pracownia Architektury Krajobrazu i Geografii 
dr Krzysztof Badora
mgr inż. arch. krajobrazu Marcin Marciniak
dr inż. arch. Dżoana Latała-Matysiak


Realizowane przedmioty

Przedmioty obligatoryjne

 • Ekologia wód (kierunek Ochrona Środowiska)
 • Geologia (kierunek Ochrona Środowiska)
 • Geomorfologia (kierunek Ochrona Środowiska)
 • Monitoring i bioindykacja (kierunek Ochrona Środowiska)
 • Oceny oddziaływania na środowisko (kierunek Ochrona Środowiska)
 • Planowanie przestrzenne (kierunek Ochrona Środowiska)
 • Zagrożenia cywilizacyjne (kierunek Ochrona Środowiska)

Przedmioty fakultatywne

 • Biocenozy wodne (kierunek Biologia)
 • Geodezja i fotogrametria (kierunek Inżynieria Środowiska)
 • Geograficzne podstawy ochrony środowiska (kierunek Ochrona Środowiska)
 • Monitoring biologiczny (kierunek Biologia)
 • Ochrona krajobrazu (kierunek Ochrona Środowiska)
 • Podstawy geologii (kierunek Biologia)
 • Teledetekcja i GIS (kierunek Ochrona Środowiska)
 • Wybrane zagadnienia z dendrologii (kierunek Ochrona Środowiska i Biologia)
 • Wykład monograficzny
 • Ochrona i uprawa roślin ozdobnych (na kierunku Ochrona Środowiska)
 • Herbologia (na kierunkach: Ochrona Środowiska, Biologia)
 • Technologia uprawy roślin (na kierunkach: Ochrona Środowiska)

Problematyka badawcza
1. Antropogeniczne przeobrażenia krajobrazów naturalnych i kulturowych w aspekcie ich ochrony:

 • regionalne i lokalne systemy ochrony różnorodności krajobrazowej,
 • ochrona georóżnorodności w różnych skalach przestrzennych,
 • antropogeniczne przeobrażenia krajobrazów miast i krajobrazów niezurbanizowanych w okresie historycznym,
 • waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa obszarów gmin i regionów dla potrzeb wielofunkcyjnego rozwoju,
 • planowanie przestrzenne w skali lokalnej i regionalnej,
 • typologia i regionalizacja fizyczno-geograficzna i jej zastosowania w ochronie środowiska przyrodniczego,
 • przestrzenne aspekty wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze.

2. Przekształcenia systemów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej i ich wpływ na stan środowiska przyrodniczego:

 •  dynamika i kierunki rozwoju sieci autostradowych i kolejowych w skali kraju, Europy i świata,
 • regres kolei w Polsce i środowiskowe skutki tego procesu,
 • konflikty przestrzenne na styku systemy transportowe – środowisko przyrodnicze
  waloryzacja, metody rozwiązywania.

3. Zastosowania technik teledetekcyjnych i GIS w ochronie środowiska i gospodarce
    przestrzennej.

4.Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na stan zdrowotny, metody oceny oraz prognozowania stanu zdrowotnego (w tym dynamiki zmian) najstarszych przedstawicieli dendroflory ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody. Rola zadrzewień na obszarach wiejskich. Stan zdrowotny oraz zagrożenia drzew miejskich.

5. Badania ekosystemów wodnych:

 • struktura i funkcjonowanie makrobezkręgowców bentosu w różnych typach wód,
 • ocena stanu wód płynących w oparciu o analizę zoobentosu,
 • toksyczność osadów dennych.